Indexkorg för serviceresor ersätter Taxiindex

(Klicka på bilden för att se bildspelet)

Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Taxiföretagen har tillsammans arbetat fram den nya Indexkorgen för serviceresor via Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Indexrådet arbetar för att:

 • säkerställa affärsneutraliteten i de fastslagna indexregleringsprinciperna.
 • identifiera kostnadsförändringar beroende på skatte och avgiftsändringar som påverkar affärsneutraliteten.
 • ta fram rekommendationer som säkerställer affärsneutralitet i indexregleringen.
 • ta fram förslag på hur avtalsparter kan säkerställa affärsneutraliteten i indexregleringen.

Presentation av förändringarna av den nya beräkningsmodellen:

 • Indexkorg anpassad efter avtalets förutsättningar
 • Fem komponenter som speglar hela kostnadsmassan
 • Indexkorg för Serviceresor vs Taxiindex

Indexkorg för serviceresor

 

 

 

 

 

 

 

Det nya Indexkorg för Serviceresor

 • Ett hundra procent (100 %) av beloppet ska indexeras.
 • Anbudslämnaren ges möjlighet inom givna ramar vikta de olika ingående indexen. I upphandlingen hålls denna aspekt utanför utvärderingen av pris.
 • Nyfordonsanskaffning: Fordon transportmedel ITPI 29-30
 • LCI (personalkostnader) justeras kvartalsvis
 • Övriga index skall justeras månads- eller kvartalsvis.
 • Kvartal tre bör inte användas som baskvartal.
 • Använd senast publicerade indexvärde, vilket innebär ett släp på någon månad.
 • Baskvartalets indextal och kostnadsnivå skall vara kända vid anbudsinlämning.
 • Indexjustering ska ske från och med trafikstart.
 • Incitamentsdelen av ersättning till trafikföretaget ska indexregleras på samma sätt som den fasta ersättningen till trafikföretaget.
 • Kostnader och intäkter som inte fångas av index, främst beroende på skatter och avgiftsförändringar som påverkar serviceresebranschens kostnader men inte full ut avspeglas i index, ska hanteras i indexrådet för rekommendation.
 • Ränta (Stibor 3M + 3 procentenheter), vid ett tillägg med tre procentenheter blir risken mindre att räntekomponenten blir negativ. Speglar även en faktisk utveckling av räntekostnaderna i ett trafikavtal.

Övergång från Taxiindex till Indexkorg för Serviceresor i pågående avtal

 • Avtal som avslutas senast dec 2025 kan ligga kvar med det uppdaterade Taxiindexet.
 • Avtal som har senare avtalsslut bör göra en övergång till Indexkorg för Serviceresor.
 • En övergång bör ske i god tid innan 2026. Rekommendationen säger senast vid närmaste följande årsskifte ersättas med Indexkorg för Serviceresor.
 • Indexrådet tar till hjälp fram en viktad drivmedelskomponent utifrån sammansättning i det uppdaterade Taxiindex, under en övergångsperiod.
 • Övergången sker via kedjning från Taxiindex till Indexkorg för Serviceresor med förutbestämda viktningsvärdena från Indexrådet.

 Hur går övergången till?

 • Vid en given tidpunkt byter man index på ett kostnadsneutralt sätt vilket benämns KEDJNING
 • I den här övergångsrekommendationen gör man kedjning från ett enskilt index till en indexkorg. Ett verktyg för beräkning vid övergång från Taxiindex till Indexkorg för serviceresor kommer inom kort på Svenska Taxiförbundets hemsida samt på partnersamverkans hemsida. Det kommer även finnas en film från webinariet länkat på hemsidorna.

Ytterligare exempel på Frågor och svar finns här:

FAQ – Indexkorg för Serviceresor (2024).pdf

FAQ – Övergång från Taxiindex till indexkorg för Serviceresor.pdf

LÄNKAR: Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, rekommendationer

https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/index/indexrekommendationer/serviceresor/

Allmänna rekommendationer

Indexrådets allmänna grunder indexkorg för Serviceresor (2024).pdf

Beskrivning av indexkorgen för Serviceresor (2024).pdf

Särskilda rekommendationer

Taxiindex kommer att ersättas av ett serviceindex (2023).pdf

Rekommendation för övergång från Taxiindex till indexkorg för Serviceresor.pdf

Rekommendation om hantering borttagen skattebefrielse för biogas i trafikavtal (2023).pdf

Rekommendation kring hantering av biogas i trafikavtal (2022).pdf

Frågor och svar

Taxiindex avspeglar inte fullgott kostnadsutvecklingen, särskilt gällande drivmedelskomponenterna. SCB – slutar producera Taxiindex fr om 2026.

Taxiindex består av ett sammansatt index, framtaget med en mängd underliggande komponenter. Servicereseindex består av en indexkorg med 5 ingående kostnadskomponenter.

För gällande avtal som avslutas efter 2025, som idag använder Taxiindex.

För information om hur övergången går till samt ett verktyg för hjälp vid beräkning i övergången, med ex kedjning av index mot Taxiindex finns här vår hemsida. Ett Excel-verktyg samt filmen från webinariet kommer inom kort att finnas på Svenska Taxiförbundets hemsida samt på Partnersamverkans hemsida.

Övergången sker kostnadsneutralt, men speglar kostnadsutvecklingen framåt på ett bättre sätt genom fem komponenster i procentuellt spann som speglar hela kostnadsmassan.

Den kommer publiceras kvartalsvis tills ingångna avtal är slut.

Sammansatt drivmedelsindex är ett index som speglar drivmedelskomponenten i Taxiindex. Det är uppbyggt av en fördelning mellan de olika drivmedel som används inom serviceresor, där HVO och Diesel utgör en större andel medan det till viss del också speglar utvecklingen för till exempel El och Gas.

Det är anbudsgivaren, dvs trafikföretagen som sätter samman sitt index för anbudet.

Man ökar kraftigt risken för högre anbudspriser och ett dyrare avtal. Indexrådets rekommendation är att 100% index ska uppräknas, vilket ska accepteras av den upphandlande myndigheten.

Kontakt: Ordförande i Indexrådet är jonas.kjernald@vasttrafik.se https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/index/

Att inte ha 100% index skapar svårigheter för trafikföretagen att räkna vilket leder till högre ingångs priser. Tex vid årsskiftet när reduktionsplikten i bränsle minskades och bränslet blev billigare då minskar kostnaderna för trafikföretagen och index sjunker vilket leder till lägre priser för upphandlande myndigheter. Viktigt att påpeka är att indexrådet endast kan ge starka rekommendationer. 

Indexrådets rekommendation är att indexet ska tillämpas fr o m trafikstart. Om man väntar till ett senare tillfälle skapas en större risk för taxitrafikföretagen, vilket kommer att leda till högre ingångspriser i avtalet och ett dyrare avtal för Kommun, region.

Det är anbudsgivaren, dvs det är trafikföretaget som sätter samman sin indexkorg för anbudet.

Indexkorgen är inte ett urvalskriterium och ska inte utvärderas i prisjämförelsen. Indexkorg för serviceresor har gemensamt tagits fram av en arbetsgrupp från både beställar- och utförarsidan. Valet av indexkorg ska alltså inte vara ett moment vid utvärderingen.

Om man använder HVO 100 hur kan man tänka då?

Ska jag ha hög andel bränsle i mitt index?

Ska jag ha hög andel personalkostnader i mitt index?

Trafikföretagen ska ta hänsyn till vilka bränslen som ställs krav på i upphandlingen. Hur många trafik kilometer handlar avtalet om? Är det i närområde eller är det långa resor med tomma kilometer utan betalning tillbaka till hemort. Hur mycket är betald tid och hur stor del av den betalda tiden är bränsle kostnader hur stor del är personal kostnader. Till exempel ett avtal med fast timersättning med få kilometer med timlön då tar lönen större del och drivkostnaden mindre. Med ett avtal med många trafik kilometer blir det tvärtom. Trafikföretagen har sin resultaträkning att utgå från för att göra en lämplig viktning. Skillnanden från tidigare är att taxiindex var ett fast basindex som såg likadant ut var det än användes i landet. Indexkorg för serviceresor kan anpassas beroende på vart trafiken bedrivs och hur avtalet är utformat.