Remissvar 27 december 2013


Remissvar - Redovisningscentraler för taxi


Svenska Taxiförbundet ställer sig mycket positivt till promemorians förslag om redovisningscentraler för taxi, Ds 2013:66. Ett införande kommer att skapa tydliga, transparenta och likvärdiga förutsättningar för samtliga företag som vill verka inom taxinäringen. Bakom Svenska Taxiförbundet står merparten av den svenska taxibranschen. Det handlar om åkare och företagare som vill ha konkurrens, men som vill att den ska ske på lika villkor.


Generella synpunkter

Remissen hänvisar på några ställen till Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik, TSFS 2010:192. Dessa föreskrifter har dock upphört. De nya föreskrifterna är TSFS 2013:41. Eftersom de flesta av de regler som är aktuella i detta avseende torde återfinnas i Swedacs föreskrifter/allmänna råd, innebär förändringen dock inte någon skillnad i sak. 

Vid ett införande är det mycket viktigt att Swedac har resurser för att kunna handlägga en snabb ackreditering av redovisningscentraler. Det är en förutsättning för att redan befintliga beställningscentraler utan fördröjning ska kunna ackrediteras.

Vi vill också fästa uppmärksamheten på de stora möjligheter som ett införande av redovisningscentraler ger för att samla in fakta som kan bilda underlag för värdefull statistik om taxinäringen. Det är något som efterfrågas av taxinäringen själv, privata och offentliga företag samt myndigheter. Av detta skäl bör även annan myndighet, till exempel Transportstyrelsen, kunna begära ut lagrad taxameterinformation - åtminstone på en aggregerad nivå.

 

Synpunkter på utredningsförslaget

Redovisningscentraler är nödvändiga för kontroll av taxiföretagens intäktsredovisning
En grundläggande förutsättning för att det ska råda konkurrens på lika villkor inom taxinäringen är att taxiföretagen redovisar samtliga intäkter och att det finns effektiva metoder för Skatteverket att kontrollera dessa uppgifter och jämföra dem med taxameterns uppgifter. Enligt förbundets uppfattning kommer redovisningscentraler här att fylla en viktig funktion.

I storstadsregionerna finns det ett antal taxibilar med extremt höga priser men det blir även allt vanligare med mycket låga priser. En taxiförare som lurar kunder gör troligen detsamma med Skatteverket. När det gäller bilar med mycket låga priser är det Taxiförbundets uppfattning att det inte borde gå att driva en taxiverksamhet med de blygsamma intäkter som då genereras. Sannolikt redovisas i dessa fall inte alla intäkter.

Slopade taxameterundantag en viktig förutsättning för lika villkor
Genom införandet av redovisningscentraler kommer Skatteverket att få betydligt bättre verktyg att följa upp taxinäringens intäktsredovisning. En förutsättning för en sådan kontroll är att alla taxifordon är utrustade med taxameter.

År 1998 skärptes kravet för att ett taxifordon skulle få undantag från taxameterkravet från särskilda skäl till nu gällande synnerliga skäl. Avsikten med regelskärpningen var att förenkla hanteringen, skapa likartade förutsättningarna för liknande företag - främst av konkurrensskäl - och att färre verksamheter skulle få undantag. Enligt prop. 1997/98:63, s.96 skulle taxameterundantag i princip bara kunna ges för taxiregistrerade fordon som till exempel används vid statsbesök och liknande händelser. I samtliga fall gällde som förutsättning att betalning skedde i särskild ordning, d.v.s. mot faktura. Direktbetalning var utesluten.

Regelskärpningen till trots fortsatte länsstyrelser runt om i landet att frikostigt meddela undantagsbeslut. De började även skriva in i besluten att kontanthantering i form av s.k. egenavgifter vid transporter av färdtjänstresenärer var tillåten. Detta strider mot vad som anges i förarbetena. Det är till och med ytterst tveksamt om färdtjänstuppdrag över huvud taget ska kunna utgöra grund för undantag. När Transportstyrelsen inrättades år 2009 fullföljdes den inslagna vägen med alltför generös dispensgivning. Detta har Svenska Taxiförbundet vid flera tillfällen kritiserat Transportstyrelsen för.

På senare tid har ytterligare en form av taxiverksamhet etablerat sig på den svenska marknaden och som bygger sin tjänst på att kunden lagrar sina person- och kontokortuppgifter hos företaget och bokar taxi genom en app. Anslutna taxiföretag har sökt dispens från taxameterkravet och bland annat hänvisat till att appen kan ersätta taxameterns prisberäkningsfunktion. Man hävdar också att den smidiga digitala hanteringen av kund- och beställningsuppgifter skulle vara ett tekniskt framsteg och att det skulle undanröja behovet av taxameter. Detta stämmer inte med verkligheten.

1. Taxibranschen ligger mycket långt fram i den tekniska utvecklingen med användande av nya innovationer och möjligheter. Leverantörerna till taxi kan idag leverera tekniska lösningar med allt ifrån enkla appar för taxibokningar till avancerade system där apparna bara är en liten del av beställningscentralernas omfattande IT-system.

Vid användande av appar används alltid den beställande mobilens position och i sin tur använder beställningscentralen gps för att lokalisera närmaste taxifordon, visa kunden vilket fordon som är på väg och var det befinner sig.  Appar används även för att kunden ska kunna få ett fast pris, som då beräknas i bakgrundsystem på beställningscentralen. Resehanteringssystem hanterar även till exempel resekonto och avtalspriser. Det gör det möjligt för företagskunder att själva administrera resekonton och behörigheter.

Ytterst bygger systemet på att priser och betalningar registreras i taxametern när transporten utförs, vilket även ger ett heltäckande underlag för kundföretagens redovisning.

2. Det finns ingen motsättning mellan tekniska landvinningar och taxameterkrav. Med den avancerade teknik som idag står till taxibranschens förfogande, finns det ingenting som hindrar företag från att följa regelverket. Tjänsterna fungerar lika bra med taxameter och prisinformation. Att lämna fast pris på förhand via app, hindrar inte föraren från att också slå in beloppet i taxametern. Det är enkelt och tydligt för kunderna, likvärdigt för åkerierna och transparent för myndigheterna.

I princip skulle man kunna bygga in taxametern i en app och ge dispens från krav på taxameter men då öppnar man upp för skatte-, avgifts- och bidragsfusk i en betydligt större omfattning än vad som hittills varit fallet, eftersom appen inte tillhör ett unikt fordon.

3. Taxitrafiklagen stadgar att en personbil som används i taxitrafik ska vara utrustad med taxameter (det som tillhandahålls är en taxitransporttjänst). Vidare stadgar taxitrafiklagen att kunden vid betalning ska erbjudas ett taxameterutskrivet kvitto. I ovan nämnda koncept kan kunden inte få ett sådant kvitto, utan det kommer per mail. Att taxifordonen får användas för taxitransporter utom konceptet är uteslutet, då taxameterundantagna fordon aldrig får hantera kontanter. Det främsta skälet till detta är att det är omöjligt att i efterhand följa upp/kontrollera sådana transaktioner. Saknas taxameter föreligger det en uppenbar risk för skatteundandragande. En taxameter är nämligen inte bara en prisberäknare, utan en minst lika viktig funktion är att den utgör ett kontrollinstrument för Skatteverket enligt skattelagstiftningen.

4. Sjuktransporter utförs i speciellt inrättade taxiregistrerade personbilar. De uppdrag som de utför kan utan problem registreras i taxametern. Det finns alltså inte någon anledning att de ska undantas från taxameterkravet.

När de gäller redan upphandlade tjänster för skolskjuts, färdtjänst och sjuktransport finns det dock anledning att i vissa fall låta dispensen fortsätta att gälla under en övergångsperiod motsvarande avtalstiden. Detta bör gälla om det inte finns en avtalsgrundad möjlighet till omförhandling innebärande att taxiföretaget kan kompenseras för taxameterkravet. I annat fall riskerar de aktuella företagen att få bära nya kostnader som inte står i relation till de intäkter som avtalet bygger på.

Övergångsbestämmelser för anmälan om taxameteruppgifter
Svenska Taxiförbundet stöder förslaget att taxameterverkstad ska anmäla uppgifter om taxameter-ID, reg.nr och installationsdag omgående vid installationen till Transportstyrelsen. Det behövs dock övergångsbestämmelser för dem som har fordon som kanske inte behöver besikta taxametern förrän uppåt ett år i tiden från redovisningscentralens införande. Till exempel kan de få sex månader på sig att låta taxameterverkstaden anmäla utrustningen till Transportstyrelsen/VTR i samband med besiktningen.

Undanröj risken för inlåsningseffekter i redovisningscentral
Taxiförbundet tillstyrker utredningens förslag om vad som ska utgöra en redovisningscentral med det tillägget att en redovisningscentral inte ska få drivas som ideell förening eller stiftelse, eftersom det då inte går att följa vilka som är företrädare om byten sker.

Dessutom får det inte finnas inlåsningseffekter i systemet. Att byta redovisningscentral ska vara lätt. Lämnade data bör ägas av det taxiföretag som lämnat ifrån sig dem men sparas i den redovisningscentral som anlitats för aktuell period.

Om en redovisningscentral till exempel höjer priset för sin tjänst och taxiföretaget vill byta till en annan redovisningscentral ska det alltså gå lätt. Lämnade data sparas hos den första redovisningscentralen, nya data lämnas till den nya centralen. Om en redovisningscentral tvingas att lägga ner, bör insamlade data slussas till Transportstyrelsen. 

Krav på ny utrustning får inte ge bolagen orimliga kostnader
Taxiförbundet stöder utredningens förslag att det i dagsläget inte finns skäl att föreskriva om ny tillsatsanordning till taxametern. Det är bra att utgå från den utrustning som finns idag och senare utvärdera om den fungerar. Förbundet betonar dock att om det krävs ny utrustning i framtiden, måste kostnaderna för företagens investering vara rimliga.

Överföringar av taxameteruppgifter måste ske oftare
Enligt uppgift kan det finnas taxametrar som inte kan lagra mer än 10 körpass i den del av minnet som är aktuellt för tömning till en redovisningscentral. För att inte förlora information om körpass måste taxametern således sända uppgifter med en periodicitet om minst var tionde körpass. Däremot motsätter sig förbundet förslaget om tömning minst en gång i veckan, eftersom det inte tar hänsyn till oplanerade stilleståndstider såsom semestrar, service på verkstad, etc.

Redovisningscentraler är ett viktigt verktyg för att skapa konkurrens på lika villkor
Taxinäringen består av cirka 7 100 företag som tillsammans omsätter cirka 14 miljarder kronor. Taxinäringen är en utpräglad mikroföretagarbransch med små marginaler. Fyra företagare av fem äger 1-2 bilar.

Merparten av taxiföretagarna sköter sig och värnar om en konkurrens på lika villkor. Men tyvärr finns det också ett antal oseriösa friåkare som struntar i trafikreglerna, skinnar kunder, fifflar med skatten och fuskar till sig bidrag. 

Enligt Skatteverkets beräkningar står den svarta omsättningen i taxibranschen för uppemot en miljard kronor årligen. Detta är en ansenlig del av taxibranschens totala omsättning och resulterar i en snedvriden konkurrens som gör det svårt för seriösa företagare som vill göra rätt för sig att överleva. Dessutom leder oseriösa friåkares beteende till ett dåligt anseende för den svenska besöksnäringen och riskerar att svärta bilden av Sverige som turist- och besöksland.

Därför är det Svenska Taxiförbundets oeftergivliga krav att redovisningscentraler för taxi införs med högsta prioritet.Relaterade dokument:
Remissvar Redovisningscentraler för taxi


Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

<< Tillbaka