Partnersamverkan 2015

 

Svenska Taxiförbundet - En del av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik

Sedan 2008 har Svenska Taxiförbundet varit en aktiv part i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Fokus har legat på att utveckla kollektivtrafiken för att tillsammans kunna erbjuda resenären en attraktiv kollektivtrafik som också lockar fler. De branscher som ingår är, förutom Svenska Taxiförbundet, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Jernhusen och Trafikverket.

Trepartsavtal viktigt verktyg
För Svenska Taxiförbundet är det viktigt att både förvalta det goda arbete som gjorts inom Partnersamverkan och driva på utvecklingen för framtidens kollektivtrafik. I detta arbete är Trepartsavtalen ett viktigt verktyg. Trepartsavtalen innebär att beställare (RKM, Länstrafikbolag), infrastrukturhållare (företrädesvis kommun, ibland Trafikverket) samt Trafikföretaget i samband med upphandling skriver en avsiktsförklaring som innebär att infrastrukturen för kollektivtrafik synkroniseras med upphandlingskraven och utvecklingen av kollektivtrafiken. I samband med upphandling är det av yttersta vikt att upphandlande myndighet iakttar kollektivtrafiklagens mening att "verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet".

Anropsstyrd kollektivtrafik med taxi
Om kollektivtrafiken ska lyckas attrahera ett stort antal privatbilister krävs det att upphandlaren övergår från att handla upp transportfordon till att handla upp transporttjänster. En satsning på bättre regional service med anropsstyrd trafik skulle sannolikt leda till att många familjer, som idag äger flera bilar, kan klara sig med bara en enda bil. Stora bussar som fraktar luft i brist på resenärer kan ersättas med anropsstyrd kollektivtrafik med taxi. Taxi kan även användas till att mata fram till stomlinjer som då kan rätas ut och göras effektivare med kortare restider som följd.

Mer kollektivtrafik för pengarna
En ny syn på taxi och kollektivtrafik är den enda framkomliga vägen om vi ska kunna ersätta privatbilismen med kollektivtrafik i stad och landsbygd och därtill få mer kollektivtrafik för pengarna.

Avtalsprocessen för Anropsstyrd trafik hittar du genom att klicka här!

Modellavtal för Anropsstyrd trafik hittar du genom att klicka här!

Allmänna villkor för Anropsstyrd trafik hittar du genom att klicka här!

Trafikbeskrivning för Anropsstyrd trafik hittar du genom att klicka här!

Prisbilaga för Anropsstyrd trafik hittar du genom att klicka här!

Mer information hittar du på Partnersamverkans gemensamma hemsida genom att klicka här!