Regeringen har måndagen den 4 juni fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Satsningen uppgår till 700 miljarder kronor med ambitionen att den nya planen ska möjliggöra omställningen till ett fossilfritt välfärdsland där människor som reser klimatsmart ska prioriteras. Satsningen görs för att tågen ska kunna komma i tid i hela landet och fler ska kunna pendla hållbart till jobbet. Frågan är om det räcker för att nå miljömålen?

Svenska Taxiförbundet vill peka på att den privata bilen under lång tid spelat en viktig roll för att Sverige ska fungera. För att det ska ske en förändring mot färre privatbilar krävs inte bara fler och bättre tåg och bussar. Det behövs också att kollektivtrafiken blir mer tillgänglig för de som bor långt från stationer och hållplatser. Här kan taxi komma in i bilden. Taxi är en form av bildelning redan idag som kan göra det möjligt att byta från privat bil till kollektivtrafik. Kombinationen med taxi ökar helt enkelt kollektivtrafikens räckvidd.

Stefan Fölster har nyligen publicerat en rapport som visar att privatbilismen kan minska med 80 procent i ett Hämtas hemma-scenario, där privat bil ersätts med delad bil (som till exempel taxi) och kollektivtrafik. Med en skattereduktion för taxi skulle utvecklingen kunna snabbas på, vilket framstår som en nödvändighet om miljömålen ska kunna nås inom rimlig tid.

Taxi kan knyta ihop hela resan med kollektivtrafiken såväl i storstad som på landsbygd. Taxi har en stor potential att utveckla sina anropsstyrda hämtas hemma-tjänster och bli en naturlig del av kollektivtrafiken. Dagens upphandlingar av kollektivtrafik leder ibland till att stora bussar trafikerar linjer med få resenärer. En annan väg framåt vore istället att satsa på anropsstyrd kollektivtrafik med taxi där resenärerna beställer sin resa efter behov.

Enligt kollektivtrafiklagen gäller att: “Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet.” Detta räcker inte då det saknas såväl vägledning som incitament att verkställa detta. I dag slås lokala taxiföretag ut, bland annat till följd av illojal konkurrens från svarttaxigrupper på nätet, vilket kraftigt har försämrat taxiförsörjningen utanför storstadsregionerna. Den nedmontering av taxinäringen som nu sker utanför storstadsregionerna är därför ytterst allvarlig. De regionala trafikmyndigheternas ansvar för en livskraftig taxinäring bör tydliggöras.