Infrastrukturminister Tomas Eneroth har utsett Catarina Barketorp till särskild utredare för utredningen Effektivare kontroller av yrkestrafik på väg.

Claudio Skubla, Förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet välkomnar utredningen:

– Regeringens initiativ är mycket lovvärt då kontrollen av yrkestrafiken inte är tillfredsställande i dess nuvarande form. Det finns en risk för att fokus enbart hamnar på kontroll av de företag som har taxitrafiktillstånd och att svarttaxis framfart på Facebook och i andra sociala medier inte kommer att ingå i utredningens arbete.

– Det är viktigt att utredaren får i uppdrag att också kartlägga och analysera myndigheternas nuvarande kontrollverksamhet av svarttaxi. Det gäller bland annat hur och i vilken omfattning kontrollerna sker och den effekt de har för hur regler följs. Det krävs även förslag till författningar och organisationsförändringar för en effektiv kontrollverksamhet av svarttaxi, säger Claudio Skubla.

Förbundet har i en skrivelse till infrastrukturministern framfört behovet av ett tilläggsdirektiv till utredningen för att stävja den skadliga utvecklingen av svarttaxi, något som ministern tidigare kommenterat i TV4 när Förbundet lyft frågan i medierna.

Enligt regeringens direktiv ska utredningen bland annat:

  • genomföra en kartläggning och en analys av den nuvarande kontrollverksamheten av yrkestrafik. Med yrkestrafik menas gods-, buss- och taxitrafik.
  • föreslå hur kontrollverksamheten kan förbättras inom ramen för den befintliga ansvarsfördelningen, men också en ny samlad organisation för kontrollverksamheten,
  • analysera vilka ytterligare överträdelser av bestämmelser på yrkestrafikområdet som bör vara föremål för en sanktionsväxling från straffrättsliga påföljder till sanktionsavgifter, och lämna förslag till hur systemet då bör utformas,
  • lämna förslag för att möjliggöra införande av så kallade trafiksäkerhetskontrollanter som ska ha till uppgift att utföra nykterhetskontroller.

Resultatet av utredningen redovisas i två steg. Den 30 november 2020 redovisas uppdraget att utreda sanktionssystemet, förslag om trafiksäkerhetskontrollanter och sållningsprov i fråga om narkotika. Den 1 mars 2021 redovisas uppdraget att se över kontrollverksamheten av yrkestrafiken.

Länk till regeringens direktiv till utredningen