Utredningen om samordning av särskilda persontransporter överlämnades den 28 juni till regeringen. Särskilda persontransporter utgörs av färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor. Samhällets kostnader för dessa persontransporter uppgår till drygt 9 miljarder årligen. Utredningens förslag fokuserar på former för effektivisering och hållbara transporter.

        De regionala kollektivtrafikmyndigheternas kostnader för färdtjänst och inte minst administration av densamma skulle kunna minska avsevärt, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

Med en skattereduktion för hämt-tjänster som motsvarar den övriga kollektivtrafiken skulle vuxna människor som är i behov av färdtjänst själva kunna fatta beslut om sitt behov av resor. Kostnaderna för färdtjänstadministratörer skulle minska radikalt och pengarna kan istället fullt ut användas till det de är till för – resor!  Det säger Claudio Skubla och hänvisar till en rapport som Svenska Taxiförbundet gav ut under våren.

I rapporten RATT Rutavdrag för taxi Vad skulle samhället och konsumenten kunna vinna pekar författaren Monica Renstig bland annat på färdtjänstens administrativa kostnader. Kostnaderna ökar varje år då befolkningen ökar och antalet äldre blir allt fler.

I rapporten lyfts Stockholm fram som räkneexempel. Där hanteras årligen 84 000 ansökningar om färdtjänst. Av de 70 000 beviljade färdtjänstintygen är det så många som 60 000 som bara gör upp till tre resor i månaden. Cirka 19 000 som beviljats färdtjänst gör inga resor alls. Trots det ska deras ansökningar administreras. De flesta kommuner i länet och även de 14 stadsdelarna i Stockholms kommun har vardera minst en handläggare anställd som träffar den sökande, ordnar med läkarintyg och i övrigt bereder ärendet. Därefter går ärendet vidare till landstingets olika instanser i flera led: Färdtjänstförvaltningen på Stockholms läns landsting därefter till Trafiknämndens färdtjänstutskott för beslut. Besluten kan sedan överprövas i förvaltningsrätten. Därutöver finns en färdtjänstberedning som stödjer trafiknämnden i olika ärenden gällande färdtjänst och tillgänglighetsfrågor inom trafik.

I rapporten framgår att många färdtjänstresenärer upplever att färdtjänsten saknar flexibilitet, kräver mycket planering med förbokningar på särskilda tider samt innebär långa omvägar till resmålet. 

        Att istället låta färdtjänstens resenärer omfattas av en skattereduktion för hämt-tjänster skulle med mycket stor sannolikhet leda till kostnadsbesparingar för landstingen och kommunerna, säger Claudio Skubla. De äldre skulle få ett mycket mer flexibelt resande på tider som passar dem. Och många som idag har svårt att nyttja kollektivtrafiken skulle få en enklare resa. Tillgängliga persontransporter bryter utanförskap och skapar ett levande samhälle som fler kan ta del av. En samhällsvinst om något.

Länk till rapporten: https://www.taxiforbundet.se/politik/rapporter/