Branschfrågor

En sund och blomstrande bransch där konkurrensen sker på lika villkor. Det är de övergripande målen för Svenska Taxiförbundets arbete. För att uppnå detta arbetar vi utifrån tre portalfrågor och ett antal sakfrågor. Portalfrågorna är:

Taxiföretagens ekonomiska villkor
För att öka förädlingsvärdet, d.v.s. utrymmet för lönsamhet och löner, krävs att marknaden för taxiresande växer och att skatter och avgifter som belastar näringen minskar. Alternativet är dyrare resor...

Nya marknader
Mycket talar för att fler och nya grupper av människor kommer att se en kombination av hyrbil, taxi och övrig kollektivtrafik som det självklara sättet att förflytta sig. Statistiken över körkort talar för att en ökande grupp unga vuxna inte kommer att köra bil överhuvudtaget...

Seriös taxi
Svenska Taxiförbundet arbetar för konkurrens på lika villkor och att det inte ska finnas förutsättningar för företag med oseriösa arbetsmetoder att verka i taxinäringen. Branschen måste bli fri från dessa avarter, vilket förutsätter att taxi prioriteras i såväl lagstiftning som i myndigheternas operativa tillsyn...