Press

Omvandla färdtjänsten till RUT-avdrag för taxi

Bristande kvalitet i färdtjänsten begränsar resenärernas liv. Det skriver Myndigheten för delaktighet, MFD, i ett pressmeddelande. Svenska Taxiförbundet ser en lösning på problemet: Omvandla den dyrbara färdtjänsten till ett RUT- avdrag för taxi. Myndigheternas...

läs mer

Internationellt taxiforum med fokus på hållbara affärer

Den internationella transportorganisationen IRU; World Road Transport Organisation, arrangerade konferensen Taxiforum under European Taxi Fair den 2-3 november i Köln. Taximässan samlade cirka 300 ledande taxi- och applikationsföretag, forskare, fackföreningar,...

läs mer

Sveriges hemligaste kollektivtrafik

Rapporten Sveriges Hemligaste kollektivtrafik, som är en uppdaterad kartläggning av den anropsstyrda kollektivtrafiken i Sverige, finns nu för nedladdning på Förbundets hemsida. I flera regioner, kommuner och landsting erbjuds allmänheten anropsstyrd kollektivtrafik,...

läs mer

Stort intresse för Hämtas hemma seminarium

Stefan Fölster, nationalekonom och författare till rapporten "Från ta sig till hållplats till hämtas hemma - Samhällsvinster av att påskynda kollektivtrafikens paradigmskifte" samlade stor publik på Persontrafik, Stockholmsmässan, som ägde rum den 22-24 oktober....

läs mer

Chris Heister ny ordförande för Svenska Taxiförbundet

Chris Heister valdes till ny ordförande i Svenska Taxiförbundet vid förbundets kongress den 23 oktober efter Peter Norman som blir styrelseordförande i Transportstyrelsen. Chris har tidigare varit landshövding i Stockholm och Västerbotten. -        Chris Heister har...

läs mer

KollA Årskonferens nytt datum!

Boka upp den 31 januari 2019 för en heldag om avtal och upphandlingar. Kollektivtrafikens avtalskommitté, KollA, bjuder in till årskonferens i Stockholm. På programmet finns bland annat nya samverkansavtal, tågupphandlingar och modellavtal. Program och anmälan kommer...

läs mer

Nya skolskjutsavtalen på Persontrafikmässan

Dags att upphandla skolskjuts? Kom på Persontrafik tisdag den 23 oktober i Stockholm och ta del av de nya modellavtalen och bilagorna som Kollektivtrafikens avtalskommitté har tagit fram. Ordförande Ewa Rosén kommer att presentera hur det fungerar och hur de kan...

läs mer

Ny miljökravsbilaga för personbil

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har publicerat en ny avtalsbilaga med miljökrav vid upphandling av personbil.  Under våren uppdaterades det branschgemensamma Miljöprogrammet, som är en miljöpolicy med målet att minska de olika verksamheternas...

läs mer

Klimatmål utmaning för ny regering

• Vår nya regering har en utmaning att hantera med växande städer och en ökande personbilstrafik som rimmar illa med klimatmålen. Vårt resandemönster behöver förändras här och nu. Det säger Claudio Skubla, Förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet. Taxi har potentialen...

läs mer

Beslutade miljözoner

Regeringen beslutade den 30 augusti om förordningsändringar som ger kommunerna nya möjligheter att införa miljözoner. Utformningen av de beslutade miljözonsbestämmelserna överensstämmer med det besked regeringen lämnade den 23 mars i år. Det är kommunerna själva som...

läs mer

Beställaransvaret utökas för taxitrafik

Den 1 juli 2018 trädde den nya lagen om beställaransvar vid taxitrafik i kraft. Det innebär att den som beställer en taxitransport har ett straffrättsligt ansvar att kontrollera att den faktiske transportören har ett giltigt taxitrafiktillstånd. Taxitrafiken är därmed...

läs mer

Tommy Pilarp chefjurist på Svenska Taxiförbundet

Tommy Pilarp, som sedan tidigare är knuten till Svenska Taxiförbundet som jurist, får fr om den 1 september en utökad roll som chefjurist. Som tidigare kommer Tommy att finnas till för förbundets medlemmar i juridiska frågor. Den utökade rollen innebär bland annat att...

läs mer

Skatteverket skönbeskattar UberPop

Taxiverksamheten UberPop har inte lägre tillåtelse att bedrivas i Sverige. Svenska Taxiförbundet har tidigare larmat om att UberPop inte efterlevde de regler som gäller för taxi i Sverige. Skatteverket skönbeskattar nu företaget som har sitt säte i Nederländerna och...

läs mer

Almedalsseminarium med klimatnytta

Det blev en livlig debatt om kollektivtrafiken och klimatet när Partnersamverkan presenterade den nya klimatrapporten på ett seminarium under Almedalsveckan 2018. Redan år 2030 kan kollektivtrafiken minska transportsektorns utsläpp av koldioxid med 740 000 ton per år....

läs mer

Vi har inte tid att vänta på tekniken

Privatbilismen måste minska radikalt för att vi ska nå klimatmålen. Samtidigt pekar alla prognoser på att personbilstrafiken kommer att öka om inget görs. Hur tänker våra politiker lösa det här problemet? I debatten finns det många som anser att...

läs mer

Låt hämt-tjänster ersätta den allt dyrare färdtjänsten

Utredningen om samordning av särskilda persontransporter överlämnades den 28 juni till regeringen. Särskilda persontransporter utgörs av färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor. Samhällets kostnader för dessa persontransporter uppgår till drygt 9...

läs mer

Medverka i Almedalens smartaste samtal

Privatbilismens era är förbi. Är taxi till folket lösningen – hämt-tjänst till alla?   Tid: onsdag den 4 juli kl 10-11.  Plats: Maritima mötesplatsen Hamngatan 1, Visby.  Arrangör: Svenska Taxiförbundet. Privatbilismen måste minska radikalt för att nå klimatmålen....

läs mer

Taxirånen minskar

Antalet taxirån har minskat stadigt de senaste tio åren. Det framgår av Svenska Taxiförbundets Branschlägesrapport 2018. Antalet är nu nere bland de lägsta nivåerna sedan taxibranschen avreglerades för 27 år sedan. -        Det är en glädjande utveckling där en stor...

läs mer

Inför hämt-tjänster för en mer tillgänglig kollektivtrafik

Regeringen har måndagen den 4 juni fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Satsningen uppgår till 700 miljarder kronor med ambitionen att den nya planen ska möjliggöra omställningen till ett fossilfritt välfärdsland där människor som...

läs mer

Skärpt beställaransvar för ordning och reda på vägarna

Regeringen beslutade den 23 maj att skärpa de straffrättsliga reglerna om beställaransvar i yrkestrafiklagen (2012:210) och taxitrafiklagen (2012:211). Beställare som sluter avtal med trafikutövare ska kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd....

läs mer

Ny rapport: Hämtas-hemma tjänster kan ersätta privatbilen

Stefan Fölster, nationalekonom, presenterade den 22 maj rapporten Från Ta-sig-till-hållplats till Hämtas-hemma. I rapporten beräknas samhällsvinsterna av att påskynda paradigmskiftet från privat bilkörning till Hämtas-hemma tjänster. I rapporten framförs ett scenario...

läs mer

Taxiförbundet förslag till utredningen Ett land att besöka

Svenska Taxiförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över utredningen Ett land att besöka: En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring: SOU 2017:95 Utredningens uppdrag är att lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar turism och...

läs mer

Taxiförbundet välkomnar nytt lagförslag för taxi

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det ska införas en ny taxikategori. -Vi välkomnar regeringens förslag till ny lagstiftning som kommer att öppna upp för teknikutveckling och nya affärsmodeller för taxi, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska...

läs mer

Utsläppen från vägtrafiken måste minska mer

Utsläppen från vägtrafiken minskade med upp till 2 procent under förra året, tack vare nya och energieffektiva personbilar och en ökad användning av biobränsle. Men det räcker inte för att nå klimatmålet 2030. För att klara målet på 70 procent behöver utsläppen minska...

läs mer

Nya samverkansavtal för kollektivtrafiken

Nu påbörjas arbetet med att uppdatera modellavtalet för samverkansavtal inom Avtalsprocessen. Målet är att presentera en trygg och bra avtalsmodell som kan användas av Regionala kollektivtrafikmyndigheter i Sverige.   Arbetsgruppen består av representanter från både...

läs mer

Ny indexrekommendation för taxi och skolskjuts

Det branschgemensamma Indexrådet fastställde i februari 2018 en ny rekommendation för indexreglering gällande skolskjutstrafik med taxi. Syftet är att skapa affärsneutralitet och bibehålla affären som görs när en beställare handlar upp trafik. Nyligen publicerades...

läs mer

Stor uppmärksamhet för RATT – Rutavdrag för taxi

Svenska Taxiförbundet har uppmärksammats i media i samband med presentationen den 13 februari av rapporten RATT Rut-avdrag för taxi: Vad skulle samhället och konsumenten kunna vinna? Dagens Industri skrev en artikel med rubriken: Ge oss Rut-avdrag för miljöns skull....

läs mer

Avdrag för taxi kan hjälpa oss att kapa bilresorna

En skattereform för taxi skulle bidra till stor samhällsekonomisk nytta. Bilresorna skulle totalt sett minska med avsevärda effekter exempelvis för Stockholms innerstad. Det skriver Peter Norman, Claudio Skubla och Monica Renstig i Svenska Dagbladet idag....

läs mer

RUT-avdrag för taxi kan minska privatbilismen med en fjärdedel

Peter Norman, ordförande Svenska Taxiförbundet och Monica Renstig, rapportförfattare presenterade idag en ny rapport som visar att med ett lägre pris på taxi skulle resenärer i ökad utsträckning kunna kombinera taxi och kollektivtrafik, istället för att köra egen bil...

läs mer

Nytt reseavdrag måste minska klimatutsläppen och stoppa fusket

Det är positivt att regeringen tillsätter en utredning som ska se över reseavdraget, men nu förväntar vi oss resultat, skriver den samlade kollektivtrafikbranschen. För att minska utsläppen av växthusgaser, öka jämställdheten, jämna ut de regionala skillnaderna och...

läs mer

Dom i Europas högsta domstol: Uber är ett taxibolag

- Detta är ett mycket glädjande beslut som stärker våra politiker i det fortsatta arbetet för en hållbar utveckling av taxinäringen i Sverige, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska taxiförbundet. Europeiska domstolen (EG-domstolen) beslutade onsdagen den 20...

läs mer

Anropsstyrd kollektivtrafik kan växa

Svensk kollektivtrafik och Taxiförbundet arrangerade den 23 oktober en workshop på temat Sveriges hemligaste kollektivtrafik, som också är titeln på en rapport som Taxiförbundet tagit fram. Rapporten redovisar hur den anropsstyrda kollektivtrafiken...

läs mer

Hemliga kollektivtrafiken spar resurser

Debatt: Hemliga kollektivtrafiken spar resurser Fler kan välja bort bilen om våra regionpolitiker höjer ambitionsnivån när det gäller att utveckla kollektivtrafiken. Anropsstyrd kollektivtrafik med taxi är ett både kostnadseffektivt och miljövänligt...

läs mer

Appride börjar trafikera Swedavias flygplatser

Appride är en ny kategori inom taxiprodukten som kommer att omfattas av samma grundkrav som övriga taxikategorier, såsom miljökrav, ordningsregler, skatterevision, taxilicens, serviceavgift etc. Detta är en ny hämtningsmöjlighet för kunden utöver de som...

läs mer

Kammarrätten sänder fel signaler om Uberpop

Kammarrätten har bestämt att två tidigare dömda uberpop-förare slipper att få sina taxiförarlicenser indragna. Kammarrätten motiverar beslutet med att passagerarnas säkerhet inte var i fara. - Kammarrätten begår ett stort tankefel. Det sänder fel signal...

läs mer

Taxikort istället för parkering?

Framtidens marknad för parkering och mobilitet i nya och befintliga bostadsområden diskuterades vid en konferens arrangerat av Kungliga Tekniska Högskolan och Trafikutredningsbyrån AB, den 12 september med inbjudna aktörer från kommuner, företag och...

läs mer

Tillstånd för dubbdäck i city

Tillstånd för dubbdäck i city Svenska Taxiförbundets medlemmar medges tillstånd att till och med 2018-04-15 framföra sina taxibilar utrustade med dubbdäck att trafikera gator inom Stockholms stad utan hinder av gällande lokal trafikföreskrift om förbud mot...

läs mer

Svenska Taxiförbundet söker jurist

Svenska Taxiförbundet befinner sig i en spännande utvecklingsfas och nu vill vi stärka organisationen med en jurist som vill vara med på vår resa. Som jurist hos oss ansvarar du för att driva och utveckla Förbundets arbete i syfte att påverka politiska...

läs mer

Filmade utbildningar online

Taxiförbundet erbjuder via Diploma Group Sverige AB filmade utbildningar online med lärare från Sveriges främsta utbildningsföretag. Utbildningen ska motsvara en utbildning i klassrum och eleverna erhåller diplom. Med tjänsten Premium erbjuds personliga licenser som...

läs mer

Tommy Pilarp är ny medlemsjurist för Taxiförbundet

Tommy Pilarp har från och med den 11 september ett uppdrag som förbundets jurist. Uppdraget innefattar rådgivning till medlemmar, juridisk resurs för remisser, påverkansarbete samt tolkning och förtydligande av nationella och internationella regelverk, lagar och...

läs mer

Bostäder och marknad för parkering

Hur ser framtidens marknad ut för parkering och mobilitet i nya och befintliga bostadshus? Är det bra att parkering blir en marknad? Vilka möjligheter och hot innebär det för samhälle och företag och bör det redan nu planeras för delade fordon och delad...

läs mer

Ansträngt läge för taxiprov

Taxiförbundet har uppvaktat Trafikverkets resultatenhet för förarprov med anledning av att möjligheten till att ta taxiprov inte räcker till. Det senaste halvåret har rapporter från taxiförbundets medlemmar vittnat om allt längre väntetider för körprov...

läs mer

Ingen anmälningsskyldighet till EU-kommissionen

EU-kommissionens generaladvokat har idag lämnat förslag till dom i mål C320/16 (Uber France SAS). Enligt generaladvokaten kan medlemsstaterna, genom straffrättsliga regler, förbjuda och straffa olagligt utövande av transportverksamhet, utan att i förväg underrätta...

läs mer

Vi kommer till Almedalen!

Svenska Taxiförbundet syns i debatter kring anropsstyrd kollektivtrafik, stadsutveckling, hållbara transporter och modern mobilitet. Vi deltar och diskuterar gärna aktuella frågor om skatter och förbättrad kollektivtrafik för att skapa hållbara städer och levande...

läs mer

Tyst minut, 10 april, kl. 12.00

Idag 10 april kl. 12.00 hålls en nationell tyst minut med anledning av fredagens fruktansvärda terrordåd i Stockholm. Svenska Taxiförbundet kommer att delta för att hedra offren och visa medkänsla för deras anhöriga. Vi uppmanar våra medlemmar att delta i den tysta...

läs mer

Jurist sökes!

Svenska Taxiförbundet är inne i en spännande utvecklingsfas och nu vill vi stärka organisationen med en jurist. Som jurist hos oss ansvarar du för att driva och utveckla Förbundets arbete i syfte att påverka politiska beslutsfattare, opinionsbildare och andra...

läs mer

Förbundet kommenterar utredningen om delningsekonomin

Den 3 april tog konsumentminister Per Bolund emot Karin Bradleys utredning ’Delningsekonomi – På användarnas villkor’ (SOU 2017:26). Svenska Taxiförbundet ställer sig positivt till utredningen och välkomnar förslaget om tillsyn av plattformar.             Foto:...

läs mer

Samtal med IRU

Svenska Taxiförbundet besökte Bryssel för att delta i samtal med International Road Transport Union (IRU). Den 9 mars åkte Svenska Taxiförbundets jurist Åsa Johansson och förbundsdirektör Claudio Skubla till Bryssel för att ha möte med IRU.  Syftet med resan var att...

läs mer

“T” ska tas bort från den gula taxiskylten

Torsdagen den 17 februari beslutade Regeringen om en ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Denna ändring innebär att "T" till höger om registreringsnumret på den gula taxiskylten ska tas bort. Ändringen träder i kraft den 1 april 2017, taxiskyltar...

läs mer

Se Trafikutskottets öppna utfrågning i datorn

Under torsdagsförmiddagen arrangerade Trafikutskottet en öppen utfrågning i Sveriges Riksdag om ett ökat kollektivt resande för framtiden. Vid utfrågningen deltog Svenska Taxiförbundet, representerad av förbundsdirektör Claudio Skubla som höll ett anförande om taxi...

läs mer

Öppen utfrågning i Sveriges Riksdag om ökat kollektivt resande

Hur ser förutsättningarna ut för att människor i högre utsträckning ska välja kollektivtrafiken? Den 24 november håller trafikutskottet en öppen utfrågning om hur ett ökat kollektivt resande ska kunna uppnås. Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via...

läs mer

Heetch = svarttaxi

Transportstyrelsen ser körningar via appen Heetch som olaga taxitrafik Transportstyrelsen är den myndighet som ger tillstånd till de företag som vill ägna sig åt taxiverksamhet och till de personer som vill bli taxiförare. Den som yrkesmässigt kör allmänheten mot...

läs mer

Sista chansen: Sveriges snyggaste taxibil!

Sveriges snyggaste taxibil kommer att utses på Persontrafik i Göteborg, 18-20 oktober. Det återstår ännu några veckor av möjligheten att nominera din kandidat. Den fjortonde september stänger vi nomineringsrundan. Sätt igång och plåta och skicka in ditt bidrag!...

läs mer

Spårviddshinder påverkar taxi vid Slussen i Stockholm

Information från Projekt Slussen, Exploateringskontoret, om kommande trafikförändring som påverkar taxi vid Slussen: Trafiken kommer nu igång efter semestertiderna och är snart uppe i normala volymer. Det innebär fortsatta problem för innerstadsbussarna som ska ta sig...

läs mer

Taxiforum satte ljuset på framtida möjligheter

Den 27 och 28 maj samlades taxibranschen i Malmö för årets Taxiforum, Svenska Taxiförbundets årligen återkommande nationella mässa. De två dagarna innehöll också ett gediget seminarieprogram, som i år till stor del fokuserade på hur taxi kan bidra till en positiv...

läs mer

Förbundet flyttar till Solna

Den 9 juni 2016 flyttade Svenska Taxiförbundets kansli till nya lokaler i Solna Business Park. Besöksadress: Smidesvägen 10 i Solna. Postadress: Box 1106, 171 22 Solna. Faktureringsadress: Svenska Taxiförbundets Service AB FE 927 - PMA1801 831 90  ÖSTERSUND Telefon:...

läs mer

Studie av persontransporter med personbil inom EU

Den italienska juristfirman Grimaldi Studio Legale genomför för Europeiska kommissionens räkning en studie av passagerartransporter med taxi m.m. inom EU. Som en del i projektet har de anlitat managementkonsultföretaget Kurt Salmon för att utföra en närmare analys av...

läs mer

Taxiförbundet granskade Uber

Dagens Nyheter rapporterar att Taxiförbundet har hyrt in ett säkerhetsbolag för att granska taxitjänsten Uberpop. Rapporten blev klar bara dagar före beskedet att Uberpop nu lägger ner verksamheten i Sverige. Utredningen visar på omfattande skattefusk och att många...

läs mer

MTR Express svarar med självmål

MTR Express svarar på Taxiförbundets kritik om samarbetet med Uber – Ett svar som kan ses som ett självmål. MTR Express svar är egentligen svar nog. Det visar hur lättvindigt och aningslöst dess företagsledning ser på så viktiga frågor som hållbarhet, något som alla...

läs mer

Ny lag mot skattefusk i taxibranschen öppnar marknad för it-bolag

Nästa år införs en lag som kräver att taxibranschen för över data över sina körningar till nya redovisningscentraler – som Skatteverket ska kunna begära ut uppgifter ifrån. Nu hoppas branschen på stort intresse från it-leverantörer att bygga lösningar. - Det här...

läs mer

Klarabergsgatan stängs av

Klarabergsgatan blir bilfri. Trafiken stängs av från kl 06.00 den 13 april fram till år 2018. Avstängningen beror på Stadens arbete med att byta ut tätskiktet. Kollektivtrafik, utryckningsfordon och moped klass II/cyklister berörs inte. Taxitrafik kommer att tillåtas,...

läs mer

M: “Även Uberpop måste göra rätt för sig”

Moderaterna ändrar nu inställning om Uber. Efter att tidigare hyllat transportdelningstjänsten Ubers teknikutveckling kräver de att Uber tar ansvar för sina förare. Läs hela Gabriel Cardona Cervantes artikeln på...

läs mer

Taxibolag uppmanar förarna: Ange Uber Pop-bilar till polisen

Taxikriget i Sverige trappas upp ytterligare. Nu uppmanar flera etablerade taxibolag sina förare att ange misstänkta Uber Pop-förare skriver Breakit. I ett meddelande som gått ut till alla Cabonlines taxiförare uppmanas chaufförerna att ange misstänkta Uber...

läs mer

Skev bild av Uber – ”utmanaren” siktar på monopol

Transportdelningstjänsten Uber målas upp som en pigg, framtidsanpassad och till och med liten utmanare till de befintliga reglerade taxiföretagens karteller världen över. Den bilden är lite skev, skriver Per Lindvall i SvD Näringsliv. Läs hela Per Lindvalls artikel i...

läs mer

Förlängning av taxiutredningen

I dag beslutade regeringen att förlänga tiden för utredningen om anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning (Dir. 2015:81). Utredningstiden förlängs från den 1 juli 2016 till den 1 december 2016. Bakgrunden är att en förlängd utredningstid behövs för...

läs mer

Friåkare tvingas betala skadestånd

Enligt ett pressmeddelande har Taxi Göteborg vunnit en stämning vid Stockholms Tingsrätt mot en friåkare som är verksam i Göteborg. Tingsrätten dömer friåkaren att betala 20 000 kronor i skadestånd till Taxi Göteborg plus Taxi Göteborgs rättegångskostnader på 49 500...

läs mer

Regeringen vill sänka arbetsgivaravgift för enmansföretag

SVT Nyheter avslöjar att regeringen i sin vårbudget kommer att föreslå en sänkning av arbetsgivaravgifter för ensamföretagare från och med nästa år. Regeringen vill göra det möjligt för fler enmansföretagare att anställa medarbetare. Arbetsavgiften föreslås därför...

läs mer

Åkte svarttaxi – blev grovt misshandlad

En 20-årig man blev sprejad i ansiktet när han åkte svarttaxi tillsammans sin flickvän i Falun natten till söndagen. Polisen vill nu passa på att varna för svarttaxi-verksamhet.  Läs hela artikeln på sverigesradio.se

läs mer

Förändringar på Svenska Taxiförbundet

Under 2016 genomför Svenska Taxiförbundet en omorganisation. Förändringen innebär att personalstyrkan kommer att koncentreras till Stockholm. De båda lokalkontoren i Umeå och Ängelholm avvecklas. I början av juni 2016 kommer kansliet att flytta till nya mer...

läs mer

Ny rapport: UberPOP en fråga om skatt

Svenska Taxiförbundet har presenterat en rapport om varför affärsmodellen UberPOP inte är hållbar, varken för taxibranschen eller för samhället i stort. "Vi är mycket positiva till de möjligheter som den tekniska utvecklingen innebär, men även nya aktörer måste följa...

läs mer

Skatteverket: Risk för skattefel inom delningsekonomin

Den växande delningsekonomin innebär flera utmaningar. Bland annat försvåras Skatteverkets möjligheter att göra effektiva kontroller. Det skriver Skatteverket i en första delrapport som lämnas in till Finansdepartementet i dag. - Delningsekonomins långsiktiga effekter...

läs mer

Ministern: Ubers tjänst är olaglig

Infrastrukturminister Anna Johansson är mycket kritisk till taxiförmedlingstjänsten Uber. ”En tragedi” sammanfattar hon livet för de förare som DN på fredagen kunde berätta dömts för olaga taxitrafik. Läs Ossi Carps  artikel i...

läs mer

21 Uberförare dömda för svarttaxi

Enligt en genomgång som Dagens Nyheter gjort har 21 förare hos Ubers billigaste tjänst Uberpop dömts för olaga taxitrafik av tingsrätterna i Stockholm och Göteborg. Läs hela Viktor Ströms artikel i DI Digital

läs mer

Näringslivet efterfrågar elbilstaxi

Alla medarbetare på DHL, WSP och Green Cargo i Stockholm ger nu förtur till elbilstaxitaxi för resor till och från jobbet. Läs hela artikeln på Sustainable Innovation

läs mer

Ford kör sportlovsfirare gratis

Bilföretaget Ford erbjuder gratisskjuts i Sälen under sportlovsveckorna sju åtta och nio. Hela kampanjen kritiseras nu hårt av taxiföretagarna i Sälen. Problemet är egentligen ännu värre, skriver Svenska Taxiförbundet i en kommentar. Fords samarbete med Uber bidrar...

läs mer

Vätgastaxi rullar snart

Taxi 020 blir först i Sverige med att introducera vätgasbilar i kommersiell taxitrafik – ett led att nå det fossilfria målet 2025. Läs Thomas Dietls artikel i Resforum 

läs mer

Behovet av lagändringar m a a delningsekonomin utreds

Klädbytardagar, taxitjänster och korttidsuthyrning av privatboenden. Det är tre exempel på den växande så kallade delningsekonomin eller byteshandeln som vanliga konsumenter ägnar sig åt. Regeringen ska nu kartlägga vilka som ägnar sig åt detta - och om nuvarande...

läs mer

Chaufför – så granskas du varje dag

Varje dygn kontrolleras 20 000 yrkesförare. Om någon saknar rätt behörighet för sitt jobb meddelas arbetsgivaren. För taxiförare har systemet varit i gång sedan 2014 – bussförare och lastbilschaufförer började kollas i slutet av förra året. Läs Lena Blomquists artikel...

läs mer

Taxiutredare gillar samåkning

Taxiutredningen har börjat jobba. Regeringens utredare ska med sina förslag skapa mer ordning och reda i den vanliga taxiverksamheten, för nya varianter av persontransporter och tjänster som Uberpop. – Lagar och regler har inte hunnit med den nya marknad som är på väg...

läs mer

Gratis skjuts retar taxiförare

Ford och taxiföretaget Uber erbjuder tillsammans gratis skjuts i Sälen. Myndigheterna kan inte agera. Och taxichaufförerna är rasande. Läs Lena Blomquists artikel i Transportarbetaren

läs mer

70 Uberpopförare kan åtalas

Sju är redan dömda och omkring 70 kan komma att åtalas. Stockholmspolisen har slagit till hårt mot förarna av så kallade Uberpop-bilar. Läs Karl Martinssons artikel i Mitti   .

läs mer

Anropsstyrd kollektivtrafik i Uppsala län

Just nu pågår en upphandling av anropsstyrd trafik för sjukresor och kollektivtrafik. Information om detta lämnades vid kollektivtrafiknämndens sammanträde idag 11 februari. Läs hela pressmeddelandet

läs mer

Nyhetsarkiv