Konkurrens på lika villkor

 

Svenska Taxiförbundet arbetar för konkurrens på lika villkor och att det inte ska finnas förutsättningar för företag med oseriösa arbetsmetoder att verka i taxinäringen. Branschen måste bli fri från dessa avarter, vilket förutsätter att taxi prioriteras i såväl lagstiftning som i myndigheternas operativa tillsyn.

Sedan taximarknaden avreglerades år 1990 har mer än 30 miljarder kronor undanhållits från beskattning. Idag står den svarta omsättningen i branschen för uppemot en miljard kronor årligen. Det är en ansenlig del av den totala omsättningen om ca 14 miljarder kronor per år och skapar en snedvriden konkurrens som gör det svårt för seriösa företag som vill göra rätt för sig att överleva.

Boven i dramat är den bristfälliga tillsynen parad med en svag lagstiftning som inte reglerar hur taxiföretagens intäkter ska kunna kontrolleras.

I nära tio år har Svenska Taxiförbundet ingår i Stora branschgruppen tillsammans med bl a Sveriges Byggindustrier, Sveriges Åkeriföretag, Sveriges Tvätteriförbund, Frisörföretagarna och ett antal myndigheter för att finna fungerande lösningar som leder till ökad konkurrensneutralitet mellan företag i Sverige. Arbetet syftar till att skapa en arbetsmarknad med schysta villkor för både företagare och anställda. För att uppnå detta måste myndigheter kunna genomföra kontroller för att säkerställa att lagar och regler följs. Detta leder även till att företag som anlitar andra företag kan säkerställa att deras underleverantörer är seriösa.

Läs mer om  Stora Branschgruppens tre åtgärdsförslag för Konkurrens på lika villkor 

Redovisningscentraler för taxi

Den 24 juni i år antog Sveriges Riksdag regeringens proposition Redovisningscentraler för taxi och som börjar gälla den 1 januari 2016. I dagsläget är det dock oklart om denna lag kommer att gälla samtliga taxifordon eller om det kommer att finnas möjlighet att få dispens från taxameterkravet även fortsättningsvis. Med andra ord: Ska det äntligen bli ordning och reda i taxibranschen eller blir den nya lagen bara ytterligare några urvattnade rader i lagboken? 

Förutsättningen för konkurrensneutralitet inom taxi är idag att samtliga fordon har taxameter, att uppgifter ur dessa töms och sparas kontinuerligt och att myndigheterna genomför kontroller. Alla behandlas då lika.

Den regeringsproposition som ligger till grund för riksdagens beslut är baserad på promemorian Redovisningscentraler för taxi, Ds 2013:66, som utredaren Christer Sjödin överlämnade till regeringen den 1 mars 2013. Kärnan i utredningens förslag är att samtliga taxiföretag ska föra över uppgifter från taxametern till en redovisningscentral och att samtliga taxifordon ska använda taxameter.

En taxameter är nämligen inte bara en prisberäknare. En minst lika viktig funktion är att den utgör ett kontrollinstrument för Skatteverket enligt skattelagstiftningen. Taxametern sparar uppgifter såsom totalt körda kilometer, betalda och obetalda, och vilken förare som har varit i tjänst. Saknas taxameter i fordonet finns det en uppenbar risk för skatteundandragande och bidragsfusk.

Med den avancerade teknik som idag står till taxibranschens förfogande, finns det ingenting som hindrar något företag från att använda taxameter. Att lämna fast pris på förhand via t ex en app, hindrar inte föraren från att också slå in beloppet i taxametern. Det är enkelt och tydligt för kunderna, likvärdigt för åkerierna och transparent för myndigheterna.

Svenska Taxiförbundet är självklart för teknikneutralitet, men vi vill också ha konkurrensneutralitet. Till dess att man har löst hur ny teknik fullt ut kan ersätta taxametern som kontrollinstrument, krävs det taxameter. Det är inte för inte som krav har införts på frisörer, tobakshandlare, torghandlare och andra företagare i kontantbranschen att spara sina uppgifter i kassaregister.

I samband med riksdagsbeslutet den 24 juni 2014 riktade riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen att möjligheten till taxameterundantag bör tas bort. Svenska Taxiförbundets förhoppning är att 2014 - 2018 års regering tar sitt ansvar och snarast fattar beslut om att möjligheten att bevilja undantag från skyldigheten att ha taxameter upphävs.

Regelefterlevnad
Den första mars 2014 överlämnade Transportstyrelsen rapporten Regelefterlevnad inom yrkestrafik på väg, N2013/2816/TE, till regeringen med en lång rad förslag. Ett antal av dem har beretts och införts från och med den 1 januari 2015. Bland annat:

- Pris ska lämnas före färd om det högsta jämförpriset, som baseras på en typresa på 10 km och 15 minuter, överstiger 500 kronor. Konkret innebär det att taxichauffören måste ge dig en bindande uppgift om hur mycket taxiresan kommer kosta innan bilen börjar rulla, om jämförpriset för det aktuella fordonet överstiger 500 kronor. 

- Polisen kan omhänderta en registreringsskylt om taxameterutrustningen vid kontroll inte fungerar tillfredsställande eller är obesiktigad

- Körprov för taxiförarlegitimation har utökas med ett moment för att kontrollera sökandes förmåga att hitta till passagerares resmål med hjälp av karta eller teknisk utrustning, till exempel GPS

Sammantaget kan åtgärderna leda till ökad regelefterlevnad. Sannolikt kan de också bidra till att höja taxibranschens kvalitet och status. Vi vill dock betona att åtgärderna inte kommer att leda till en ökad regelefterlevnad per automatik. För att detta ska ske krävs det att myndigheternas tillsyn av taxibranschen kraftigt och märkbart förbättras.

Ett särskilt ansvar vilar på polisen som måste få upp antalet trafikpoliser och genomföra en rejäl satsning på kompetenta, bättre fungerande grupper som arbetar med taxi dygnet runt, året runt.  Den 1 januari 2015 ombildades de 21 polismyndigheterna till en sammanhållen myndighet. Därmed finns det förutsättningar för att ge polisen ett tydligare uppdrag och mer resurser avsatta för bevakning och kontroll av taxi och angränsande företeelser. Ju större regelverk, desto mer omfattande blir kraven på myndigheternas operativa tillsyn.

Kontroll av giltig behörighet
Den 15 december 2014 lanserade Svenska Taxiförbundet en ny tjänst för automatisk digital kontroll av taxiförarlegitimationer. Genom att koppla upp sig mot systemet får taxiföretagen tillgång till ett smidigt verktyg för att uppfylla lagens krav och säkerställa att förarna har giltig behörighet.

Vägen dit har varit lång. Svenska Taxiförbundet har under många år drivit frågan om att få en effektiv återrapportering för att säkerställa behörigheten när föraren är i trafik. Debatten har bland annat handlat om att Personuppgiftslagen, PUL, är ett hinder för en effektiv digital återrapportering.

Saken ställdes på sin spets när TV-programmet Uppdrag granskning våren 2012 i två reportage visade förare som körde taxi utan giltig behörighet. Det handlade om förare som i vissa fall var dömda för mycket grova brott men mörkade att taxiförarlegitimationen blivit indragen och fortsatte att köra taxi. TV-inslagen blev en väckarklocka för ansvariga politiker och beslutsfattare då inslagen tydliggjorde vilken betydelse förarna har för att garantera en trygg och säker taxiresa.

En manuell rutin upprättades hos Svenska Taxiförbundet som uppfyllde behoven temporärt. Via en webbsida som kräver lösenord kunde medlemmarna få information om taxiförarlegitimationer som blivit ogiltiga.

Svenska Taxiförbundet och Transportstyrelsen intensifierade dialogen och tog fram en lösning som förutom att den skulle vara tillåten enligt Personuppgiftslagen, PUL, också skulle vara möjlig enligt lagen och förordningen om vägtrafikregister, LVTR 2001:558 och FVTR 2001:650. Transportstyrelsen framställde en samrådsbegäran till Datainspektionen och resultatet av den öppnade upp möjligheter för en teknisk lösning som tillfredsställer lagstiftningen samtidigt som det går att uppnå önskvärd effektivitet och säkerhet.

Lösningen bygger på ett avtal mellan Svenska Taxiförbundet och Transportstyrelsen om informationsförmedling av behörighetsuppgifter samt ett Personuppgiftsbiträdesavtal. Svenska Taxiförbundet förmedlar beställningscentralernas eller taxiföretagens ansökan om medgivande för direktåtkomst till Transportstyrelsen. Efter medgivande kan Svenska Taxiförbundet upprätta ett affärsavtal med beställningscentraler och taxiföretag och ansluta dessa till systemet. Ansökan om direktåtkomst sker via www.bky.se.

Tekniskt innebär lösningen att Transportstyrelsen öppnar en webservice som Svenska Taxiförbundet kopplas upp mot. På samma sätt sker en uppkoppling mot slutanvändaren som laddar upp en fil med antingen TFL-nummer eller personnummer. Om filen skickas före kl. 17.00 får slutanvändaren svaret senast kl. 06.00 och då har varje nummer försetts med uppgifterna Giltig, Ogiltig eller Saknas.

Den 14 januari 2015 skrev Svenska Taxiförbundet ett samarbetsavtal med Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag om ett trepartssamarbete kring behörighetskontrollen. Tjänsten, som lanseras i juni år 2015, innebär att såväl körkortet och dess olika behörigheter som Yrkeskompetensbevis, YKB, och ADR-intyg kan kontrolleras. Därmed får samtliga buss-, lastbils- och taxiföretag i Sverige tillgång till ett effektivt verktyg för att säkerställa att deras förare har giltig behörighet.

Svarttaxi
Den skarpa lagstiftning som nu införs för taxinäringen riskerar att leda till att många av de individer som ägnar sig åt fusk och fiffel med skatter, avgifter och bidrag inom taxi flyttar sin verksamhet till andra mer svårkontrollerade områden. Ny teknik bidrar till att göra det enklare än någonsin att organisera svarttaxi-verksamhet. Redan idag finns det ett antal Facebook-grupper där samåkningstjänster marknadsförs, många av dem uppenbart olagliga.

Vår oro är att detta nu ska sprida sig till företag som ser en möjlighet att driva olaglig svarttaxi-verksamhet på affärsmässiga grunder. Sedan hösten 2014 finns det ett internationellt företag på den svenska marknaden, uppbackat av Google och internationella riskkapitalbolag, som erbjuder storskalig organiserad svarttaxi. Tjänsterna handlar om att via appar knyta ihop privatbilister med resenärer och att ta betalt för detta som om det vore en laglig taxitjänst. Det handlar om förare utan taxiförarutbildning och som varken har taxiförarlegitimation, trafiktillstånd eller företagsförsäkring för yrkestrafik. Ur ett legalt perspektiv är det ingen tvekan om att detta är organiserad svarttaxi, d. v.s. olaga taxitrafik, vilket kan ge föraren fängelse i upp till ett år. Dessutom har den som organiserar en sådan verksamhet ett beställaransvar enligt Taxitrafiklagen (2012:211), vilket kan leda till böter eller fängelse i upp till ett år.