Styrdokument


Stadgar
Svenska Taxiförbundet har till ändamål att främja den svenska taxinäringens
utveckling samt att tillvarata och stödja medlemmarnas intressen...

God taxitradition
Förbundets kvalitetsnormer om God Taxitradition utgår från hederskravet i
Förbundets stadgar. Avsikten med normerna är främst att de ska ge uttryck för ett grundläggande kvalitetskoncept som tillämpas av alla medlemmar i Förbundet...

Etikpolicy
Svenska Taxiförbundet, anställda och förtroendevalda, ska ha ett gott etiskt och moraliskt uppträdande. Genom att ansluta sig till Svenska Taxiförbundet har taxiföretagen åtagit sig att följa de grundläggande branschetiska reglerna...

Miljö- och transportkvalitetspolicy
Svenska Taxiförbundet arbetar för att taxinäringen skall anpassas till de förutsättningar som gäller för en uthållig utveckling inom miljöområdet samt att trafiksäkerheten och transportkvaliteten inom taxinäringen skall höjas...