Prisutveckling

Taximarknaden avreglerades år 1990, något som bland annat innebar fri etableringsrätt och fri prissättning av taxitjänster. Enligt VTI:s utvärderingar* har antalet taxibilar ökat med 22 procent efter regelreformeringen. Priset på privata taxiresor har under samma period stigit mer än konsumentprisindex. Produkten taxiresa har emellertid förändrats, främst genom en kraftigt ökad tillgänglighet och minskade väntetider, vilket har ett värde för konsumenterna.

Diagrammet nedan visar jämförelsen mellan utvecklingen av konsument-prisindex, SL:s (Storstockholms Lokaltrafik) pris för 30-dagarskort och SCB:s statistik över priset för privata taxitransporter. Värdena är omräknade så att år 1990 är basmånad och har värdet 100.

SCB:s statistik över taxipriserna är beräknade inklusive moms.

Prisutveckling Taxi vs SL 2014

 Källa: SCB, SL (Storstockholms Lokaltrafik)

*Regelförändringar i transportsektorn (VTI rapport 774, 2013)