Nyhet 5 april 2018


Taxiförbundet förslag till utredningen Ett land att besöka


Svenska Taxiförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över utredningen Ett land att besöka: En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring: SOU 2017:95 Utredningens uppdrag är att lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Syftet med uppdraget har varit att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. Svenska Taxiförbundet är positiv till utredningens betänkande och väljer i sitt svar att avgränsa sig till avsnittet ”Trafikutbud och transporter”.


Turism

Taxi beskrivs i detta avsnitt som en möjliggörare, dock utan att några egentliga förslag ges på vilka förutsättningar som krävs för att taxi ska kunna användas för att uppnå klimatmålen eller förbättra tillgängligheten för turister och besökare.


Resa med Taxi ofta förutsättningen för att nå besöksmålet

Turister och besökare är ofta beroende av taxi. Många turistattraktioner (naturreservat, fjällstugor, lokal produktion, lantgårdar m.m.) ligger utanför det ordinarie kollektivtrafiknätet. Till många destinationer är taxi det bästa, mest flexibla och ibland enda alternativet.

Taxi har en nyckelroll för att nå klimatmålen
Taxi får en allt viktigare roll för att nå de uttalade miljömålen för ett fossilfritt Sverige. Med färre privatbilar behövs fungerande alternativ som kan erbjuda ökad reseservice som bidrar till utveckling av hållbara städer och levande landsbygder.

Kostnaderna för kollektivtrafiken kan minskas
Trots kraftigt ökade kostnader för kollektivtrafiken under perioden 2007 - 2015, ca sju procent per år, har resandet under samma period bara ökat med 2,5 procent i antal resor. Ett flertal goda exempel visar att satsningar på anropsstyrd kollektivtrafik med taxi, samordning mellan persontransporter och integrerade mobilitetslösningar skulle ge ökad tillgänglighet och service. Något som skulle leda till att boende och turister kan ta sig till fler resmål på tider som passar dem.

Med lägre skatter på taxi skulle besöksnäringen stimuleras

Taxi spelar redan idag en viktig roll som länk i en större transportkedja, såsom för tågstationer och flygplatser. Med överkomliga priser på taxi skulle fler ha råd att enkelt nå Sveriges olika besöksmål. 

I rapporten "Ratt - Rutavdrag för taxi. Vad skulle samhället och konsumenten kunna vinna?" betonar rapportförfattaren tillgänglighetens betydelse för persontrafiken. Idag är alternativen för konsumenten för få. 

Tillgängligheten kan förbättras med anropsstyrd kollektivtrafik
Dagens upphandlingar har haft fokus på traditionella lösningar när behovet istället är nya idéer för att kunna erbjuda fungerande mobilitetstjänster.

Olönsamma busslinjer kan omvandlas till anropsstyrd trafik och områden som idag inte har en busslinje kan erbjudas trafik. Eftersom den anropsstyrda trafiken utförs av de lokala taxiföretagen skapar det också en framtid för en fungerande transportservice för det lokala näringslivet.

Låt offentliga upphandlingar styra mot bättre service och tillgänglighet
Taximarknaden kan delas upp i tre huvuddelar: företagsresor, privatresor och samhällsbetalda resor, såsom sjukresor, färdtjänst, skolskjuts och kompletteringstrafik. De samhällsbetalda transporterna svarar för cirka 50 procent av intäkterna. På landsbygderna och i de mindre orterna kan de samhällsbetalda transporterna svara för merparten av taxiföretagens intäkter. Det är därför viktigt att upphandling av den särskilda kollektivtrafiken - färdtjänst, skolskjuts och sjukresor - skapar förutsättningar för ortens taxiföretag att överleva.

Svenska Taxiförbundet kompletterar utredningens betänkande med följande förslag:

1. Inför ett ekonomiskt stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheternamed syfte att öka andelen flexibla persontransporter som bygger på anropsstyrd kollektivtrafik med taxi.

Eller, för en mer långsiktigt hållbar lösning:

2. Inför ett skatteavdrag för taxiresor motsvarande subventionerna för övrig kollektivtrafik. Det skulle gynna inte bara besöksnäringen utan även aktivt bidra till en övergång från resenärers behov av att köra en egen bil till att använda taxi som ett fungerande komplement till övrig kollektivtrafik.

Samt:

3. Tydliggör de regionala trafikmyndigheternas ansvar för en livskraftig taxinäring i landsbygderna.Det är akut att kollektivtrafiklagen snarast ses över och att det avsnitt som rör taxi ges en tydligare och mer genomgripande skrivning. Utgångspunkten torde vara att myndigheten i varje trafikförsörjningsprogram tydligt ska ange vilket ställningstagande den kommit fram till avseende taxiförsörjningen och även ange skälen för detta.

 

 
Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

Irene Fällström

Irene Fällström
Kommunikationschef

irene.fallstrom@taxiforbundet.se
08-566 216 73
072 402 69 55

<< Tillbaka