Säker taxi

Säker Taxi

Ett ledningssystem för transportkvalitet

Säker Taxi är ett ledningssystem för transportkvalitet som Svenska Taxiförbundet har skräddarsytt för taxibranschen. Det bygger på de ISO 14001, ISO 9001 och ISO 39001 (för korsreferenslistor klicka här) och skall användas för att säkerställa en hög kvalitet när det gäller trafiksäkerhet och service. Samtliga systemkrav finns samlade i en kravlista.

Kvalitetsarbetet inleds med att taxiföretaget gör en utredning för att ta reda på var det står när det gäller trafiksäkerhet och kvalitet. På basis av denna formuleras en företagsanpassad kvalitetspolicy. Tidsatta och mätbara kvalitetsmål sätts upp. Därmed är grunden lagd för ett fortsatt, systematiserat, kvalitetsarbete.

Godkända får certifieringsdekal

Som bevis på att kvalitetsarbetet har inletts erhåller taxiföretaget en deltagandedekal att sätta på instrumentbrädan. I systemet ingår att en från Svenska Taxiförbundet fristående revisor årligen skall kontrollera att taxiföretaget uppfyller systemkraven, och att de uppsatta målen nås. Vid godkänd revision erhåller taxiföretaget en certifieringsdekal (se ovan) att klistra på taxibilens bakre sidorutor och på instrumentbrädan.

Så här är ledningssystemet för transportkvalitet Säker Taxi uppbyggt:

 • Beskrivning av Beställningscentralen – Beskriver BC:s verksamhet och organisation.
 • Transportkvalitetskrav och trafiklagar – Denna punkt tar upp BC:s kvalitets och trafiksäkerhetsapsekter, beskriver de lagar, avtalsreglerade villkor och andra villkor som styr verksamheten. Transportkvalitetspolicy och transportkvalitetsmål: – Transportkvalitetspolicy är grunden och basen för BC:s miljömål. Transportkvalitetsmålen preciseras i enskilda aktiviteter i handlingsplanen.
 • Huvudverksamheter: – Beskriver och styr taxitransporterna samt trafikledningen i enlighet med policy och transportkvalitetsmålen. Stödjande verksamheter: – Inköp och dokumenthantering är några exempel på stödjande verksamheter. Dokumenthanteringen garanterar att den senaste versionen av alla dokument som rör transportkvalitetsledningssystemet finns på rätt plats. Dokumenterade rutiner som kartlägger medarbetarnas behov av utbildning, och dokumenterade rutiner för företagets interna kommunikation.
 • Förbättringsarbete: – Här beskrivs och styrs vad som ska göras när något avviker från beskrivna verksamheter och avtalsreglerade villkor.
 • Resultatuppföljning: – Beskriver och styr utvärderingen av ledningssystemet för transportkvalitet och hur resultaten av utvärderingen används.

1.1 Beskrivning av företaget

Här beskriver du hur din BC är organiserad med anslutna åkerier samt nyckelpersoners roller och ansvar i ledningssystemet. Skriv vem som är ägaren, om det finns någon styrelse, hur många medarbetare som finns och vilka befattningar de har. VD är ansvarig men kan naturligtvis delegera ansvar att utföra vissa arbeten i ledningssystemet. Vad VD har delegerat för ansvarsområden skall framgå och naturligtvis kommuniceras till de berörda. Beskriv inte enskilda personers arbetsuppgifter utan funktionernas ansvar och i tillämpliga fall befogenheter i ledningssystemet. För att ledningssystemet skall fungera och för att de funktioner som har tilldelats ansvar skall kunna utföra sitt arbete måste resurser tilldelas kontinuerligt. Resurser som krävs kan vara personal, kompetens, tid och ekonomiska resurser. Speciellt viktigt är det att VD tillsätter tid och personal som resurs för kvalitetssamordnaren att dels införa ledningssystemet men även att underhålla det. Görs inte detta på ett tydligt sätt kan inte ett ledningssystem införas eller upprätthållas. Rita ett organisationsschema ur vilket det framgår hur kvalitetssamordnaren ingår.

Vill du se vad Säker Taxi föreskriver? Läs punkt 6 i kravlistan.

2.1 Transportskvalitetskrav

Att bestämma vilka krav er BC skall ha på sig själva, hur ni skall profilera er är själva kärnan i arbetet för transportkvalitet. Ni måste bestämma vad som skall vara er kvalitetsnivå, vad som skall särskilja er från andra. Många har uppfattningen att det är en relativt enkel uppgift, men det är inte sant. Det kräver mycket jobb och eftertanke. Låt det gärna ta tid. Gör ni rätt här blir det mycket lättare senare i arbetet; ni får lättare att förklara för varandra och för anställd personal varför vissa åtgärder skall vidtas, och varför ni arbetar på ett visst sätt. Börja med att definiera vilka kvalitetsaspekter ni har; vilka delar av verksamheten skall ni arbeta särskilt hårt med. Bestäm därefter de nivåer som skall gälla i dessa områden. Observera att detta är en metod som är ganska lik den metod som man använder för att formulera kvalitetsmål. Skillnaden är dock att när man formulerar mål så tänker man framåt, man talar om vilken förbättring som skall åstadkommas. När det gäller kravnivåer beskriver man i kortform vad som skall gälla nu. Det är en slags innehållsdeklaration för er BCs taxitjänst. Lagen utgör som vanligt grunden för arbetet.

Därutöver finns i alla BC som är med i Svenska Taxiförbundet åtminstone följande transportkvalitetsaspekter:

 • Bilarnas hastighet.
 • Bilbälte.
 • Barn i bilarna.
 • Drogfrihet i trafiken.
 • Många BC väljer också att jobba med att tidspassning och renlighet i bilarna.
 • Man skall också kunna läsa ut ur denna rutin var i systemet er BC hanterar den aktuella kvalitetsaspekten, och ser till så att de nivåer ni har satt upp efterlevs. Se gärna exemplet i Forsla Taxis ledningssystem.
 • Uppföljningen av att ni lever upp till de nivåer ni har satt upp sker om inte annat i er egen internrevision, och genom den externa revisionen.

Vill du se vad Säker Taxi föreskriver? Se punkt 1 i kravlistan.

2.2 Trafiklagar

Här gör du en lista över gällande lagar, avtalsreglerade villkor (samtliga ingångna avtal) och andra krav som berör verksamheten på BC. En rutin ska också utarbetas som gör det möjligt att hålla denna lista aktuell. Svenska Taxiförbundet kommer två gånger om året uppdatera en allmän lista över trafiklagstiftning som gäller för taxiverksamhet. Denna kan med fördel användas för att hålla den egna förteckningen över lagar aktuell. Tänk sedan igenom varje lag och försäkra er om att ni lever upp till den. All lagstiftning finns tillgänglig via Internet under www.notisum.se En koppling mellan aktuella leverantörsvillkor (kontrakt) och systemet görs. Ett förslag är att skriva in egna hänvisningar till dina kapitel i transportkvalitetsledningssystemet i dina kontrakt. Denna koppling är mycket central.

Kontrollera följande:

 • Är kraven väl definierade?
 • Finns resurser för att fullfölja kontraktet?
 • Hur sker orderhanteringen, hur sköts diskussionen vid leverans?

Vill du se vad Säker Taxi föreskriver? Läs punkt 3 i kravlistan.

2.3 Avtalsreglerade kvalitetskrav

BC skall samla och tydliggöra alla de löften som man har avgivit som har betydelse för kvaliteten och trafiksäkerheten. Det kan vara att en kommun har ställt krav på att skolskjutsbilar skall vara utrustade på ett visst sätt, eller att en upphandlingsorganisation har krävt att man bara skall skicka fram bilar som har fått ett visst resultat i krocktest. Andra upphandlare eller kunder kan ha krav på alkolås. Det skall tydligt framgå vilka krav som finns, och hur ni på er BC säkerställer att de efterlevs. Ha gärna en hänvisning till ett kapitel i handboken, till en pärm eller till ett visst mål för varje krav. Tänk på att denna punkt också revideras av certifieringsrevisorn, och att han eller hon kommer att vilja se trovärdiga bevis på att ni gör som ni har lovat. Dessa bevis kan vara bilförteckningar med utdrag från krocktester, kommenderingslistor och intervjuer med personalen. Att den här delen fungerar är extremt viktigt för stora kundgrupper till taxinäringen som kommuner, landsting, flyg- företags- och tågtaxi. Använd gärna internrevisionen för att kontrollera att ni lever upp till era löften.

Vill du se vad Säker Taxi föreskriver? Läs punkt 3 i kravlistan.

3.1 Transportkvalitetspolicy

Transportkvalitetspolicyn är en skriftlig beskrivning av hur ni på er beställningscentral arbetar med kvalitet och trafiksäkerhet. För att uppfylla kraven i kravlistan måste transportkvalitetspolicyn vara anpassad till verksamheten.

Den ska:

 • innehålla ett åtagande om att beställningscentralen ständigt ska förbättra sitt transportkvalitetsarbete,
 • innehålla ett åtagande om att följa trafiklagstiftningen och andra transportkvalitetskrav som beställningscentralen har åtagit sig,
 • innehålla en röd tråd mellan transportkvalitetskrav, policy och mål,
 • godkännas av beställningscentralens operativa ledning.

Transportkvalitetspolicyn är grunden för beställningscentralens transportkvalitetsmål. Den ska vara så tydlig och lättillgänglig att medarbetare, kunder och andra lätt kan förstå innebörden. Policyn ska också stämmas av med transportkvalitetskraven.
Beställningscentralens ledning har ansvar för att skriva och anta transportkvalitetspolicy och transportkvalitetsmål. Den ska också se till att alla beställningscentralens medarbetare, alltså även förare och tillfälliga medarbetare, känner till och följer transportkvalitetspolicyn. Transportkvalitetspolicyn ska vara tillgänglig för allmänheten.

Vill du se vad Säker Taxi föreskriver? Läs punkt 2 i kravlistan.

3.2 Transportkvalitetsmål och handlingsplaner

Som sagts ovan är det viktigt att det finns en röd tråd mellan transportkvalitetspolicy, transportkvalitetsmål och handlingsplaner. För att säkerställa detta skall man tänka igenom och beskriva vilken metod man använder vid framtagandet av målen. Ett transportkvalitetsmål beskriver vad som skall uppnås eller genomföras. Det kan vara lämpligt att ha två olika sorters transportkvalitetsmål. Transportkvalitetsmål på lång sikt och transportkvalitetsmål på kort sikt. Transportkvalitetsmål på lång sikt är mål som skall vara genomförda inom några år medan transportkvalitetsmål på kort sikt är vad som skall göras i år för att man så småningom skall kunna uppnå det långsiktiga målet. De långsiktiga transportkvalitetsmålen kan vara i form av inriktningsmål eller konkreta mål och bör vara tidsatta. De kortsiktiga transportkvalitetsmålen skall vara konkreta och tidsatta. Alla transportkvalitetsmål skall vara mätbara. Annars kan man inte utvärdera hur det gick.

Handlingsplanerna beskriver hur, när, av vem och med vilka resurser de kortsiktiga målen skall uppnås eller genomföras. I handlingsplanerna sker en ytterligare konkretisering av målen i konkreta åtgärder. De kvalitetsaspekter som identifierats i 2.1 används som underlag vid upprättandet av transportkvalitetsmålen.
Varje kvalitetsaspekt som identifierats bör behandlas i ledningssystemet på något sätt. Antingen sätter man mål på kvalitetsaspekten eller så hänvisar man till var i ledningssystemet som den hanteras, eller både och.Varje åtagande i transportkvalitetspolicyn skall vara realiserad i verkligheten, antingen som mål eller som en aktiv rutin i ledningssystemet. Naturligtvis behöver man inte genomföra åtgärder som är för dyra eller anses vara för svåra ur teknisk synpunkt. Detta resonemang måste man dock kunna redovisa, se 7.1 Ledningens genomgång. Ett bra sätt att få fram den röda tråden mellan policy och mål är att successivt bryta ned policyn i dess åtaganden och upprätta mål på respektive åtagande eller se till att ledningssystemets rutiner gör så att vi lever upp till dem.

Vill du se vad Säker Taxi föreskriver? Läs punkt 4 & 5 i kravlistan.

4. Huvudverksamheter

I huvudverksamheterna skall du beskriva hur arbetet i huvudverksamheterna skall bedrivas för att BC skall kunna leva upp till sin transportkvalitetspolicy och sina mål. De flesta BC har sannolikt två huvudverksamheter, som det kan var idé att skilja på, eftersom det ofta är olika personal på de olika ställena. Den ena är själva fordonskörningen (vi kallar den taxitransporter) och den andra är trafikledningen. Någon BC kanske vill beskriva administrationen som en huvudverksamhet. Inget hindrar det, och i vissa fall kan administrationen ha betydande kvalitetspåverkan. För att tydliggöra för alla att de är en del av en helhet, och peka ut var transportkvaliteten påverkas, kan det var bra att ha ett flödesschema för taxibeställningen.

4.1 Taxitransporter

Dokumentet bör vända sig till dem som kör bilarna, det vill säga förarna. Beskriv vad förarna skall tänka på för att göra färden så säker och behaglig som möjligt för sig själva och passagerarna. Det kan vara sådant som att köra mjukt, planera sin körning (för att undvika stökiga vägavsnitt), och att faktiskt använda den skyddsutrustning som finns.

Det kan finnas ett stort motstånd mot bältesanvändning bland förarna. Ibland beror det på vana och ovilja. Ibland beror det på rädsla för att inte kunna ta sig ur bilen vid överfall. Ibland kan det finnas andra orsaker. Faktum är att det är lag på att alla taxiförare skall använda bilbälte, men det är också nödvändigt att diskutera överfallsrädsla och liknande. Till slut kommer de flesta fram till att vid en sammantagen bedömning skall alla använda bälte; risken för att skadas vid en krock utan bälte är större än rånrisken. Taxiförare är förebilder för andra bilister. Och så vidare. BC måste i vilket fall hantera frågan.

Hastighetsbegränsningarna gäller även taxi. Det svåra är att övervaka att de hålls utan att skapa dålig stämning och motvilja på BC. Man kan utföra anonyma passagerarenkäter, där man frågar om taxin har åkt för fort någon gång under färden. Man kan samarbeta med ortens NTF-förening i en hastighetsmätningskampanj, och man kan undersöka möjligheterna till GPS-baserad hastighetsövervakning. Hur man än gör måste förarna hållas informerade om vad som gäller, och vad som sker, så att de känner att de är delaktiga. Instruktioner om vad som gäller skall finnas i detta avsnitt.

Även drogproblemet måste angripas på något sätt. Det finns beställningscentraler som med stor framgång använder alkolås. Om man inte kan eller vill använda det, så får man hitta andra metoder. Det skall framgå av rutinen vad som gäller på er BC. Observera att trötthet också är farligt. Läs mer i lagdelen om vad lagen säger om dygnsvila för taxiförare. Innebörden av denna lag skall också framgå av instruktionen. Det är också viktigt att förklara hur förbättringssystemet fungerar; att det inte är fel att rapportera något, utan att alla avvikelserapporter skall användas för att förbättra verksamheten, inte att sätta dit någon. I transportkvalitetssammanhang bör förarna också uppmuntras att rapportera sådant som BC inte direkt råder över, men som ändå påverkar säkerheten. Märker en förare att en anvisad angöringsplats för skolskjutsar är farlig skall han eller hon känna att det är bra att det rapporteras till Kvalitetssamordnaren, så att diskussionen kan föras vidare med kommunen.

4.2 Trafikledning

Trafikledningen är oftast den första delen av BC som en kund möter. Bemötandet och servicen i trafikledningen är därför oftast av största vikt.

I Svenska Taxiförbundets kvalitetsnormer om god taxitradition finns flera punkter som berör trafikledningen, bland annat:

 • Kunden skall kunna få besked om uppskattad tid innan taxin når hämtningsadressen.
 • BC skall normalt kunna ta emot en förbeställning som görs senast en timme innan hämtning skall ske.
 • Trafikledningen skall också tänka på att inte lägga ut körorder så att en förare kan uppmuntras att bryta mot hastighetsbegränsningarna.

Att alltid skicka fram den närmaste bilen till en hämtningsadress kan strida mot en allmän uppfattning att det alltid är första bil i en zon som skall ha en körning, och att stolpe alltid går före körande bil. På bara lite längre sikt är dock alla vinnare på att närmaste bil alltid får körningen. Trafikledarna har också eninformationsuppgift; BCs transportkvalitetspolicy skall vara tillgänglig för allmänheten, och de som talar med allmänheten i telefon måste alltså veta hur den skall distribueras. Vissa avtalskunder kan ha krav på att bilar med viss transportkvalitetsprestanda skall användas. Trafikledarna måste veta vilka dessa bilar är, och kunna dirigera fram rätt bilar.

4.3 Flödesschema för huvudverksamheterna

För att kunna beskriva en verksamhet på ett logiskt sätt är det bra att tänka sig ett flöde, eller en process som medarbetarna deltar i för att kunna leverera taxitjänsten. Ett sådant flöde börjar ofta med att en kund ringer in till BC, som tar upp en beställning, dirigerar en bil, som kör kunden dit han eller hon vill. När kunden har betalat och lämnat bilen slutar huvudflödet i en normal BC. Runt detta huvudflöde ligger stödverksamheter som marknadsföring, ekonomi, service, med mera. När man har beskrivit flödet kan man gå igenom det igen för att se vad kvalitetspåverkan är i varje steg. Där sådan kvalitetspåverkan uppstår som BC har bestämt sig för att begränsa (ex möjlighet att vara i tid, eller tillhandahållande av barnbilstol), skall sedan rutinerna se till att styra kvalitetspåverkan i dessa aktiviteter. Ett exempel på flödesschema finns i Forsla Taxis transportkvalitetshandbok.

Vill du se vad Säker Taxi föreskriver? Läs punkt 10 i kravlistan.

5.1 Inköp och leverantörsbedömning

Under 5.1 fyller du i de rutiner du har för inköp. Tanken är dels att de varor och tjänster som köps in skall ha rätt kvalitet och vara bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Därför bör dessa produktgrupper listas så att alla som gör inköp vet vad som gäller om de skulle köpa in något från dessa produktgrupper. Om det blir dyrare att inköpa produkter som är bra ur transportkvalitetssynpunkt, hur mycket mer får det kosta? Allt detta skall klargöras skriftligen i detta kapitel.

Vill du se vad Säker Taxi föreskriver? Läs punkt 10 i kravlistan.

5.2 Dokumenthantering

Säker Taxi ställer stora krav på att endast aktuella dokument finns tillgängliga och krav på hur detta styrs. Här beskriver du hur du hanterar detta. Systemets uppbyggnad och struktur skall beskrivas. Vilken information skall finnas var? Har ni olika typer av pärmar, kapitel till olika funktioner? Beskriv i så fall vilka funktioner som skall ha vad. Ligger systemets original på dator eller i form av fysiska dokument? Hur är detta organiserat?

Hur ledningssystemet olika dokument skall styras skall beskrivas. Vilka olika former av dokument finns i systemet? Beskriv hur dessa identifieras och hur nya eller uppdaterade dokument kan skiljas från gamla. Ett vanligt sätt för identifikation av dokument är att styra dem i sidhuvudet. Oavsett hur ni väljer att göra skall det beskrivas och säkerställas att gamla och nya dokument kan särskiljas.

Hur ändringar av gamla dokument sker skall beskrivas. Det är viktigt att på något sätt markera ny text för att underlätta för läsaren av nya dokument. Se till så att nya dokument får nya filnamn så att dokument inte försvinner genom slarv. Är de som får förändra dokument ovana med att använda dator skall instruktionerna vara mycket tydliga. Se till att ha en rutin för hur de nya dokumenten kommer till rätt plats och de gamla sorteras bort. Här ska du också redovisa hur du sköter arkivering och arkiveringstid, backup, virusskydd, vilket typ av system du använder.

Vill du se vad Säker Taxi föreskriver? Läs punkt 8 & 9 i kravlistan.

5.3 Kommunikation

Ledningssystemet är i stor utsträckning en styrning över information och kommunikation. Detta tas upp under flera kapitel i systemet. Ett enkelt sätt för att kommunicera i en BC är i form av möten. Detta är inte det enda sättet, men ett bra sådant. Om ni har personalmöten beskriver du här dess rutiner. Det är viktigt för att få informationsutbytet mellan personal och företagsledning att fungera kontinuerligt. Beskriv hur ni gör och tala om hur ni lyckas kommunicera förändringar i ledningssystemet.

Vill du se vad Säker Taxi föreskriver? Läs punkt 8 i kravlistan.

5.4 Utbildning

Här dokumenterar du hur dina medarbetare får den kunskap de behöver för att kunna leva upp till det ansvar de fått i transportkvalitetsledningssystemet. Vissa funktioner eller personer kan behöva speciell utbildning då deras arbetsuppgifter särskilt påverkar kvaliteten eller trafiksäkerheten. BC kan utveckla nya strategier eller upprätta transportkvalitetsmål som ger behov av kompetensutveckling. Den investering som all form av kompetensutveckling innebär syftar ju till att föra företaget framåt. Denna investering äger BC, alternativt åkarna. Det är därför viktigt att ha bra koll på denna investering. Beskriv också hur nyanställda introduceras i ledningssystemet och vilken kunskap/utbildning de skall få när de börjar. Om ni redan har rutiner, t ex en legitimering av förare för att de skall få köra för er BC, kan ni med fördel använda dessa. Även tillfällig personal omfattas av transportkvalitetsledningssystemet. Tänker ni ge dem en mindre omfattande introduktion skall detta beskrivas.

Vill du se vad Säker Taxi föreskriver? Läs punkt 7 i kravlistan.

6.1 Arbetssätt för ständiga förbättringar

I ett ledningssystem siktar man på ständiga förbättringar. Det är ett arbete som omfattar en lång rad aktiviteter, till exempel:

 • att identifiera, bedöma och utvärdera ?nya? kvalitetsaspekter,
 • att upprätta nya transportkvalitetsmål – på kort och på lång sikt,
 • att tillsätta nya resurser, personella, ekonomiska eller tekniska,
 • att utbilda personalen, särskilt personer med arbetsuppgifter av särskild betydelse för kvaliteten och trafiksäkerheten,
 • att arbeta med övervakning och mätning,
 • att arbeta med avvikelser och förbättringsförslag,
 • revision av transportkvalitetsledningssystemet,
 • ledningens genomgång.

En viktig kugge i detta arbete är att ha en rutin för att kommunicera sådant som avviker mot Säker Taxi och vårt eget transportkvalitetsledningssystem. Men även sådant där vi ser potential till förbättringar – förbättringsförslag.

En avvikelse kan behandlas på olika sätt. Dessa är de vanligast förekommande sätten:

 • Avhjälpande åtgärd: att åtgärda en existerande avvikelse (till exempel reparation av något).
 • Korrigerande åtgärd: att åtgärda orsakerna till en avvikelse (till exempel omjustering av någon rutin för att avvikelsen inte skall uppträda i framtiden).
 • Förebyggande åtgärd: åtgärd för att eliminera orsakerna till en potentiell avvikelse.

Avvikelserna och förbättringsförslagen kräver någon form av beslut om vad som skall göras. Beskriv vem eller vilka som har rätt att fatta beslut om åtgärder. Beskriv också hur uppföljning sker.

Vill du se vad Säker Taxi föreskriver? Läs punkt 12 i kravlistan.

7.1 Ledningens genomgång

Ett transportkvalitetsledningssystem är ett system för ett företags högsta ledning att styra och planera sitt arbete med kvalitet och transportsäkerhet. Helt enkelt ledningens system. Ledningen är på flera sätt inkopplad i det dagliga transportkvalitetsarbetet, men två gånger om året skall den samlas för en mer formell utvärdering och planläggning av verksamheten. Detta formella möte kallas ledningens genomgång och skall protokollföras. Tänk igenom vad det är i transportkvalitetsarbetet som ledningen behöver utvärdera. Tänk igenom vad ledningen bör fatta beslut om. Tänk även igenom vad som behöver förberedas inför detta möte för att ledningen skall ha ett bra beslutsunderlag. Tänk på att den interna revisionen ska godkännas vid ägarnas genomgång. Den bör alltså vara färdig någon vecka i förväg.

Vill du se vad Säker Taxi föreskriver? Läs punkt 14 i kravlistan.

7.2 Måluppföljning

Måluppföljningen är den sista och viktiga länken innan internrevisionen och ledningens genomgång; här skall BC få besked på huruvida man har uppnått sina mål eller inte. Sätt upp målen med samma numrering eller ordning som i den rutin där du har målen och handlingsplanen. Beskriv hur du mäter om du har uppfyllt ditt mål eller inte. Det går bra att hänvisa till särskilda verktyg eller undersökningar. I exemplet med Forsla Taxi finns ett helt batteri med blanketter och undersökningar som visar hur man på ett trovärdigt sätt kan mäta miljöbelastningen per personkilometer. Dessa blanketter kan tjäna som exempel även för kvalitetsmätningar. Det skall mycket tydligt framgå av måluppföljningen om målet är uppnått eller ej. Om ett mål är flerårigt får det gärna finnas uppgifter från flera år samlade, så att man kan följa utvecklingen. Om du använder några instrument, så som en våg eller liknande, för att mäta kvalitetspåverkan skall de kalibreras. Det innebär i praktiken att man då och då skall mäta eller väga något som man vet är av en viss storlek (t ex en enkilosvikt), och kolla så att vågen mäter rätt. Vill man vara säker kan man kröna vågar och liknande. Bränslepumpar är i allmänhet krönta. Även bilen skall provas, vilket sker vid årlig eller extra besiktning. Åkerierna skall spara relevant dokumentation för detta.

Vill du se vad Säker Taxi föreskriver? Läs punkt 11 i kravlistan.

7.3 Interna revisioner

En intern revision har två huvudsyften. Den ska dels undersöka om ditt ledningssystem följer kraven i Säker Taxi samt andra krav som du åtagit dig att följa, dels kontrollera att ledningssystemet införts och underhållits på rätt sätt. Revisionen ska vidare kontrollera att alla medarbetare följer transportkvalitetspolicyn och att ni arbetar för att nå de uppsatta transportkvalitetsmålen. Beställningscentralens högsta ledning utser internrevisorer – revisionen genomförs på ledningens uppdrag. Vid revisionen verifierar internrevisorn hur rutiner och instruktioner efterlevs i praktiken. I granskningen ingår att göra stickprovsintervjuer för att kontrollera att alla känner till och förstår transportkvalitetspolicyn – och att den tillämpas i praktiken. Revisorn följer arbetet på BC via stickprov och granskar att rutiner och instruktioner följs. Om det blir nödvändigt med korrigeringar ska det finnas en tidsplan som anger när varje enskild avvikelse ska vara åtgärdad. Internrevisorn ska kontrollera att genomförda åtgärder haft avsedd verkan. Internrevisorn ansvarar för att alla resultat från interna revisioner dokumenteras och rapporteras. Rapporten tas sedan upp och godkänns på ägarens genomgång under 7.1.

Vill du se vad Säker Taxi föreskriver? Läs punkt 13 i kravlistan.