Remissvar 22 februari 2016


Remissvar: Stockholms stads parkeringsstrategi


Om taxi ska kunna bidra till att fler väljer att resa kollektivt, krävs åtgärder som stärker incitamenten för att välja bort privatbilen. Svenska Taxiförbundet anser att Stockholms stads rubricerade förslag kommer att inverka negativt på taxinäringens möjligheter att verka i Stockholm. Staden har inte tillräckligt tydligt kopplat samman och dragit slutsatser av hur förslagen kommer att påverka kollektivtrafiken, där taxi är en viktig del.


I kollektivtrafiklagen (2010:1065) hänvisas till EU:s kollektivtrafikförordning nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 som i Art 2 a) definierar kollektivtrafik som persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering. Det innebär att begreppet kollektivtrafik omfattar såväl trafik som tillhandahålls allmänheten med t.ex. tåg, buss, taxi (allmän kollektivtrafik) som trafik som tillhandahålls en särskild personkrets, till exempel färdtjänst, skolskjutsar och sjukresor (särskild kollektivtrafik).

Taxi är den mest flexibla och tillgängliga delen av kollektivtrafiken och ett betydelsefullt verktyg för att minska privatbilismen och förbättra miljön. Taxi används av affärsmänniskor, turister och besökare. Dessutom av äldre människor som vill resa tryggt på kvällarna, av barnfamiljer när packningen är stor och av skolbarn, sjuka och funktionsnedsatta för att överhuvudtaget kunna ta sig från en plats till en annan. Därutöver åker människor varje dag till och från ett stort antal näringsställen.

Förbundet delar Stadens synsätt att bilen ibland är det mest effektiva färdsättet och att en större tillgång till kantsten ökar transportsystemets effektivitet. Vidare instämmer Förbundet i att bilanvändningen ska styras till de resor där bilen ger mest samhällsnytta.

Emellertid anser vi att förslaget om ny parkeringsstrategi inte i eftersträvansvärd utsträckning har beaktat taxi som ett strategiskt viktigt verktyg för att minska andelen privatbilism.

Flera personer kan samåka i en taxibil, en taxi kan således ersätta flera privatbilar om situationen är lämplig. En omställning till fler taxiresor och färre resor med privatbil skulle ge positiva effekter för miljön. I taxibranschen har företagen tagit en aktiv roll och ställt om till miljöklassade fordon i mycket snabb takt. Idag drivs åtta av tio taxifordon i Stockholm med alternativa drivmedel.

Arbetstidsregler kräver att taxiförarna ska kunna ta rast. De behöver då kunna ställa ifrån sig taxibilarna under kortare tid även fortsättningsvis i Stockholms inner- och ytterområden, t.ex. för att äta. Enligt den nya parkeringsstrategin tas denna möjlighet bort.

Idag får en taxi parkera under 30 minuter mellan kl. 06-18, trots parkeringsförbud. 30 minuter anses dock av de flesta taxiförare vara en alltför kort tid för att de ska hinna äta lunch/middag i lugn och ro. Istället för att helt ta bort möjligheten till dagparkering mellan kl 06-18 föreslår Förbundet därför att tiden utökas till 45 minuter. För att undvika missbruk kan undantaget kombineras med krav på parkeringsskiva. Utspritt över hela Stockholms län finns det cirka 6 000 taxibilar, vilket är ett försvinnande litet antal jämfört med övriga fordon som trafikerar Stockholms gator. Dessutom är det fråga om personbilar, som inte tar någon större plats. Att låta undantaget vara kvar skulle således inte inverka märkbart på varken framkomlighet eller tillgång till kantsten för övrig trafik. Om en taxi kan parkera där det är lämpligt istället för att "snurra runt" på gatorna i sökande efter kunder får det även positiva effekter på miljön.  

Taxinäringen måste även kunna hämta upp och lämna av kunder på ett smidigt vis. Förhållandena vid angöringsplatserna måste vara lämpliga för såväl näringen som kunderna. För att taxi ska fungera väl i en storstad och stå sig i konkurrens med privatbilen är det viktigt att den kan hämta/lämna människor så nära hämtnings-/avlämningsadressen som möjligt. Det är särskilt viktigt när taxin transporterar människor med bagage. Förbundet önskar därför att Staden tar upp en dialog med taxinäringen för att utöka möjligheterna att skylta undantag för taxi att stanna och parkera på fler platser än vad som gäller idag. En annan möjlig förbättring vore att staden inför parkeringsförbud utanför portar och entréer så att utrymme frigörs för taxi att hämta och lämna kunder.  

Förbundet avser även att verka för att det i Trafikförordningen införs en möjlighet för kommuner att på ett nationellt plan generellt undanta visst trafikslag.

Människor vill ha en god restidspålitlighet när de åker kollektivt, resandet bör gå snabbare än med den egna bilen. För att taxi ska kunna bli ett ännu bättre alternativ för människor som vill avstå från den privata bilen krävs att Staden underlättar för taxinäringen på fler områden. Förbundet har därför nyligen tillskrivit Staden och begärt förbättrad tillgång till fler körfält för linjebundna fordon som taxi idag inte tillåts trafikera. Förbundet har även tillskrivit regeringen och begärt att Trafikförordningen ska ändras på så sätt att trafikmärkets, D10 (Fordon i linjetrafik), lydelse utvidgas till att omfatta taxi, med följdändring i Vägmärkesförordningen.

I detta sammanhang vill vi även passa på att ta upp frågan om lämpliga upphämtnings-/avlämningsställen vid Rosenbad, Grand hotell och på Djurgården. Många människor åker taxi till/från dessa platser och taxiföretagen i Stockholm har påpekat att det fungerar dåligt där. 

Av förståeliga skäl måste Rosenbad vara kringgärdat av säkerhetsregler. Idag blir det framkomlighetsproblem för övrig trafik om taxibilarna stannar framför pollarna. Alternativet är lastzonen uppe vid Drottninggatan, vilket inte är särskilt lämpligt ur ett kundperspektiv. I övrigt är där bara stoppförbud. Sektionen för operativ säkerhet vid Regeringskansliet ser enligt uppgift gärna ser att Staden kommer med förslag, t.ex. att taxi får angöra på höger sida på Fredsgatan, vid husknuten.

När det gäller Grand hotell önskar näringen en bättre lösning för busshållplatsen som nu tar upp de flesta platser som taxi hade tidigare. Taxikunder från hotellet reser oftast tillsammans med bagage, varför fler taxibilar borde beredas plats nära hotellet.   

Angöringsproblem finns även utanför Grönalunds Tyrol där det enligt taxinäringen med stor sannolikhet skulle vara mycket effektivare att vända på slingan runt Liljevalchs för att aktivera den existerande taxiköplatsen på rätt sätt. Även slingan runt Hasselbacken och Cirkus bör vändas för att taxis hämtningar ska fungera bättre vid föreställningarnas slut.

Införande av taxivärdar är ett bra sätt för branschen att hålla ordning på sig själv. Det kan ordnas i samverkan mellan taxinäringen och markägaren. Förbundet anser att Staden borde verka för att så blir fallet vid fler större angöringsplatser. Naturligtvis ska det ske på konkurrensneutrala grunder. Exempel på hur det kan fungera kan idag hämtas från  järnvägsstationer, flygplatser och mässanläggningar. Värdverksamheten bör få ett formellt stöd i förordning/föreskrifter.

Viktiga faktorer för fungerande taxivärdsverksamhet är:

  • Att staden samarbetar med taxioperatörerna, att arbetsformen är etablerad och har officiell status, med en egen skyltning och att avtalade kvalitetskrav ställs på de trafikerande taxiföretagen.  
  • Att taxivärdarnas taxikö kan fredas på så vis att det är otillåtet för obehöriga att ställa sig i kön.
  • Att olika taxiföretag ges lika möjlighet att konkurrera inom taxivärdsområdet, möjligen kan viss differentiering göras på grund av kundernas efterfrågan (jfr kösystemet på Arlanda flygplats).Relaterade dokument:
Remissvar: Sthlms stads parkeringsstrategi

<< Tillbaka