Remissvar 10 april 2013


Remiss - förslag till nya föreskrifter om taxitrafik m.m.


Förbundets har yttrat sig över Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter om taxitrafik och upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2000:196) om tillsyn över den yrkesmässiga trafiken.


Förbundet anför bl.a. att det är viktigt att regelverket inte förändras på så sätt att den fria prissättningen i näringen riskerar att hotas. Vidare är det av stor vikt att Transportstyrelsen inte kan finna vägar för att minska sin tillsyn över taxinäringen. 
Relaterade dokument:
Remiss - förslag till nya föreskrifter om taxitrafik m.m.

<< Tillbaka