I den här rapporten har vi räknat på vilken samhällsekonomisk nytta, och konsumentnytta, ett Rut-avdrag för taxi skulle kunna bidra till. Rut-avdra­get har då tänkts vara i form av en 50-procentig skattereduktion. Beräk­ningarna har av praktiska skäl avgränsats till Stockholms län och stad men ska utläsas som ett förslag att omfatta hela Sverige.

Med stöd från forskning kring priselasticitet skulle ett Rut-avdrag på 50 procent för taxi öka antalet taxiresor med från 30 procent till uppemot 95 procent. Forskningen visar också att resenärerna skulle använda taxi som ett komplement till kollektivtrafiken, inte som ett substitut. Detta gäl­ler troligen i ännu högre grad för Storstockholm med dess välutvecklade kollektivtrafik än i USA, varifrån forskningen vi hänvisar till är utförd.

Med lägre pris på taxi skulle resenärer i ökad utsträckning kunna kombinera taxi och kollektivtrafik, istället för att köra egen bil hela vägen. Vissa skulle ta taxi till kollektivtrafiken ena resan och åka kollektivt hem, istället för att som tidigare göra två bilresor. Andra skulle samåka taxi med grannen till kollektivtrafiken istället för att de tar varsin bil. En del skulle ta taxi vissa sträckor några dagar i månaden och utnyttja kollek­tivtrafiken i övrigt, istället för att som kanske idag ta bilen varje dag. Den totala effekten skulle bli fler taxiresor, men också fler kollektivresor och färre bilresor.

Beräkningarna är gjorda för Stockholms län respektive för Stockholms innerstad. För länet räknar vi försiktigt på två alternativ, 10 procent respektive 20 procents minskning, medan vi för Stockholms stad innanför tullarna räknar på något större effekt, 20 procent respektive 30 procent.

För länet skulle effekten bli 87 000 respektive 173 000 färre privat­bilsresor. För till och från innerstaden, som varje dag har 215 000 privat­bilsresor, skulle dessa minska med 43 000 respektive 65 000 i ett mer optimistiskt perspektiv. Så stora minskningar skulle få stora samhällseko­nomiska effekter, med nyttor för såväl konsument som samhälle.

Läs hela rapporten via länken nedan.

Relaterade länkar

Dela artikel