Remissvar 15 augusti 2016


Remissvar: bonus-malus-system för lätta fordon


Klimatmässigt finns mycket att vinna om vi kan styra över resandet med privat bil till kollektivtrafiken. Bonus-malus-systemet bör klart och tydligt gynna fordon inom kollektivtrafiken gentemot privata bilar. Vi föreslår därför att bonusdelen i ett bonus-malus-system ska vara minst lika stor, helst större, än bonusen för privatpersoner, om fordonet som registreras ska gå i taxitrafik. I malusdelen bör fordon som registreras få en kraftig rabatt om de ska gå i taxitrafik.


Svenska Taxiförbundet är positivt till huvudmotivet för bonus-malus-systemet, att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp. Det är viktigt att bidra till att minska transportsektorns oljeberoende  och klimatpåverkan. Utredaren pekar på Trafikverket som konstaterat att:"Det kommer även att krävas en förändrad inriktning när det gäller att utveckla samhälle och infrastruktur, det vill säga ett mer transportsnålt samhälle. Den egna bilen behöver få en minskad roll som transportmedel, och tillgängligheten behöver i större utsträckning lösas genom effektiv kollektivtrafik och förbättrade möjligheter att gå och cykla."

För att på bästa sätt gynna miljön bör ett bonus-malus-system därför prioritera fordon som ska användas inom kollektivtrafiken framför privatbilar.

Taxi är en flexibel, tillgänglig och miljövänlig del av kollektivtrafiken och ett viktigt verktyg för att minska privatbilismen. Taxi används dels av affärsmänniskor, turister och besökare. Dessutom av äldre människor som vill resa tryggt på kvällarna, av barnfamiljer när packningen är stor och av skolbarn, sjuka och funktionsnedsatta för att överhuvudtaget kunna ta sig från en plats till en annan.

En omställning till fler taxiresor och färre resor med privatbil ger därmed positiva effekter för miljön. I taxibranschen har företagen tagit en aktiv roll och ställer om till miljöklassade fordon i mycket snabb takt. Redan idag drivs sex av tio taxifordon i Sverige med alternativa drivmedel.

Taxiföretagen kännetecknas, i likhet med stora delar av tjänstesektorn, av en pressad lönsamhet. Inom taxibranschen är den genomsnittliga rörelsemarginalen för hela 2000-talet mindre än 2,3 procent. De senaste åren är den 1,6 procent. Det ska jämföras med näringslivet totalt som pendlar mellan 5 och 8 procent.

Skatter och avgifter, något som företagen själva inte kan påverka, är redan idag en stor post i taxiföretagens totala kostnadsmassa jämfört med andra branscher. För taxiföretagen är hela 60 procent av kostnadsmassan skatter och tvingande avgifter.

Sammantaget innebär detta att ytterligare pålagor, såsom högre fordonsskatt, än mer kommer att försvaga taxiföretagen och deras förmåga att upprätthålla en önskvärd kvalitet i den regionalt upphandlade trafiken, såsom färdtjänst och skolskjuts.

Klimatmässigt finns mycket att vinna om vi kan styra över resandet med privat bil till kollektivtrafiken. Bonus-malus-systemet bör klart och tydligt gynna fordon inom kollektivtrafiken gentemot privata bilar.

Vi föreslår därför att bonusdelen i ett bonus-malus-system ska vara minst lika stor, helst större, än bonusen för privatpersoner, om fordonet som registreras ska gå i taxitrafik.
I malusdelen bör fordon som registreras få en kraftig rabatt om de ska gå i taxitrafik.
Relaterade dokument:
Remissvar: bonus-malus-system för lätta fordon

<< Tillbaka