Hemställan gällande höjning av jämförelsepris i Taxitrafiklagen

Hemställan gällande höjning av jämförelsepris i Taxitrafiklagens (2012:211) 2 kap 17 §

Svenska Taxiförbundet önskar att med Regeringen ta upp frågan om en höjning av det så kallade jämförelsepriset i Taxitrafiklagens 2 kap 17 §.

Det så kallade jämförelsepriset infördes i Taxitrafiklagen den 1 januari 2015 genom SFS 2014:1396. Syftet med införandet av jämförelsepriset anges i Regeringens proposition 2013/14:241 (Tydlig prisuppgift vid taxiresor) vara att säkerställa att konsumenter blir mer medvetna om vilka priser som den enskilde taxiåkaren tillämpar och att missbruk eller orimliga taxipriser på så sätt elimineras från marknaden. Det rådde vid denna tidpunkt en oro för att konsumenter lurades att åka med taxiåkare vilka tillämpade oskäligt höga priser, något som ett införande av prisuppgift över en viss summa skulle åtgärda.

Efter förslag från Transportstyrelsen fastställdes gränsen för när prisuppgift skall lämnas till 500 kronor, och detta trädde i kraft per den 1 januari 2015.

Läs hela hemställan här