Taxibranschens system för styrning av kvalitets- och miljöarbetet

Säker Grön Taxi är ett kostnadseffektivt kvalitets- och miljöledningssystem utvecklat specifikt för taxi. Det följer grunderna för ISO 14 001 och hjälper taxiföretag att styra transportarbetet mot en hög och jämn kvalitet med en minimal miljöpåverkan.

Anslutningen är frivillig och kan ske antingen till trafiksäkerhets- och kvalitetsdelen Säker Taxi, eller till miljödelen Grön Taxi. Man kan också välja att arbeta med båda delarna samtidigt, dvs. Säker Grön Taxi.

Ett införande beräknas ta mellan 10 och 24 månader i anspråk, beroende på storlek och resurser hos taxiföretaget.
De som ansluter sig till systemet förbinder sig att göra en nulägesanalys, som skall utgöra underlag för upprättandet av en företagsanpassad verksamhetspolicy. Konkreta och mätbara mål för miljö- och kvalitetsarbetet skall sättas upp, och rutiner som säkrar att målen nås, skall utarbetas.

Återkommande interna och externa revisioner säkerställer att problem i systemet rättas till och att miljö- och kvalitetsarbetet hålls levande. Den externa revisionen genomförs av en från Svenska Taxiförbundet fristående revisor.