Verksamhet

Svenska Taxiförbundet verkar för en sund och blomstrande taxinäring som bidrar till en hållbar utveckling. Förbundet ger ett påtagligt mervärde genom att vid varje tidpunkt med en ur branschperspektivet tydlig och kompromisslös hållning arbeta för att:

 • taxibranschen är en del av kollektivtrafiken

 • konkurrensen inom taxibranschen sker på lika villkor

 • varumärket Taxi har ett högt anseende i samhället

 • Förbundet har resurser och kompetens som ger handlingsutrymme för en positiv branschutveckling

 • medlemmarnas tjänster efterfrågas på villkor som skapar trygghet för taxiföretagen och dess anställda

 • medlemmarna har kunskap om och förståelse för vår gemensamma verksamhet

Vision
I konkurrens på lika villkor ska taxi vara den mest säkra, effektiva och miljöanpassade delen av den kollektiva trafiken.

Kärnvärden
Vi kan taxi - Svenska Taxiförbundet agerar proaktivt för att slå vakt om taxiföretagarnas intressen.

Vi kräver schysta villkor - Svenska Taxiförbundet arbetar konsekvent för konkurrens på lika villkor.

Vi har hög trovärdighet - Svenska Taxiförbundet arbetar långsiktigt.

Kongressbeslut
Svenska Taxiförbundets kongress år 2009 beslutade att den kärnverksamhet som Förbundet ska bedriva består av

 • lobbying, dvs. bevakning av och påverkan på politiker och andra makthavare avseende lagar och regler som har bäring på taxibranschen,

 • information, dvs. information såväl inom taxibranschen som utåt mot kunder och andra intressenter i form av hemsida, tidning, branschträffar, etc. samt

 • medlemsservice, dvs. verksamhet som underlättar för medlemmarna i deras näringsverksamhet.

All den verksamhet som Förbundet bedriver ska präglas av Förbundets kärnvärden och leda mot Förbundets vision och långsiktiga strategiska mål.

Svenska Taxiförbundet ska sträva efter det kostnadseffektiva arbetssätt som en modern och effektiv organisation ger. Medlemsservicen ska vara av sådan karaktär att den är till nytta för det stora flertalet. Övriga tjänster ska vara självfinansierade.

Kongressbeslutet innefattade även att avgiften från medlemmarna under kommande kongressperiod skulle sänkas till 70 procent av avgiften för 2009, allt annat lika. En löpande anpassning av verksamheten ska ske så att ett starkt branschförbund bibehålls med förutsättningar för en hög anslutningsgrad. Detta ska möjliggöras genom att förbundsverksamheten även finansieras på andra sätt.

Medlemsservicen delas in i,

 • Basservice. Medlemservice som omfattas av kärnverksamheten samt mervärden

 • Medlemsservice som i och för sig inte har ett gemensamt värde eller relevans men som Förbundet till viss del är berett att bistå medlemmen i inom ramen för medlemsavgiften, så länge det inte gynnar en medlem på bekostnad av en annan medlem

 • Mot ersättning bistår Förbundet i kommersiella frågor, så länge det inte gynnar en medlem på bekostnad av en annan medlem

Kongressen beslutade vidare att ålägga förbundsstyrelsen och kansliet att återuppta arbetet med att sluta rikstäckande rabattavtal för medlemsföretagen.

Finansiering
Förbundsverksamheten finansieras förutom av avgiften från medlemmarna av kick-back från ramavtal för medlemmarna och anslutna taxiföretag.