Skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth den 26 september 2019:

Svenska Taxiförbundet har tidigare pekat på den snedvridning av konkurrensen som de App-baserade systemen för bokning och betalning av köruppdrag har inneburit för taxibranschen. Förbundet lyfter i en skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth behovet av ändringar av regelverken för att säkra att konkurrensen sker på lika villkor, oavsett vilken boknings- och betalningsmodell taxiföretagen använder. Förbundet lämnar förslag på hur en ändring av definitionen av begreppet tillsatsanordning kan säkra taxameterutrustningens funktion, och därmed trovärdigheten hos taxiföretagens intäktsredovisning. Denna ändring är viktig för att konkurrensen ska kunna ske på lika villkor. 

Bakgrund

Taxibranschen är en bransch som präglas av hård konkurrens. Detta har fler orsaker, delvis låga ingångströsklar, men även på grund av problem med skatteundandragande. Konkurrenssituationen har förändrats genom att taxiföretag idag använder sig av App-system för att hantera bokning och betalning av köruppdrag.

Som ett verktyg för att motverka problemet med skatteundandragande har det införts krav på redovisningscentraler för taxi. I prop. 2013/14:223, Redovisningscentraler för taxi, anges att ett av syftena bakom införandet av lagstiftningen med redovisningscentraler[1] var att Skatteverket ska få ett underlag som taxiföretagens intäktsredovisning kan stämmas av mot.[2] Det anges vidare att de uppgifter som används måste ”avspegla de verkliga förhållandena”.[3]

Svenska Taxiförbundet har beställt en rapport som granskar taxi-företag som använder sig av App-system. Dessa App-system är inte kopplade till taxametern, och taxiförarna registrerar frekvent ett annat belopp i App-systemen, jämfört med vad som anges i taxametern. Detta innebär att uppgifterna i taxametern hos många taxiföretag inte kommer att avspegla de verkliga förhållandena, utan endast det belopp som det aktuella företaget vill redovisa. Detta skapar förutsättningar för skatteundandragande, vilket bidrar till en försämrad konkurrens i branschen vilket i slutändan riskerar att slå ut de seriösa aktörerna i branschen.

Frågan är hur denna hantering förhåller sig till den gällande lagstiftningen som reglerar taxiföretag, och om det finns behov av ändringar av regelverket?

Regelverken för taxiföretag

Nedan följer en kort genomgång av de delar av regelverket för taxiföretag som Svenska Taxiförbundet anser har påverkan på konkurrenssituationen i taxibranschen.

Krav på taxameterutrustning

I dag får ett fordon endast användas i taxitrafik om det är försett med en taxameterutrustning, 5 kap. 1 § taxitrafikförordningen, TTF, (2012:238). Enligt 5. Kap 2 TTF får dock undantag från taxameterutrustning medges, om det finns särskilda skäl. Denna möjlighet till undantag kommer dock att tas bort när den nya kategorin för taxitrafik träder ikraft.[4]

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik, TSFS 2013:41, 2 kap. 1 § ska begreppet taxameterutrustning definieras som en taxameter och en tillsatsanordning som ska användas tillsammans i taxitrafik.

Enligt 2 § Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2012:5) om tillsatsanordningar till taxametrar definieras tillsatsanordning som en anordning eller kombination av enheter som tillsammans utför de funktioner som föreskrivs i dessa föreskrifter.

Enligt Swedacs föreskrifter om taxametrar, STAFS 2016:8, 2 § p. 1 definieras taxameter som en anordning som tillsammans med en signalgenerator blir ett mätinstrument och som

  1. a) mäter varaktighet och beräknar avståndet på basis av en signal som ges från en distanssignalgenerator, och
  2. b) beräknar och visar också den färdavgift som ska betalas för transporten, baserad på den beräknade sträckan och den uppmätta färdtiden.

Vidare definieras en tillsatsanordning enligt 2 § 2 p. som en anordning som kopplas till en taxameters gränssnitt t.ex. för utskrift av kvitton, fakturaunderlag, körpassrapporter och kontrollrapporter eller för avläsning av kort.

Enligt 10 § krävs att för att en taxameter ska få tas i bruk i taxitrafik ska en tillsatsanordning vara kopplad till dess gränssnitt enligt vad som föreskrivs i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2012:5) om tillsatsanordningar till taxametrar. Genom en skyddad inställning ska taxametern automatiskt hindras att fungera, om föreskrivna tillsatsanordningar saknas eller inte fungerar korrekt.

Krav på användning av taxameterutrustning

Ett fordon som används i taxitrafik får inte vara försett med mer än en taxameterutrustning, och taxiföraren ska se till att taxameterutrustningen fungerar vid användningen, se 3 kap. 1 och 2 §§ TSFS 2013:41.

Taxiföraren ska registrera uppgifter om varje köruppdrag och körpass i taxameterutrustningen, så att kvitton, följesedlar och körpassrapporter kan skrivas ut från taxameterutrustningen. Om köruppdrag körs till fastpris ska taxiföraren registrera priset när köruppdraget påbörjas, se 4 och 5 §§ TSFS 2013:41.

Taxiföraren ska efter varje avslutat köruppdrag från taxameterutrustningen skriva ut ett kvitto från taxametern som ska erbjudas kunden efter kontant betalning, eller en följesedel om beloppet ska faktureras.

App-systemen och användning av taxameterutrustning

I undersökningen som Svenska Taxiförbundet låtit utföra, visar det sig att utav 112 utförda resor var det bara vid två som det saknades taxameter. Problemet är således generellt inte att taxameterutrustning saknas.

Vid en resa med taxifordon som använder App-system erhåller kunden ett kvitto via E-post. Betalningen sker via App-systemet som taxiföretaget använder sig av. I undersökningen var det endast i 19 fall (16,96%) som det inslagna priset på taxametern överensstämde med vad som faktiskt betalades via App-systemet.

Chaufförerna kan t.ex. välja att låta taxametern vara i ”L-läge[5]”, vilket innebär att det framstår som att ingen resa har utförts i taxametern. Alternativt anges ett fastpris i taxametern, dock med ett lägre belopp än vad som betalas i App-systemet. Detta är möjligt i och med att App-systemet inte är kopplat till taxametern.

Likt det anges ovan ska taxiföraren ta fram ett kvitto/följesedel ur taxametern och erbjuda detta till kunden efter avslutad resa. Vid ingen utav de 112 resorna erbjöds ett kvitto från taxametern.

I undersökningen kostade resorna totalt 23 104 kronor, vilket betalades genom App-systemen. I taxametrarna angavs dock ett annat belopp, endast 7374 kronor registrerades, vilket innebär att redovisningscentralerna får en bild som inte avspeglar de verkliga förhållandena. Detta innebär i sin tur att underlaget som ska ligga till grund för taxiföretagens intäktsredovisning inte kommer att avspegla taxiföretagens verkliga intäkter.

Konsekvenserna av att Appar inte är kopplade till taxameterns gränssnitt

Ett fordon som används i taxitrafik ska vara försett med en taxameterutrustning. Denna utrustning ska bestå av en taxameter och en tillsatsanordning. Tillsatsanordning ska användas för utskrift av kvitton, fakturaunderlag, körpassrapporter och kontrollrapporter eller för avläsning av kort.

Taxiföretagen använder App-system för att administrera betalning, kvitton och fakturaunderlag. Dessa baseras på uppgifterna som taxiföraren registrerar i Appen, och är inte kopplade till taxametern.

Tanken med att en tillsatsanordning är kopplad till taxametern är att den ska skapa underlag för betalning av resor som är korrekta och baserade på uppgifterna som lagras i taxametern. När företagen sköter betalning och kvittohantering genom App-system, som inte är kopplade till taxameterns gränssnitt innebär det en möjlighet för taxiföraren att registrera ett belopp i Appen, som är grunden för den faktiska ersättning som taxiföraren och App-företaget får, och att ett annat belopp registreras i taxametern. Det är beloppet som registreras i taxametern som överförs till redovisningscentralen och i sin tur ligger till grund för taxiföretagets intäktsredovisning. I och med att kunden får ett digitalt kvitto från Appen finns inte samma behov för kunden att efterfråga ett kvitto från taxametern, vilket visas av undersökningen som förbundet låtit utföra. Detta skapar starka förutsättningar för, och incitament till, skatteundandragande då taxiföretagen som använder dessa App-system för bokning och betalning i princip kan välja hur höga de vill att deras deklarerade intäkter ska vara. Systemet öppnar för att den information som Skatteverket kan hämta in från redovisningscentralerna inte avspeglar de verkliga förhållandena, och skapar en osund konkurrens mellan de taxiföretag som använder dessa App-system och de företag som använder taxameterutrustningen på det sätt som är tänkt, dvs. där taxametern registrerar och för över uppgifter som är korrekta.

Utgör Apparna en tillsatsanordning enligt den gällande defintionen?

Utifrån definitionen av en tillsatsanordnings funktioner, dvs. att den ska användas för utskrift av kvitton, fakturaunderlag, körpassrapporter och kontrollrapporter eller för avläsning av kort, kan det konstateras att vissa av dessa funktioner utförs via App-systemen.

App-systemen, och de taxiföretag som använder dem, skriver inte ut kvitton, utan skickar dessa digitalt till kunden. Apparna avläser inte kort, men de administrerar köp som utförs baserat på kortbetalning, med kort som registreras i App-systemen. Det är därmed inte klart att App-systemen utgör tillsatsanordningar, men de utför funktioner som är likartade de som listas i definitionen. 

Apparna bör vara kopplade till taxameterns gränssnitt

För att säkerställa att korrekt information registreras i taxametern är det viktigt att den funktion som administrerar betalningen av resan är kopplad till taxametern, vilket är tanken med tillsatsanordningen. Tidigare har det t.ex. varit en kortterminal som varit ansluten för avläsning av betalkort, men i och med att betalningen idag administreras via App-system krävs det att även dessa är anslutna till taxametern. Ett taxifordon ska vara utrustat med en, och endast en, taxameterutrustning. Denna består av taxametern och en tillsatsanordning.

För att App-systemen ska omfattas, och räknas som en tillsatsanordning, behöver definitionen av begreppet tillsatsanordning ändras. I dagsläget är den formulerad enligt följande:

tillsatsanordning: en anordning som kopplas till en taxameters gränssnitt t.ex. för utskrift av kvitton, fakturaunderlag, körpassrapporter och kontrollrapporter eller för avläsning av kort,

För att säkerställa att korrekt information förs in i taxametern krävs det att den betallösning som används är kopplad till taxametern. Detta kan uppnås genom att tillsatsanordning definieras enligt följande:

tillsatsanordning: en anordning som kopplas till en taxameters gränssnitt t.ex. för utskrift av kvitton, fakturaunderlag, körpassrapporter och kontrollrapporter, skapande och vidarebefordran av digitala kvitton, skapande och vidarebefordran av fakturaunderlag, betalning av köruppdrag eller för avläsning av kort,

Genom att definiera om vad som utgör en tillsatsanordning, säkerställs att informationen som registreras i taxametern är korrekt, och därmed att den information som överförs till redovisningscentralerna blir korrekt. På detta sätt medger inte systemet att taxiföretagen själva kan välja hur mycket intäkter de vill redovisa.

Slutsats

Lagstiftningen som ska säkerställa underlagen för taxiföretagens intäktsredovisning är baserad på en modell som bygger på att betalning sker kontant eller med kort i taxifordonet, och att ett kvitto för detta köruppdrag skrivs ut i fordonet ur taxameterutrustningen. Idag finns tjänster med andra betalningsformer, där betalning sker gentemot App-baserade system. Eftersom App-systemen inte är kopplade till taxametern, innebär det att det inte säkerställs att underlaget för taxiföretagens intäktsredovisning blir korrekt. Istället kan taxiföretagen som använder sig av App-baserade betalningssystem välja hur mycket som ska redovisas i taxametern, och ange ett annat belopp i App-systemet.

För att anpassa kontrollsystemet till de nya betalningssätten, behöver kraven på taxameterutrustningen ändras så att all utrustning som används för att genomföra betalning och för att framställa kvitto ska vara kopplade till taxametern.

[1] Med en redovisningscentral avses en verksamhet som består i att ta emot, lagra och lämna ut uppgifter som överförs från taxametrar, se 2 § lag om redovisningscentraler (2014:1020).

[2] Se prop. 2013/14:223, Redovisningscentraler för taxi, s. 1.

[3] Se prop. 2013/14:223 s. 18.

[4] Taxiföretag ska kunna vara befriade från krav på taxameter, men då vara tvungna att ansluta taxifordonen till en tillståndspliktig beställningscentral för taxitrafik. Dessa fordon får endast ta köruppdrag som är förbeställda till fast pris, och betalning ska ske till beställningscentralen utan taxiförarens medverkan.

[5] En taxameter ska ha driftsinställning: “Ledig”, “Upptagen” eller “Stoppad”, se STAFS 2016:8 bilaga p. 4.