Vice statsminister Isabella Lövin och infrastrukturminister Tomas Eneroth tar den 21 mars emot Klimatpolitiska rådets rapport.
Årets rapport har fokus på transportsektorn som står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Sedan 2017 har Sverige ett nationellt mål om att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010, exklusive utsläpp från flyg.
− Nu gör vi den största satsningen på järnvägen i modern tid samtidigt som transportsektorn ställer om till bättre drivmedel. Vi flyttar gods från lastbil till tåg och sjöfart och satsar på ny klimatsmart teknik. Den omställning som nu görs inom transportsektorn har bara börjat. Jag är hoppfull inför framtiden. Tillsammans med branschen ställer vi om, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Claudio Skubla, Förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet kommenterar:
– Taxi är en del av framtidens lösning för att nå klimatmålen. Våra medlemsföretag bidrar med sina investeringar i energieffektiva fordon till mer miljösmarta resor. Om våra politiker utvidgar RUT-avdraget till att även inkludera skatteavdrag för hämt-tjänster med taxi skulle fler kunna avstå den egna bilen och istället kombinera kollektivtrafik med taxi. En lösning med många vinnare.

Klimatpolitiska rådet utgör tillsammans med klimatlagen och klimatmålen delar av det klimatpolitiska ramverket, som tagits fram och beslutats i en bred parlamentarisk överenskommelse i riksdagen. Rådet har bland annat i uppdrag att varje år senast den sista mars lämna en rapport till regeringen med en bedömning av hur klimatarbetet och utsläppsutvecklingen fortskrider och hur regeringens politik är förenlig med klimatmålen. Klimatpolitiska rådets rapport kommer att utgöra ett av flera underlag för regeringens arbete med en klimatredovisning och en klimatpolitisk handlingsplan, som man enligt klimatlagen ska lämna till riksdagen under året.