Remissvar 21 mars 2014


Förbundets remissvar - Regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg


Förbundet ställer sig mycket positivt till regeringens initiativ och anser att Transportstyrelsens förslag till åtgärder kan komma att bli utmärkta komplement till förslaget om redovisningscentraler för taxi, som för närvarande bereds inom regeringskansliet. Sannolikt kan åtgärderna också bidra till att höja taxibranschens kvalitet och status. Vi vill dock betona att de föreslagna åtgärderna inte kommer att leda till en ökad regelefterlevnad per automatik. För att detta ska ske krävs det att myndigheternas aktiviteter avseende information till resenärer och tillsyn av taxibranschen kraftigt och märkbart förbättras.


Svenska Taxiförbundet arbetar för konkurrens på lika villkor och att det inte ska finnas förutsättningar för företag med oseriösa arbetsmetoder att verka i taxinäringen. Branschen måste bli fri från dessa avarter, vilket förutsätter att taxi prioriteras i myndigheternas, främst polisens och Transportstyrelsens, uppdrag.

Förbundet ställer sig därför mycket positivt till regeringens initiativ och anser att Transportstyrelsens förslag till åtgärder kan komma att bli utmärkta komplement till förslaget om redovisningscentraler för taxi, som för närvarande bereds inom regeringskansliet. Sannolikt kan åtgärderna också bidra till att höja taxibranschens kvalitet och status.

Vi vill dock betona att de föreslagna åtgärderna inte kommer att leda till en ökad regelefterlevnad per automatik. För att detta ska ske krävs det att myndigheternas aktiviteter avseende information till resenärer och tillsyn av taxibranschen kraftigt och märkbart förbättras.

Ett särskilt ansvar vilar på polisen som måste få upp antalet trafikpoliser och genomföra en rejäl satsning på kompetenta, bättre fungerande grupper som arbetar med taxi dygnet runt, året runt. Ju större regelverk, desto mer omfattande blir kraven på myndigheternas operativa tillsyn.

Prissättning och prisinformation
Vi ställer oss försiktigt positiva till förslaget om att prisuppgift ska lämnas före färd om jämförpriset överstiger 500 kronor. I bästa fall kan det leda till att de mest extrema priserna pressas ner till denna nivå.I sämsta fall blir det ett slag i luften, eftersom det ställer höga krav på resenärens kunskap om vad som gäller och, i förekommande fall, närvaro av polis. Anmälda ärenden riskerar att avskrivas på grund av att ord ställs mot ord.

Om denna åtgärd införs förutsätter Svenska Taxiförbundet att det stannar här och att vi en gång för alla kan avfärda de orimliga förslag som till och från har diskuterats om att införa maxpris i taxibranschen. En sådan åtgärd skulle innebära ett allvarligt ingrepp i den fria konkurrensen och med stor sannolikhet leda till en normerande effekt. Det exemplifieras tydligast med hur det fungerade under den reglerade tiden. Då fanns den så kallade maximitaxan som var tänkt att reglera det högsta priset som taxiföretag fick ta ut gentemot kund men som istället kom att utgöra en norm för taxiföretagen och ett onödigt högt pris för kunden.

Lokalkännedom
Förslaget om ett moderniserat körprov med nya moment som prövar förarens förmåga att hitta till resenärens resmål är positivt. Det är också positivt att det ställs högre krav på förarna i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, vilket på sikt kommer att förbättra kvaliteten i branschen som helhet och höja anseendet för taxi- och besöksnäringen. Vi avvaktar arbetet med föreskrifterna för att se hur detta ska mätas i praktiken.

Informationskrav på ägare av rescentra
Transportstyrelsen menar att det för närvarande inte bör införas krav på ägare av rescentra att informera om prissättning för taxi och att Konsumentverket inom ramen för sitt uppdrag kan ge råd och stöd till ägarna. Vi anser att det är bättre om Transportstyrelsen har den rollen, i egenskap av tillsynsansvarig för taxitrafiken.

Betalterminal
Transportstyrelsen anser att det inte ska införas krav på att taxameterutrustning ska inkludera en betalterminal eller, om en sådan används, att den är integrerad med övrig taxameterutrustning. Denna hållning förutsätter dock att inga taxameterdispenser ges och att den information som kommer att finnas i redovisningscentralerna används.

Branschsamråd
Förutsättningen för ordning och reda i taxibranschen är att dialogen mellan ansvariga myndigheter och näringen är god och kontinuerlig. Det är därför mycket positivt att Transportstyrelsen avser att kontinuerligt genomföra branschsamråd med nationell och regional inriktning. Vi vill dock betona att det är av högsta vikt att det inte stannar vid dessa samråd, utan att kontinuerliga operativa insatser genomförs.

Marknadsövervakning
I dagsläget råder det ett stort kunskapsunderskott om taxibranschen. Statistik såsom antal körda resor, antal aktiva taxiförare, etc. saknas. Vi ser därför mycket positivt på Transportstyrelsens arbete med att bygga upp ett system för marknadsövervakning. Vi vill också fästa uppmärksamheten på de stora möjligheter som ett införande av redovisningscentraler ger för att samla in fakta och som kan bilda underlag för värdefull statistik om taxinäringen.

 
Relaterade dokument:
Remissvar Regelefterlevnad N2013/2816/TE


Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

<< Tillbaka