Svenska Taxiförbundet tackar för många och goda samarbeten under 2019. Nu väntar ett nytt år med nya och gamla utmaningar där vi hoppas på framsynta politiska beslut som bidrar till att ta oss framåt. Som stöd bidrar Förbundet med branschens önskelista:

1. Miljöavdrag för taxiresor införs. En skattereduktion skulle bidra till att snabbare nå klimatmålen då fler skulle kunna avstå att köra egen bil och istället välja kollektiva färdmedel i kombination med taxiresor. En skattereduktion för taxiresor skulle också underlätta för fler privatpersoner att välja seriösa taxitjänster. Marknaden för svarttaxi skulle krympas på samma sätt som marknaden för svarta hushållstjänster försvann tack vare Rut¬avdraget.

2. Sveriges kommuner satsar på kollektivtaxi/anropsstyrd trafik. I samhällen som saknar lokal kollektivtrafik erbjuds invånarna anropsstyrd trafik. Stora bussar med få resenärer ersätts med taxifordon som anropas efter behov. Taxi matar fram till stomlinjer som rätas ut och blir effektivare med kortare restider som följd.

3. Taxi befrias från trängselskatt och släpps in i kollektivkörfälten. På samma sätt som bussar i linjetrafik slipper betala trängselskatt borde taxi också undantas. Det skulle bidra till att taxi mer kan fungera som kollektivtrafikens förlängda arm.

4. Kollektivtrafiklagen skärps. Kollektivtrafiklagen bör snarast ses över. I varje trafikförsörjningsprogram bör motiv avseende beslut som rör taxiförsörjningen finnas med.

5. Den nya lagen om en ny taxikategori omprövas. Transportstyrelsens förslag till föreskrifter åskådliggör att lagen innehåller allvarliga svagheter som riskerar att öppna för en ny kategori av svarttaxi.

6. Myndigheterna ges bättre möjlighet att följa svarttaxins digitala spår. Berörda myndigheter måste utöva kontroller där den kriminella verksamheten befinner sig. Det befintliga beställaransvaret bör också skärpas så att det omfattar administratörerna av svarttaxigrupperna på exempelvis Facebook. Utan effektiva kontroller riskerar problemet med svarttaxi på sociala medier att växa.

7. Polisen ges ett nationellt uppdrag att granska, kontrollera och beivra lagbrott inom taxi och svarttaxi. Idag är det upp till enskilda poliser att genomföra kontroller. Vidare bör Polisen aktivt kommunicera resultatet av sina kontroller så att allmänheten acceptans för problemet med svarttaxi påverkas i rätt riktning.

8. Bötesbeloppen för svarttaxi ses över. Tydliga sanktionsavgifter för svarttaxibrott måste införas. År 2020 måste det bli kännbart att bryta mot taxilagstiftningen.

9. Lagen om redovisningscentraler ses över. Alla aktörer inom taxibranschen ska omfattas på lika villkor av redovisningsplikten till Skatteverket.

10. Facebook ges ett redaktionellt ansvar. Regeringen bör driva frågan om de sociala medieplattformarnas ansvar på överstatlig nivå. Ägarna av kommersiella digitala plattformar bör avkrävas ett ansvar för att motverka pågående kriminella aktiviteter i deras kanaler.