Skrivelse till Finansminister Magdalena Andersson den 2 maj 2019:

Svenska Taxiförbundet har nyligen genomfört en studie som visar att 68 procent av intäkten hos taxiföretaget Ubers förare i Stockholm inte redovisas i bilens kassaregister enligt lagens krav. Undersökningen som bygger på mer än 100 dokumenterade provåk har uppmärksammats i massmedierna och presenterats för trafikutskottet. Som om detta inte vore illa nog, svarar Bokföringsnämnden på en direkt förfrågan att Ubers falska verifikationer är giltiga som verifikationer i bokföring. Reglerna för betalningsverifikationer behöver därmed snarast förtydligas.

Det globala taxiföretaget Ubers system ger omvärlden intrycket att Ubers taxitjänster följer alla lagkrav. Förarna har taxiförarlegitimation, bilarna har gula taxiskyltar och är utrustade med taxameter. Kunden får också en betalningsbekräftelse som ser ut som ett kvitto. Det är därför lätt att få uppfattningen att alla regler följs. Men merparten av intäkten redovisas inte korrekt. Det kvitto som kunden får är varken utskrivet i taxametern eller visar korrekt belopp i enlighet med den intäkt som föraren rapporterar till Skatteverket.

Fusket är möjligt på grund av att Ubers tjänst bygger på en utrustning – en mobiltelefonapplikation – som inte är kopplad till taxametern och som används på ett sätt som innebär att den ersätter kassaregistrets funktion. Även andra taxiföretag har sedan länge mobiltelefonapplikationer för bokning och kommunikation med kunden, men dessa företag använder taxametern för att fastställa kundens pris och erbjuder taxameterns kassakvitto som betalningsverifikation till kunden. Hos dessa företag är alltså det belopp som kunden har betalat till föraren alltid identiskt med den intäkt som rapporteras till Skatteverket.

Det är uppenbart att Uber använder sitt system i Sverige utan att ta hänsyn till vår lagstiftning, vilket leder till snedvriden konkurrens och förlorade skatteintäkter. Därför anser vi att regelverket i Sverige behöver förtydligas. Ett exempel är reglerna för betalningsverifikationer för taxikostnader.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik, TSFS 2013:41, kap. 5 1§ gäller:

Efter varje avslutat köruppdrag ska taxiföraren från taxameterutrustningen skriva ut ett kvitto från taxametern som ska erbjudas kunden efter kontant betalning, eller en följesedel om beloppet ska faktureras.

Enligt Svenska Taxiförbundets studie negligerar Ubers förare skyldigheten att erbjuda kvitto från taxametern. Av 100 dokumenterade körningar erbjöds inte taxameterkvitto i något fall. I åtta av tio fall rapporterade Ubers förare in ett annat, väsentligt lägre, belopp i bilens kassaregister än det som anges på den betalningsverifikation som Uber skickar per mail. Skillnaden mellan den verkliga intäkten och det belopp som registreras i taxametern var i genomsnitt 68 procent.

Bokföringsnämnden har på en fråga via myndighetens hemsida svarat att Ubers betalningsverifikation är att betrakta som en giltig kostnadsverifikation i ett företags bokföring. Detta trots att Ubers betalningsverifikationer inte är utskrivna i taxametern.

Mot bakgrund av att Uber inte erbjuder taxameterkvitton, vilket en taxiförare ska erbjuda enligt lagstiftningen, och det faktum att det skiljer 68 procent mellan rapporterad och verklig intäkt för en Uberresa, enligt vår studie, framstår det som märkligt att Ubers verifikationer är giltiga som verifikationer i bokföring. Det innebär bland annat att företags deklarationer, som ska godkännas av Skatteverket, inte bygger på korrekta uppgifter då bokföringen inte bygger på korrekta belopp i verifikationerna.

Mot bakgrund av detta efterfrågar Svenska Taxiförbundet ett agerande från regeringens sida för att tydliggöra regelverket rörande betalningsverifikationer och öka regelefterlevnaden när det gäller att erbjuda korrekta kvitton i taxibilar.

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

Svenska Taxiförbundet