Naturvårdsverkets statistik för det andra kvartalet 2019 visar att utsläppen från de svenska transporterna i Sverige ökade med 13 procent jämfört med det andra kvartalet 2018. Det går stick i stäv med samhällets mål att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till år 2030, jämfört med år 2010.

Från taxibranschens sida har vi en längre tid betonat att det inte räcker med att småskruva på lite bränsle här och lite teknik där. Ska vi nå de tuffa mål som samhället gemensamt har satt upp krävs genomgripande, modiga och ibland obekväma förändringar av hur vi väljer att resa.

Kollektivtrafiken behöver bli mer tillgänglig för de som bor långt från hållplatser och stationer. Flera kommuner i landet erbjuder med lyckat resultat subventionerade anropsstyrda kollektiva resor med taxi som komplement till stora bussar. Det spar skattepengar och ökar tillgängligheten för resenärerna.

Nära hälften av taxis verksamhet är offentligt upphandlade persontransporter för färdtjänst, skolskjutsar och sjukresor. Dock nyttjas inte ordinarie taxi i större utsträckning av privatpersoner. Orsaken är förstås att det upplevs för dyrt. Samtidigt har taxi en stor potential att bidra till klimatomställningen. Med en ny och modern fordonsflotta som byts ut i snitt vart tredje år är taxi ett mer klimatsmart alternativ än den privata bilvagnsparken.

Nationalekonomen Stefan Fölster har i rapporten ”Från Ta-sig-till-hållplats till Hämtas-hemma” beräknat samhällsvinsterna av att påskynda paradigmskiftet från privat bilkörning till hämt-tjänster. I ett scenario där endast 20 procent av dagens bilägare har kvar sin egen bil år 2030 och istället använder sig av Hämtas-hemma tjänster, minskar energiförbrukningen från dessa transporter med 80 procent och klimatpåverkan med över 90 procent.

Med en miljösubvention, motsvarande den subvention som gäller för övrig kollektivtrafik, skulle taxi kunna bli alternativet till egen bil. Möjligheten att till exempel samåka taxi med grannen till kollektivtrafiken, istället för att ta varsin bil skulle leda till fler korta taxiresor, fler kollektivresor och totalt sett färre bilresor.

I Januariavtalet föreslås att bilpooler ska gynnas. Att vidga det till ett MILJÖ-avdrag för mobilitetstjänster som även inkluderar taxiresor är en lågt hängande frukt att fånga för de beslutsfattare som menar allvar med att vi ska nå transportsektorns klimatmål.

Claudio Skubla, förbundsdirektör, Svenska Taxiförbundet