Remissvar 24 augusti 2015


Remissvar - Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort (SOU 2015:27)


Betänkandet är en viktig signal om att det krävs radikala insatser för att minimera utsläppen av farliga ämnen i vår stadsmiljö. Något som taxinäringen också eftersträvar och bidrar till. Svenska Taxiförbundet anser dock att en skatt på dubbdäcksanvändning i tätort skulle slå hårt mot taxiföretagens ekonomi och vara kontraproduktiv för samhällets miljö- och trafiksäkerhetsarbete.


Taxiföretagen kännetecknas, i likhet med stora delar av tjänstesektorn, av en pressad lönsamhet. Inom taxibranschen är den genomsnittliga rörelsemarginalen för hela 2000-talet är mindre än 2,3 procent. De senaste åren är den 1,6 procent. Det ska jämföras med näringslivet totalt som pendlar mellan 5 och 8 procent.

Skatter och avgifter, något som företagen själva inte kan påverka, är redan idag en stor post i taxiföretagens totala kostnadsmassa jämfört med andra branscher. För taxiföretagen är hela 60 procent av kostnadsmassan skatter och tvingande avgifter. Vid jämförelser med en enskild konsult inom till exempel IT framgår att skatter och avgifter är 10-15 procentenheter högre inom taxi. 

Sammantaget innebär detta att ytterligare pålagor, såsom skatt för dubbdäcksanvändning, än mer kommer att försvaga taxiföretagens överskott och deras förmåga att betala ut löner till de anställda. Även taxiföretagens förmåga att upprätthålla en önskvärd kvalitet i den regionalt upphandlade trafiken, såsom färdtjänst och skolskjuts, kommer att påverkas.

Taxi är en flexibel, tillgänglig och miljövänlig del av kollektivtrafiken och ett viktigt verktyg för att minska privatbilismen. Taxi används dels av affärsmänniskor, turister och besökare. Dessutom av äldre människor som vill resa tryggt på kvällarna, av barnfamiljer när packningen är stor och av skolbarn, sjuka och funktionsnedsatta för att överhuvudtaget kunna ta sig från en plats till en annan.

Taxibranschen har tagit en aktiv roll i miljöarbetet och ställer om till miljöklassade fordon i mycket snabb takt. Redan idag drivs sex av tio taxifordon i Sverige med alternativa drivmedel. En omställning till fler taxiresor och färre resor med privatbil skulle därmed ge positiva effekter för miljön.

Sedan dubbdäcksförbudet infördes på Hornsgatan i Stockholm, har taxi givits undantag av Transportstyrelsen. Skälet är att taxi har ett verksamhetsområde som spänner från tät innerstadstrafik till oplogade och svårframkomliga ytterområden i Storstockholm. Det ligger i taxitjänstens natur att resorna inte går att planera i förväg och att taxi inte ska tvingas neka resor med start eller slut i innerstaden.

Till saken hör också att viss dubbdäcksanvändning är bra ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, ruggar dubbarna upp is så att den grövre texturen ger bättre väggrepp även för dubbfria däck. Dubbarna sliter ner is fortare och motverkar polering av snö till is där fordon bromsar eller startar, vid till exempel trafiksignaler.
Relaterade dokument:
Remissvar - Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort (SOU 2015:27)

<< Tillbaka