Remissvar

Svenska Taxiförbundet har kontinuerlig kontakt med politiker och representanter för myndigheter och organisationer i frågor som rör taxinäringen. Som företrädare för den svenska taxibranschen får Förbundet också yttra sig om förslag och rapporter från Sveriges Riksdag, myndigheter och organisationer. Här kan du läsa en del av Förbundets svar. 

28 juni 2017

Remissvar: promemoria Cykelregler
Svenska Taxiförbundet avstyrker förslaget om att cyklande ska få använda bilkörbana och välkomnar förslaget om att en väg- eller vägsträcka kan bestämmas vara cykelgata, under förutsättning att framko...

26 juni 2017

Remissvar: Cirkulär ekonomi
Svenska Taxiförbundet välkomnar utredningens förslag om allmänt tillgängliga bilpooler, men anser att kommunerna bör ges en skyldighet att årligen utvärdera bilpoolernas effekter på transportsystemen....

16 juni 2017

Remissvar: Delningsekonomi på användarnas villkor
Svenska Taxiförbundet välkomnar utredningens förslag om att ge Konsumentverket i uppdrag att informera om delningsekonomin, följa utvecklingen och överväga insatser....

15 juni 2017

Remissvar: Swedac ackreditering
Svenska Taxiförbundet har inget att erinra mot Swedacs förslag till ändringar i rubricerade föreskrifter. ...

13 april 2017

Remissvar: Bonus-malus-system
Svenska Taxiförbundet välkomnar Finansdepartementets förslag om ett bonus–malus-system, men vill se en kraftig höjning av bonus-malusbeloppen. Utöver det föreslår förbundet att ett ROT/RUT-avdrag för ...

29 mars 2017

Remissvar: Landsbygdskommitténs betänkande
Den 29 mars 2017 lämnade Svenska Taxiförbundet in sitt remissvar angående Landsbygdskommitténs betänkade (SOU 2017:1)...

8 mars 2017

Remissvar: Proportionalitetsprövning
Svenska Taxiförbundet (Förbundet) är branschorganisationen för Sveriges taxiföretag och har beretts tillfälle att yttra sig över Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitet...

20 februari 2017

Remissvar: Taxiutredningen - Taxi och samåkning (SOU 2016:86)
I november 2016 tog insfrastrukturminister Anna Johansson emot Taxiutredningen som innehåller förslag till nya regler på taxiområdet samt förtydliganden kring de regler som finns för samåkning mellan ...

22 september 2016

Remissvar: Lokalkännedom
Svenska Taxiförbundet förordar att alla som ska köra taxi i Stockholm, Göteborg och Malmö, som inte har ett godkänt lokalkännedomsprov registrerat i vägtrafikregistret, med godkänt resultat ska avlägg...

15 augusti 2016

Remissvar: bonus-malus-system för lätta fordon
Klimatmässigt finns mycket att vinna om vi kan styra över resandet med privat bil till kollektivtrafiken. Bonus-malus-systemet bör klart och tydligt gynna fordon inom kollektivtrafiken gentemot privat...

20 juli 2016

Remissvar: Erkännande av yrkeskvalifikationer
På grund av begränsningar i vägtrafikregistret kommer, enligt uppgift från Transportstyrelsen, de som utövar taxiföraryrket tillfälligt över huvud taget inte att kunna omfattas av taxibranschens uppfö...

31 maj 2016

Remissvar: Förbundets yttrande om villkor för taxameterdispens
För myndigheter som vill granska ett taxiföretag är taxametern fortfarande ett oslagbart kontrollinstrument. Taxametern är taxibranschens kassaregister och förbundet vill därför att alla taxibilar ska...

22 februari 2016

Remissvar: Stockholms stads parkeringsstrategi
Om taxi ska kunna bidra till att fler väljer att resa kollektivt, krävs åtgärder som stärker incitamenten för att välja bort privatbilen. Svenska Taxiförbundet anser att Stockholms stads rubricerade f...

14 december 2015

Remissvar- Trafikförsörjningsprogram för Blekinge
I kollektivtrafiklagen står det att ”Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet”. I dokumentet ”Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016 – ...

24 augusti 2015

Remissvar - Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort (SOU 2015:27)
Betänkandet är en viktig signal om att det krävs radikala insatser för att minimera utsläppen av farliga ämnen i vår stadsmiljö. Något som taxinäringen också eftersträvar och bidrar till. Svenska Taxi...

18 juni 2015

Remissvar - Redovisningscentraler för taxitrafik, N2013/4908/MRT
Svenska Taxiförbundet delar Transportstyrelsens och regeringens uppfattning att framflyttade ikraftträdanden är nödvändiga. Vi bedömer dock att de föreslagna tiderna för nya ikraftträdanden inte lämna...

14 oktober 2014

Remissvar - Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik, 501-kronan
Förbundet ställer sig försiktigt positivt till förslaget om att prisuppgift ska lämnas före färd om det högsta jämförpriset är över 500 kronor. I bästa fall kan det leda till att de mest extrema prise...

23 maj 2014

Remissvar- Transportstyrelsens förslag om avgifter
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter, TSF 2014-45...

21 mars 2014

Förbundets remissvar - Regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg
Förbundet ställer sig mycket positivt till regeringens initiativ och anser att Transportstyrelsens förslag till åtgärder kan komma att bli utmärkta komplement till förslaget om redovisningscentraler f...

27 december 2013

Remissvar - Redovisningscentraler för taxi
Svenska Taxiförbundet ställer sig mycket positivt till promemorians förslag om redovisningscentraler för taxi, Ds 2013:66. Ett införande kommer att skapa tydliga, transparenta och likvärdiga förutsätt...

13 november 2013

Remissvar - Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm
Trängselskatten i Stockholm syftar till att minska trängseln och förbättra miljön. Om regeringen menar allvar med trängselskattens miljömål måste den snarast höja den till en nivå där det blir ekonomi...

18 juni 2013

Remissvar - Regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg
Det ska inte finnas förutsättningar för företag med oseriösa arbetsmetoder att verka i Taxinäringen. Det förutsätter att taxi prioriteras i myndigheternas, främst polisens och Transportstyrelsens, upp...

20 maj 2013

Remissvar - Undanta buss och taxi från bro- och vägtullar och trängselskatter
Remissvar avseende Trängselskatt – delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3): Svenska Taxiförbundet anser att all buss- och taxitrafik ska undantas från såväl infrastruktur-, väg- och b...

3 maj 2013

Transportstyrelsens rapport om insatser för att underlätta för små och medelstora företag
Svenska Taxiförbundet anser att obligatoriska avgifter att betrakta som en ren skatt. ...

10 april 2013

Remiss - förslag till nya föreskrifter om taxitrafik m.m.
Förbundets har yttrat sig över Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter om taxitrafik och upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2000:196) om tillsyn över den yrkesmässiga trafiken. ...

19 februari 2013

Remissvar: Konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål för vägtrafiken, TRV2012/27782
Svenska Taxiförbundet har inte i sak något att invända mot förslaget. Emellertid anser vi att förslaget i större utsträckning bör beakta taxis och övrig yrkestrafiks situation i arbetet med att förbät...

8 januari 2013

Remissvar: Bosättningskravet vid biluthyrning, N2012/2765/RS
Förbundet har inte något att invända i sak mot förslaget. Dock ställer vi oss frågande till några av uppgifterna....