EU-direktiven behövs för en sund taximarknad

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 20 mars framför plattformsföretaget Bolt, som inte är medlemmar i Svenska Taxiförbundet, påståenden om ”apptaxis” fördelar som måste bemötas. Bolt säger sig vilja föra debatten utan missuppfattningar, men deras framställning av hur taxi fungerar är både felaktig och otidsenlig. Det finns inget säreget modernt i Bolts med fleras taxiverksamhet, förutom synen på anställningar och beskattning. ”Apptaxi” är inget unikt som skapar konkurrensfördelar och lägre priser. Och det har aldrig funnits några ”höga marginaler” i taxitrafik.

Svenska Taxiförbundets medlemskrav anger att intäkter som tjänas in i Sverige också ska beskattas i Sverige. Här har Bolt flera frågor att besvara, inte minst om sin prispolitik och eventuella taxameteranvändning.

Skatteverket arbetar nu med det svenska genomförandet av EU-direktivet ”DAC 7” som ska synliggöra intäkter som går via utländska företag för beskattning i Sverige. Svenska Taxiförbundet har starka intressen av att detta resulterar i mer jämbördiga konkurrensförhållanden på taximarknaden.

”Plattformsdirektivet” är ett annat EU-initiativ som fastställs i EU och ska genomföras i medlemsländerna inklusive Sverige senare i år. Direktivet syftar bland annat till att oklara anställningsförhållanden ska rättas till, att det ska finnas en arbetsgivare som betalar lön, skatt och sociala avgifter.

Att dessa grundläggande skyldigheter tillämpas av alla taxiföretag är avgörande för att säkra såväl resenärernas som de anställdas trygghet samt taxiföretagens konkurrens på lika villkor.

Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet

Länk: Taxi idag.se