Den 1 juli 2018 trädde den nya lagen om beställaransvar vid taxitrafik i kraft. Det innebär att den som beställer en taxitransport har ett straffrättsligt ansvar att kontrollera att den faktiske transportören har ett giltigt taxitrafiktillstånd.

Taxitrafiken är därmed utformad på samma sätt som för övrig yrkesmässig trafik på väg. Beställaransvaret inkluderar yrkesmässiga beställare som beställer en transport för sin egen räkning eller annans. Således omfattas till exempel en beställningscentral eller annan tjänsteförmedlare samt upphandlande myndighet eller ett företag som genom upphandlingsavtal eller kommersiellt avtal ingår avtal med ett taxibolag om utförande av taxitransporter. Då beställaransvaret begränsas till den som yrkesmässigt beställer en taxitransport utesluter det exempelvis ansvar för någon som i egenskap av privatperson anlitar en så kallad svarttaxi.

Beställaransvar (5 kap. 3 §, Taxitrafiklag 2012:211

Har taxitrafik enligt denna lag bedrivits utan tillstånd, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har beställt transporten till böter eller fängelse i högst ett år, om han eller hon
1. vid tidpunkten för beställningen kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades, eller
2. beställt transporten av trafikutövaren och uppsåtligen eller av oaktsamhet inte kontrollerat innehavet av tillstånd vid tidpunkten för transporten på ett sätt som skäligen kan begäras. Lag (2018:630).

Vad ska kontrolleras och när gäller undersökningsplikten?

I lagen stadgas att det fortsatt enbart ska vara tillståndsinnehavet som ska kontrolleras. Sålunda har beställaren ett straffrättsligt ansvar att kontrollera att den som ska utföra transporten har nödvändiga tillstånd, dvs. taxitrafiktillstånd.

Tidpunkten för kontrollen (undersökningsplikten) har flyttats fram från tidigare till när avtal ingicks till att den nu ska fullgöras innan transporten utförts. Kontrollen ska göras i så nära anslutning till transportens utförande som möjligt.

Vad gäller löpande avtal över tid innebär den nya lagen att det inte är tillräckligt att kontrollen enbart sker i samband med att avtalet sluts, utan att tillståndsinnehavet även bör kontrolleras med vissa intervaller under avtalsperioden. Dessa tidsintervaller är inte mer preciserade än att de tillexempel kan knytas till de tidsperioder som tillstånden gäller för.

Lagen föreskriver dock att det inte är rimligt att beställaren ska kontrollera tillståndsinnehavet inför varje enskild transport, om det mellan parterna finns ett avtalsförhållande enligt vilket transporter sker kontinuerligt och frekvent. Det är till exempel vanligt förekommande i kollektivtrafiksammanhang men också när ett företag tecknat avtal med ett taxitrafikföretag.

Beställare som ska utföra kontrollen

Den beställare som ska kontrollera tillståndsinnehavet är den part som ingår avtalet med trafikutövaren, dvs. den som faktiskt utför transporten. Det innebär att beställningscentraler omfattas av beställaransvaret och måste kontrollera att den som faktiskt utför taxitransporten har ett taxitrafiktillstånd.

Upphandlande myndigheter måste uppfylla sin undersökningsplikt oavsett om de upphandlingsmallar som tagits fram genom Partnersamverkan innehåller klausuler, som anger att leverantören ska ha de tillstånd som behövs. 

Sammanfattning och rekommendation

Det är Svenska Taxiförbundets rekommendation att alla medlemmar som yrkesmässigt sluter avtal om taxitjänster med utförande taxibolag regelbundet kontrollerar att taxibolagen har taxitrafiktillstånd. Det finns ingen dokumentationsplikt i lagen men rekommendationen är ändå att dokumentera kontrollerna genom att till exempel begära in bestyrkta kopior. På så sätt kan det i efterhand styrkas att ett taxitrafiktillstånd fanns vid tidpunkten kontrollen utfördes.

Tjänsten Behörighetskontroll yrkesförare, BKY utökas

Inom kort kommer transportköpare att via BKY kunna kontrollera om transportföretagens trafiktillstånd är giltiga eller inte. Kontrollerna kommer att sker varje dag på samma sätt som kontrollerna av förarnas behörigheter görs idag. Kontroll kommer att kunna göras av nationella trafiktillstånd för buss, gods och taxi.

BKY är ett tekniskt system som är kopplat till Transportstyrelsens vägtrafikregister och som på elektronisk väg kontrollerar att förarbehörigheterna, och inom kort även trafiktillstånden, är giltiga. Tjänsterna har utvecklats i ett samarbete mellan Svenska Taxiförbundet, Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag.

Transportköpare som vill ansluta sig till BKYs tjänst för tillståndskontroll ska uppfylla Transportstyrelsens villkor och få ett medgivande till Direktåtkomst till Vägtrafikregistret.

Som transportköpare räknas även de transportörföretag som använder sig av underentreprenörer, till exempel beställningscentraler inom taxi och lastbilscentraler eller motsvarande.

För mer information om BKY, läs här: www.bky.se

För mer information kan Förbundets medlemmar kontakta Förbundets Chefjurist Tommy Pilarp.