Grön Taxi

Grön Taxi

Ett miljöledningssystem

Grön Taxi är ett miljöledningssystem som är skräddarsytt för taxibranschen. Det bygger på de ISO 14001, ISO 9001 och ISO 39001 (för korsreferenslistor klicka här) och används för att säkerställa en ständig minskning av den negativa miljöpåverkan som ett taxiföretag trots allt utsätter omgivningen för. Samtliga systemkrav finns samlade i en kravlista.

Miljöarbetet inleds med att taxiföretaget gör en utredning för att ta reda på var det står när det gäller miljöpåverkan. På basis av denna formuleras en företagsanpassad miljöpolicy. Tidsatta och mätbara miljömål bestäms. Därmed är grunden lagd för ett fortsatt systematiserat miljöarbete. Som bevis att miljöarbetet har inletts erhåller taxiföretaget en deltagandedekal (se ovan) att sätta på instrumentbrädan. I systemet ingår att en från Svenska Taxiförbundet fristående revisor årligen skall kontrollera att taxiföretaget uppfyller systemkraven, och att de uppsatta målen nås. Vid godkänd revision erhåller företaget en certifieringsdekal (se ovan) att klistra på taxibilens bakre sidorutor och på instrumentbrädan.

Så här är miljöledningssystemet Grön Taxi uppbyggt:

 1. Beskrivning av Beställningscentralen – Beskriver BC:s verksamhet och organisation.
 2. Miljöpåverkan och miljölagar – Denna punkt tar upp BC:s miljöpåverkan och beskriver de lagar, avtalsreglerade villkor och andra villkor som styr verksamheten.
 3. Miljöpolicy och miljömål: – Miljöpolicyn är grunden för miljöarbetet och basen för BC:s miljömål. Miljömålen preciseras i enskilda aktiviteter i handlingsplanen.
 4. Huvudverksamheter: – Beskriver och styr taxitransporterna samt trafikledningen i enlighet med policy och miljömål.
 5. Stödjande verksamheter: – Inköp, dokumenthantering och avfallshantering är några exempel på stödjande verksamheter. Dokumenthanteringen garanterar att den senaste versionen av alla dokument som rör miljöledningssystemet finns på rätt plats. En aktuell förteckning finns över godkända underleverantörer, dokumenterade rutiner som kartlägger medarbetarnas behov av utbildning, och dokumenterade rutiner för företagets interna kommunikation.
 6. Förbättringsarbete: – H är beskrivs och styrs vad som ska göras när något avviker från beskrivna verksamheter och avtalsreglerade villkor.
 7. Resultatuppföljning: – Beskriver och styr utvärderingen av miljöledningssystemet och hur resultaten av utvärderingen används.

1.1 Beskrivning av företaget

Här beskriver du hur din BC är organiserad med anslutna åkerier samt nyckelpersoners roller och ansvar i miljöarbetet. Skriv vem som är ägaren, om det finns någon styrelse, hur många medarbetare som finns och vilka befattningar de har. VD är ansvarig men kan naturligtvis delegera ansvar att utföra vissa arbeten i miljöledningssystemet. Vad VD har delegerat för ansvarsområden skall framgå och naturligtvis kommuniceras till de berörda. Beskriv inte enskilda personers arbetsuppgifter utan funktionernas ansvar och i tillämpliga fall befogenheter i miljöledningssystemet. För att miljöledningssystemet skall fungera och för att de funktioner som har tilldelats ansvar skall kunna utföra sitt arbete måste resurser tilldelas kontinuerligt. Resurser som krävs kan vara personal, kompetens, tid och ekonomiska resurser. Speciellt viktigt är det att VD tillsätter tid och personal som resurs för kvalitetssamordnaren att dels införa ledningssystemet men även att underhålla det. Görs inte detta på ett tydligt sätt kan inte ett ledningssystem införas eller upprätthållas. Rita ett organisationsschema ur vilket det framgår hur miljösamordnaren ingår.

Vill du se vad Grön Taxi föreskriver? Läs punkt 6 i kravlistan.

2.1 Miljöutredning

Miljöutredningen är startpunkten för BCs organiserade arbete. Det är här du skiljer på stort och smått; viktigt och mindre viktigt. Många har uppfattningen att det är en relativt enkel uppgift, men det är inte sant. Miljöutredningen kräver mycket jobb och eftertanke. Låt den gärna ta tid. Gör ni rätt här blir det mycket lättare senare i arbetet. Här beskriver du vilka aktiviteter som ger upphov till miljöpåverkan. Du kan använda exemplet med Forsla Taxi och faktadelen i Grön Taxi som utgångspunkt. Försök att få mätvärden på så mycket som möjligt av din miljöpåverkan. Hur många liter? Hur många kronor miljömärkt? Hur många kilowattimmar el?

Identifiera och utvärdera vilka aktiviteter på BC som påverkar miljön. Det är till exempel så att utsläpp av fossil koldioxid påverkar växthuseffekten, men var uppstår utsläppen av fossil kodioxid? Det viktigaste svaret på den frågan är troligen ?vid bilkörning?. Aktiviteten eller miljöaspekten ?bilkörning? har alltså identifierats. Denna aktivitet kan sedan delas upp i underaktiviteter som körstil, bilval och så vidare. Utifrån denna lista på aktiviteter (verksamheter, varor och tjänster) ska en värdering göras där det framgår vilka aktiviteter som har betydande miljöpåverkan. De aktiviteter som har betydande miljöpåverkan kallas betydande miljöaspekter. Du skall särskilt välja ut de betydande miljöaspekterna, och se till att de hanteras i ditt miljöledningssystem. De kan antingen hanteras genom rutiner som beskriver hur ni gör för att kontrollera dessa aktiviteter, eller genom mål som talar om hur ni kommer att hantera aktiviteterna.
Till stöd för ditt arbete med att välja ut de betydande miljöaspekterna kan du använda matrisen i S2.1 Utredningsmatris.xls. Närmare anvisning för hur den används finns i exemplet för Forsla Taxi.

I taxinäringen är åtminstone de följande alltid betydande miljöaspekter:

 • Utsläpp av fossil koldioxid.
 • Utsläpp av försurande och gödande ämnen.
 • Inköp.

Klargör vad orsaken är till den miljöpåverkan som du konstaterar, eftersom det är denna orsak som i första hand ska åtgärdas. Först i andra hand dämpar du omfattningen av miljöpåverkan, till exempel genom utsläppsfilter. Försök att beskriva miljöaspekter och miljöpåverkan i nyckeltal som sätter miljöpåverkan i relation till utfört arbete eller nytta. Var även noga med dessa mätetal, eftersom ni troligen kommer att leva med dem under en längre tid. Att mäta enbart BCs bränsleförbrukning är inte så intressant, eftersom den kommer att variera med hur många bilar som är anslutna, och hur mycket dessa kör. Det är mer intressant att mäta förbrukningen per 100km (säger något om hur effektiva bilar ni har), eller ännu hellre det fossila koldioxidutsläppet per passagerarkilometer (säger något om hur stor miljöbelastningen är per passagerare)

Vill du se vad kravlistan föreskriver? Läs punkt 1 i kravlistan.

2.2 Miljölagar

Här gör du en lista över gällande lagar, avtalsreglerade villkor (samtliga ingångna avtal) och andra krav som berör verksamheten på BC. En rutin ska också utarbetas som gör det möjligt att hålla denna lista aktuell. Svenska Taxiförbundet uppdaterar en allmän lista över miljölagstiftning som gäller för taxiverksamhet en gång per år. Denna kan med fördel användas för att hålla den egna förteckningen över lagar aktuell. Tänk sedan igenom varje lag och försäkra er om att ni lever upp till den. All lagstiftning finns tillgänglig via Internet under www.notisum.se En koppling mellan aktuella leverantörsvillkor (kontrakt) och systemet görs. Ett förslag är att skriva in egna hänvisningar till dina kapitel i miljöledningssystemet i dina kontrakt. Denna koppling är mycket central. Kontrollera följande:

 • Är kraven väl definierade?
 • Finns resurser för att fullfölja kontraktet?
 • Hur sker orderhanteringen, hur sköts diskussionen vid leverans?

Vill du se vad Grön Taxi föreskriver? Läs punkt 3 i kravlistan.

2.3 Avtalsreglerade miljökrav

BC skall samla och tydliggöra alla de löften som man har avgivit som har betydelse för miljön. Det kan vara att en kommun har ställt krav på att man skall kunna redovisa vissa typer av miljöbelastning, eller att en upphandlingsorganisation har krävt att man skall skicka fram den bästa miljöbilen som är i drift vid beställningstillfället. Andra upphandlare eller kunder kan ha krav på bränslekvaliteten. Det skall tydligt framgå vilka krav som finns, och hur ni på er BC säkerställer att de efterlevs. Ha gärna en hänvisning till ett kapitel i handboken, till en pärm eller till ett visst mål för varje krav. Tänk på att denna punkt också revideras av certifieringsrevisorn, och att han eller hon kommer att vilja se trovärdiga bevis på att ni gör som ni har lovat. Dessa bevis kan vara drivmedelsfakturor, kommenderingslistor och intervjuer med personalen. Att den här delen fungerar är extremt viktigt för stora kundgrupper till taxinäringen som kommuner, landsting, flyg- företags- och tågtaxi. Använd gärna internrevisionen för att kontrollera att ni lever upp till era löften.

Vill du se vad Grön Taxi föreskriver? Läs punkt 3 i kravlistan.

3.1 Miljöpolicy

Miljöpolicyn är en skriftlig beskrivning av hur ni på er beställningscentral arbetar med miljöfrågorna. För att uppfylla kraven i kravlistan måste miljöpolicyn vara anpassad till verksamheten. Den ska:

 • innehålla ett åtagande om att beställningscentralen ständigt ska minska sin miljöpåverkan,
 • innehålla ett åtagande om att förebygga förorening i naturmiljön,
 • innehålla ett åtagande om att följa miljölagstiftningen och andra miljökrav som beställningscentralen har åtagit sig,
 • innehålla en röd tråd mellan miljöutredning, miljöpolicy och miljömål,
 • godkännas av beställningscentralens operativa ledning.

Policyn är grunden för beställningscentralens miljömål. Den ska vara så tydlig och lättillgänglig att medarbetare, kunder och andra lätt kan förstå innebörden. Policyn ska också stämmas av med miljöutredningen, så att den verkligen omfattar den betydande miljöpåverkan. Beställningscentralens ledning har ansvar för att skriva och anta miljöpolicy och miljömål. Den ska också se till att alla beställningscentralens medarbetare, alltså även förare och tillfälliga medarbetare, känner till och följer miljöpolicyn. Miljöpolicyn ska vara tillgänglig för allmänheten.

Vill du se vad Grön Taxi föreskriver? Läs punkt 6 i kravlistan.

3.2 Miljömål och handlingsplaner

Som sagts ovan är det viktigt att det finns en röd tråd mellan miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner. För att säkerställa detta skall man tänka igenom och beskriva vilken metod man använder vid framtagandet av miljömålen. Ett miljömål beskriver vad som skall uppnås eller genomföras. Det kan vara lämpligt att ha två olika sorters miljömål. Miljömål på lång sikt och miljömål på kort sikt. Miljömål på lång sikt är mål som skall vara genomförda inom några år medan miljömål på kort sikt är vad som skall göras i år för att man så småningom skall kunna uppnå det långsiktiga målet. De långsiktiga miljömålen kan vara i form av inriktningsmål eller konkreta mål och bör vara tidsatta. De kortsiktiga miljömålen skall vara konkreta och tidsatta. Alla miljömål skall vara mätbara. Annars kan man inte utvärdera hur det gick.

4. Huvudverksamheter

I huvudverksamheterna skall du beskriva hur arbetet i huvudverksamheterna skall bedrivas för att BC skall kunna leva upp till sin miljöpolicy och sina mål. De flesta BC har sannolikt två huvudverksamheter, som det kan var idé att skilja på, eftersom det ofta är olika personal på de olika ställena. Den ena är själva fordonskörningen (vi kallar den taxitransporter) och den andra är trafikledningen. Någon BC kanske vill beskriva administrationen som en huvudverksamhet. Inget hindrar det, men i förhållande till bilkörningsverksamheten är miljöpåverkan från administrationen begränsad. För att tydliggöra för alla att de är en del av en helhet, och peka ut var miljöpåverkan förekommer, kan det var bra att ha ett flödesschema för taxibeställningen.

4.1 Taxitransporter

Dokumentet bör vända sig till dem som kör bilarna, det vill säga förarna. Beskriv vad förarna skall tänka på för att minimera påverkan från själva körningen. Det kan vara sådant som att köra mjukt, planera sin körning (för att undvika onödiga stopp), och att alltid använda motorvärmare på vintern. Det kan finnas lokala miljöhänsyn som är viktiga att ta. Kanske ortens sjukhus ligger nära en genomfartsväg. Patienterna blir mindre störda om så många bilar som möjligt väljer andra vägar. Andra vägar kan gå igenom naturområden som är känsliga för störning vissa tider. Beskriv även detta, och hur föraren skall förhålla sig till detta.

Det är viktigt att klargöra lagen för förarna. Om kommunen har begränsat tomgångskörningen till en minut, så skall det stå. I lagdelen i denna pärm finns dessutom en ?förarens lathund? där de viktigaste reglerna är sammanställda. Beskriv vad föraren skall göra med det avfall som uppkommer i samband med bilens drift. Tänk på att stora och små batterier skall behandlas särskilt. Beskriv också vilket underhåll som skall utföras dagligen för att bilen skall ha minsta möjliga miljöpåverkan. Till detta hör till exempel att kolla ringtrycket. Service enligt serviceprogrammet är åkarens ansvar.

Beskriv vilka inköpsregler som gäller föraren. De flesta BC har mycket att vinna på att samordna inköpen så att alla tankar, tvättar bilen och köper förbrukningsvaror på samma ställe. På det viset blir det också mycket lättare att ställa miljökrav på leverantören. Om leverantören vet att han får sälja en viss volym miljömärkt vara, blir chansen mycket större att han eller hon tar hem den.

Det är också viktigt att förklara hur förbättringssystemet fungerar; att det inte är fel att rapportera något, utan att alla avvikelserapporter skall användas för att förbättra verksamheten, inte att sätta dit någon.

4.2 Trafikledning

Trafikledningen kan främst bidra till att miljöanpassa verksamheten genom att alltid skicka den närmaste bilen till en avhämtningsadress. Trafikledarna skall också tänka på att inte ge förarna för korta framkörningstider, eftersom det ger stressade förare, vilket i sin tur ger ojämnare körning, vilket i sin tur ger högre miljöbelastning. Att alltid skicka fram den närmaste bilen till en hämtningsadress kan strida mot en allmän uppfattning att det alltid är första bil i en zon som skall ha en körning, och att stolpe alltid går före körande bil. På bara lite längre sikt är dock alla vinnare på att närmaste bil alltid får körningen.

Trafikledarna har också en informationsuppgift; BCs miljöpolicy skall vara tillgänglig för allmänheten, och de som talar med allmänheten i telefon måste alltså veta hur den skall distribueras. Vissa avtalskunder kan ha krav på att bilar med viss miljöprestanda skall användas. Trafikledarna måste veta vilka dessa bilar är, och kunna dirigera fram rätt bilar. På kontoret (trafikledningen) förekommer även viss avfallshantering. I den mån det inte styrs någon annan stans, skall det finnas instruktioner om det här.

4.3 Flödesschema för huvudverksamheterna

För att kunna beskriva en verksamhet på ett logiskt sätt är det bra att tänka sig ett flöde, eller en process som medarbetarna deltar i för att kunna leverera taxitjänsten. Ett sådant flöde börjar ofta med att en kund ringer in till BC, som tar upp en beställning, dirigerar en bil, som kör kunden dit han eller hon vill. När kunden har betalat och lämnat bilen slutar huvudflödet i en normal BC. Runt detta huvudflöde ligger stödverksamheter som marknadsföring, ekonomi, service, med mera. När man har beskrivit flödet kan man gå igenom det igen för att se vad miljöpåverkan är i varje steg. Där sådan miljöpåverkan uppstår som BC har bestämt sig för att begränsa (ex utsläpp av fossil koldioxid), skall sedan rutinerna se till att begränsa miljöpåverkan från dessa aktiviteter. Ett exempel på flödesschema finns i Forsla Taxis miljöhandbok.

Vill du se vad Grön Taxi föreskriver? Läs punkt 10 i kravlistan.

5.1 Inköp och leverantörsbedömning

Under 5.1 fyller du i de rutiner du har för inköp. Tanken är dels att de varor och tjänster som köps in skall ha så liten påverkan på miljön som möjligt men inte minst att det är en miljöaspekt att kunna påverka sina underleverantörer till ett bättre miljöarbete. Leverantörer vars produkter eller tjänster kan ge upphov till miljöpåverkan skall bedömas. Hur detta skall ske, vilka bedömningskriterier som används skall beskrivas. En lista med godkända leverantörer skall upprättas och kommuniceras till dem som kan göra inköp. Det är naturligtvis inte enbart leverantörernas miljöpåverkan som är av intresse utan främst de produkter som köps in. Om det blir dyrare att inköpa produkter som är bra ur miljösynpunkt, hur mycket mer får det kosta? Allt detta skall klargöras skriftligen i detta kapitel.

Vill du se vad Grön Taxi föreskriver? Läs punkt 10 i kravlistan.

5.2 Dokumenthantering

Grön Taxi ställer stora krav på att endast aktuella dokument finns tillgängliga och krav på hur detta styrs. Här beskriver du hur du hanterar detta. Systemets uppbyggnad och struktur skall beskrivas. Vilken information skall finnas var? Har ni olika typer av pärmar, kapitel till olika funktioner? Beskriv i så fall vilka funktioner som skall ha vad. Ligger systemets original på dator eller i form av fysiska dokument? Hur är detta organiserat? Hur ledningssystemets olika dokument styrs skall beskrivas. Vilka olika former av dokument finns i systemet? Beskriv hur dessa identifieras och hur nya eller uppdaterade dokument kan skiljas från gamla. Ett vanligt sätt för identifikation av dokument är att styra dem i sidhuvudet. Oavsett hur ni väljer att göra skall det beskrivas och säkerställas att gamla och nya dokument kan särskiljas. Hur ändringar av gamla dokument sker skall beskrivas. Det är viktigt att på något sätt markera ny text för att underlätta för läsaren av nya dokument. Se till så att nya dokument får nya filnamn så att dokument inte försvinner genom slarv. Är de som får förändra dokument ovana med att använda dator skall instruktionerna vara mycket tydliga. Se till att ha en rutin för hur de nya dokumenten kommer till rätt plats och de gamla sorteras bort. Här ska du också redovisa hur du sköter arkivering och arkiveringstid, backup, virusskydd, vilket typ av system du använder.

Vill du se vad Grön Taxi föreskriver? Läs punkt 8 & 9 i kravlistan.

5.3 Kommunikation

Ledningssystemet är i stor utsträckning en styrning över information och kommunikation. Detta tas upp under flera kapitel i systemet. Ett enkelt sätt för att kommunicera i en BC är i form av möten. Detta är inte det enda sättet men ett bra sådant. Om ni har personalmöten beskriver du här dess rutiner. Det är viktigt för att få informationsutbytet mellan personal och företagsledning att fungera kontinuerligt. Beskriv hur ni gör och tala om hur ni lyckas kommunicera förändringar i ledningssystemet.

Vill du se vad Grön Taxi föreskriver? Läs punkt 8 i kravlistan.

5.4 Utbildning

Här dokumenterar du hur dina medarbetare får den kunskap de behöver för att kunna leva upp till det ansvar de fått i miljöledningssystemet. Vissa funktioner eller personer kan behöva speciell utbildning då deras arbetsuppgifter kan ge betydande miljöpåverkan. BC kan utveckla nya strategier eller upprätta miljömål som ger behov av kompetensutveckling. Den investering som all form av kompetensutveckling innebär syftar ju till att föra företaget framåt. Denna investering äger BC, alternativt åkarna. Det är därför viktigt att ha bra koll på denna investering. Beskriv också hur nyanställda introduceras i miljöarbetet och vilken kunskap/utbildning de skall få när de börjar. Om ni redan har rutiner, tex en legitimering av förare för att de skall få köra för er BC, kan ni med fördel använda dessa. Även tillfällig personal omfattas av miljöledningssystemet. Tänker ni ge dem en mindre omfattande introduktion skall detta beskrivas.

Vill du se vad Grön Taxi föreskriver? Läs punkt 7 i kravlistan.

5.5 Avfallshantering

Här beskriver du rutinerna för avfallshantering. Du tar upp hur plast, papper, glas, spillolja och andra avfallstyper hanteras. Det är viktigt att skriva upp de avfallstyper som räknas som farligt avfall, hur stora mängder det är (se 2.1), samt till vem respektive avfallstyp ska lämnas. Kontrollera att den som transporterar det farliga avfallet från BC har tillstånd att göra detta. Beskriv var på företaget de olika avfallstyperna placeras.

Vill du se vad Grön Taxi föreskriver? Läs punkt 1, 3 & 10 i kravlistan.

6.1 Arbetssätt för ständiga förbättringar

I ett miljöledningssystem siktar man på ständiga förbättringar. Det är ett arbete som omfattar en lång rad aktiviteter, till exempel:

 • att identifiera, bedöma och utvärdera “nya” miljöaspekter,
 • att upprätta nya miljömål – på kort och på lång sikt,
 • att tillsätta nya resurser, personella, ekonomiska eller tekniska,
 • att utbilda personalen, särskilt personer med arbeten som är direkt kopplade till miljöarbetet,
 • att arbeta med övervakning och mätning,
 • att arbeta med avvikelser och förbättringsförslag,
 • revision av miljöledningssystemet,
 • ledningens genomgång.

En viktig kugge i detta arbete är att ha en rutin för att kommunicera sådant som avviker mot Grön Taxi och vårt eget miljöledningssystem. Men även sådant där vi ser potential till förbättringar – förbättringsförslag.

En avvikelse kan behandlas på olika sätt. Dessa är de vanligast förekommande sätten:

 • Avhjälpande åtgärd: att åtgärda en existerande avvikelse (till exempel reparation av något).
 • Korrigerande åtgärd: att åtgärda orsakerna till en avvikelse (till exempel omjustering av någon rutin för att avvikelsen inte skall uppträda i framtiden).

Förebyggande åtgärd: åtgärd för att eliminera orsakerna till en potentiell avvikelse.

Avvikelserna och förbättringsförslagen kräver någon form av beslut om vad som skall göras. Beskriv vem eller vilka som har rätt att fatta beslut om åtgärder. Beskriv också hur uppföljning sker.

Vill du se vad Grön Taxi föreskriver? Läs punkt 12 i kravlistan.

7.1 Ledningens genomgång

Ett miljöledningssystem är ett system för ett företags högsta ledning att styra och planera sitt miljöarbete. Helt enkelt ledningens system. Ledningen är på flera sätt inkopplad i det dagliga miljöarbetet men två gånger om året skall den samlas för en mer formell utvärdering och planläggning av verksamheten. Detta formella möte kallas ledningens genomgång och skall protokollföras. Tänk igenom vad det är i miljöarbetet som ledningen behöver utvärdera. Tänk igenom vad ledningen bör fatta beslut om. Tänk även igenom vad som behöver förberedas inför detta möte för att ledningen skall ha ett bra beslutsunderlag. Tänk på att den interna revisionen ska godkännas vid ägarnas genomgång. Den bör alltså vara färdig någon vecka i förväg.

Vill du se vad Grön Taxi föreskriver? Läs punkt 14 i kravlistan.

7.2 Måluppföljning

Måluppföljningen är den sista och viktiga länken innan internrevisionen och ledningens genomgång; här skall BC få besked på huruvida man har uppnått sina mål eller inte. Sätt upp målen med samma numrering eller ordning som i den rutin där du har målen och handlingsplanen. Beskriv hur du mäter om du har uppfyllt ditt mål eller inte. Det går bra att hänvisa till särskilda verktyg eller undersökningar. I exemplet med Forsla Taxi finns ett helt batteri med blanketter och undersökningar som på ett trovärdigt sätt hjälper dig att mäta miljöbelastningen per personkilometer. Det skall mycket tydligt framgå av måluppföljningen om målet är uppnått eller ej. Om ett mål är flerårigt får det gärna finnas uppgifter från flera år samlade, så att man kan följa utvecklingen. Om du använder några instrument, så som en våg eller liknande, för att mäta miljöaspekter eller -påverkan skall de kalibreras. Det innebär i praktiken att man då och då skall mäta eller väga något som man vet är av en viss storlek (t ex en enkilosvikt), och kolla så att vågen mäter rätt. Vill man vara säker kan man kröna vågar och liknande. Bränslepumpar är i allmänhet krönta.

Vill du se vad Grön Taxi föreskriver? Se punkt 11 i kravlistan.

7.3 Interna revisioner

En intern revision har två huvudsyften. Den ska dels undersöka om ditt miljöledningssystem följer kraven i Grön Taxi samt andra krav som du åtagit dig att följa, dels kontrollera att miljöledningssystemet införts och underhållits på rätt sätt. Revisionen ska vidare kontrollera att alla medarbetare följer miljöpolicyn och att ni arbetar för att nå de uppsatta miljömålen.

Beställningscentralens högsta ledning utser internrevisorer – revisionen genomförs på ledningens uppdrag. Revisorerna ska bland annat:

 • vara väl förtrogna med Grön Taxi
 • vara oberoende av det område som revideras

Vid revisionen verifierar internrevisorn hur rutiner och instruktioner efterlevs i praktiken. I granskningen ingår att göra stickprovsintervjuer för att kontrollera att alla känner till och förstår miljöpolicyn – och att den tillämpas i praktiken. Revisorn följer arbetet på BC via stickprov och granskar att rutiner och instruktioner följs. Om det blir nödvändigt med korrigeringar ska det finnas en tidsplan som anger när varje enskild avvikelse ska vara åtgärdad. Internrevisorn ska kontrollera att genomförda åtgärder haft avsedd verkan. Internrevisorn ansvarar för att alla resultat från interna miljörevisioner dokumenteras och rapporteras. Rapporten tas sedan upp och godkänns på ägarens genomgång under 7.1.

Vill du se vad Grön Taxi föreskriver? Läs punkt 13 i kravlistan.