Med ett år fyllt av utmaningar, inte minst på klimatområdet, kan taxibranschen se tillbaka på ett händelserikt 2018. Som en väg att underlätta omställningen från en ökande personbilstrafik till mer hållbara alternativ har Förbundet presenterat  förslag till ett RATT- avdrag för taxi. Att till exempel välja taxi framför att äga en egen bil bidrar till en grönare resa. Glädjande nog finns förslaget nu som en politisk motion för riksdagen att ta ställning till. Därför är vi självklart mycket positiva till 2019 års budget som innehåller ett utökat RUT-avdrag.

Under året har Förbundet anslutit sig till 2030-sekretariatet som arbetar för en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. De flesta är överens om att en beteendeförändring i vårt resandemönster måste till för att klimatmålen ska kunna nås. En viktig fråga för våra medlemmars möjligheter att utveckla sin verksamhet är också rättvisa konkurrensvillkor. I Sverige, liksom i övriga Europa, lider branschen svårt av en växande svarttaxiverksamhet som marknadsförs via sociala medier. För att kunna bidra till samverkan på internationell nivå tackade jag under året ja till att bli vice ordförande i taxisektionen inom den europeiska transportorganisationen IRU. Svarttaxi hotar den seriösa taxinäringen både i Sverige och övriga Europa och mer behöver göras från politiskt håll för att komma tillrätta med problemet. Självklart handlar arbetet i IRU även om mer positiva framtidsfrågor, inte minst de nya möjligheter som digitalisering och autonoma fordon erbjuder.  Som företrädare för taxi ser jag att det finns en fantastisk potential med rätt politiska förutsättningar.