Remissvar 20 maj 2013


Remissvar - Undanta buss och taxi från bro- och vägtullar och trängselskatter


Remissvar avseende Trängselskatt – delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3): Svenska Taxiförbundet anser att all buss- och taxitrafik ska undantas från såväl infrastruktur-, väg- och broavgifter som trängselskatter.


Svenska Taxiförbundet är branschorganisationen för Sveriges taxiföretagare och har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet av 2011 års vägtullsutredning (SOU 2013:3).

Svenska Taxiförbundet stöder Vägtullsutredningens förslag om att intäkterna från trängselskatten även fortsättningsvis ska tillfalla staten och att utländska fordon ska omfattas av trängselskatt. Likaså att föreskriftsrätten inte ska delegeras, utan att den ska kvarstå hos staten, då det handlar om en statlig skatt.

I förslaget till föreskrifter (§ 10c) föreslår utredningen att trängselskatt kan tas ut på genomfartsleder i Stockholm, som t. ex. Essingeleden, om det är av särskilda skäl nödvändigt. Svenska Taxiförbundet finner förslaget rimligt, förutsatt att den fortsatta beredningen utgår ifrån det resonemang och de yrkanden som framförs nedan.

Sedan år 1990 har vägtrafikens utsläpp av växthusgaser ökat med 2 procent. Det är tvärt emot riksdagens klimatmål om en minskning med 40 procent till år 2020.  Samtidigt riskerar Sverige att få böta en halv miljon kronor per dag till EU för den dåliga luftkvaliteten i våra större städer.

Den ökande miljöbelastningen och trängseln på våra gator och vägar gör att allt fler ser kollektivtrafiken som en viktig del av lösningen. Billig, tillgänglig och pålitlig kollektivtrafik är en förutsättning för att människor ska välja bort privatbilen. Därför måste skillnaden mellan att resa med privatbil och med kollektiva färdmedel, såsom buss och taxi, vara stor och tydlig.

En omställning till fler buss- och taxiresor skulle få positiva effekter för miljön. I taxibranschen har företagen tagit en aktiv roll och ställer om till miljöklassade fordon i mycket snabb takt. Redan idag drivs sju av tio taxifordon i Stockholm, och sex av tio i Göteborg, av miljöbränslen.

Ur det här perspektivet är det uppseendeväckande att kollektivtrafiken på väg - buss och taxi - belastas med trängselskatter och enligt delbetänkandet (SOU 2012:60) småningom även av infrastruktur-, väg- och broavgifter.

Enligt bestämmelserna i Eurovinjettdirektivet har staten ansvar för att trängselskatt endast tas ut för att minska trängsel eller miljöpåverkan. Följdriktigt skriver regeringen i sin bakgrundsbeskrivning till kommittédirektivet "Skatte- och avgiftsuttag vid användandet av vissa vägar" (2011:47) att undantag från trängselskatt kan medges för sådana fordon som i hög grad ersätter bilkörning och minskar trängseln. Detta gäller i högsta grad för buss och taxi som bidrar till att ersätta privatbilism och minska trängsel och miljöpåverkan.

Enligt Transportstyrelsen uppgår de totala intäkterna från trängselskatten i Stockholm och Göteborg till cirka 1 250 miljoner kronor år 2013. Från taxi och bussar kommer enligt våra beräkningar cirka 115 miljoner kronor. Intäkterna skulle således minska med cirka 9 procent om samtliga bussar och taxi undantogs från trängselskatt. Om intäkterna till statskassan ska behållas på samma nivå behövs alltså motsvarande höjning av trängselskatten för privatbilismen, dvs från 10 till 11 kronor, från 20 till 22 kronor - vilket är marginellt.

Det är mycket viktigt att infrastrukturavgifterna sätts och utformas så att de övergripande målen för avgifterna/skatten stöds. En överflyttning av resenärer till kollektivtrafiken, såsom buss och taxi, leder inte bara till minskad trängsel och klimatpåverkan, utan också till minskad belastning på vägnätet i form av slitage och trängsel.

Svenska Taxiförbundet anser därför att all buss- och taxitrafik ska undantas från såväl infrastruktur-, väg- och broavgifter som trängselskatter.

I Lag om trängselskatt (2004:629) föreslår vi en ändring till följande lydelse:

"5 § Skattepliktig är inte
3. buss och taxi"
Relaterade dokument:
Remissvar Trängselskatt – delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3)


Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

<< Tillbaka