Kravlista för Grön Taxi

1. Aktiviteter som innebär miljöpåverkan
De aktiviteter, produkter eller tjänster som förekommer i beställningscentralens regi (nedan kallad BC) och som kan ge upphov till miljöpåverkan (nedan kallat miljöaspekter) skall beskrivas skriftligt. Av dessa skall de miljöaspekter som påverkar den yttre miljön mest särskilt väljas ut (nedan kallat betydande miljöaspekter). Beskrivningen av de betydande miljöaspekterna skall hållas aktuell.

BC skall skriftligt beskriva hur man har valt ut de betydande miljöaspekterna.

2. Miljöpolicy
En miljöpolicy skall tas fram och antas av BCs ledning. Miljöpolicyn skall omfatta:

 1. åtagande om ständig minskning av miljöpåverkan och förebyggande av förorening,
 2. åtagande om efterlevnad av tillämplig miljölagstiftning.

Miljöpolicyn skall vara relevant i förhållande till miljöpåverkan och får inte stå i strid med Svenska Taxiförbundets gällande miljöpolicy.

Policyn skall kommuniceras till alla som arbetar vid BC och till anslutna åkerier. BCs miljöpolicy skall vara tillgänglig för allmänheten.

3. Lagar
BC skall identifiera och ha tillgång till de miljölagar och andra krav som den berörs av. Denna information skall hållas aktuell och BC skall säkerställa att dessa efterlevs.

BC skall skriftligt beskriva hur bevakningen går till.

4. Miljömål
BC skall utifrån miljöpolicyn och de betydande miljöaspekterna upprätta tidssatta, mätbara miljömål. Om någon betydande miljöaspekt inte resulterar i miljömål skall detta motiveras. Förändras verksamheten och/eller de betydande miljöaspekterna skall miljömålen anpassas.

BC skall skriftligt beskriva hur upprättande av miljömål går till.

5. Handlingsplan
För att miljömålen skall uppnås skall en handlingsplan upprättas för varje miljömål. Handlingsplanerna skall vara tidssatta, innehålla uppgift om vilka resurser som finns för att verkställa planen och ha en ansvarig person för varje handlingsplan. Förändras verksamheten och/eller de betydande miljöaspekterna skall handlingsplanen anpassas.

En dokumenterad rutin skall finnas som beskriver hur upprättande av handlingsplan går till.

6. Organisation
BCs ledning skall utse en eller flera miljösamordnare med ansvar och tillräckliga befogenheter för att införa och upprätthålla miljöledningssystemet. Ledningen skall se till att tillräckliga personella, tekniska och ekonomiska resurser tilldelas miljösamordnaren.

Miljösamordnarens ansvar och befogenheter skall vara skriftligt dokumenterade.

BC skall beskriva organisationen som omfattas av miljöledningssystemet, beskriva förhållandena mellan beställningscentral, åkerier och miljösamordnaren. Det skall finnas ett skriftligt, uppsägningsbart, avtal mellan BC och åkerierna som är utformat så att åkerierna skall följa miljöledningssystemets krav.

7. Utbildning och kompetens
All personal vars arbete kan påverka de betydande miljöaspekterna skall ha tillräckliga kunskaper om dessa, förvärvad genom antingen erfarenhet, information eller utbildning.

8. Kommunikation
Rutiner skall upprättas för BCs interna kommunikation (med detta avses även kommunikationen med anslutna åkerier) avseende BCs miljöarbete och förändringar i miljöledningssystemet.

9. Märkning och arkivering av dokument
Alla dokument som krävs i denna kravlista, samt alla dokument som är ett resultat av miljöledningssystemet skall styras. Det innebär att:

 1. de skall kunna lokaliseras,
 2. giltiga dokument skall finnas tillgängliga för de som behöver dem,
 3. inaktuella dokument skall avlägsnas och ej komma till användning.

Dokumenten skall vara daterade och arkiveras under så lång tid som BC bestämmer, dock minst till nästa externa revision.

BC skall beskriva hur dokumentstyrningen fungerar samt vem som får ändra och ta fram olika typer av dokument.

10. Styrning av verksamheten
De aktiviteter, tjänster och produkter som identifierats som betydande miljöaspekter skall planeras och styras i enlighet med miljöpolicy och miljömål.

Relevanta krav skall ställas på de leverantörer vars varor eller tjänster påverkar BCs eller anslutna åkeriers betydande miljöaspekter.

11. Mätning
De aktiviteter, tjänster och produkter som identifierats som betydande miljöaspekter skall regelbundet mätas och skriftligt dokumenteras hos BC. Hur detta går till skall beskrivas. Används mätutrustning skall denna kalibreras vilket skall dokumenteras.

12. Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder
När något inträffar i BCs verksamhet (inklusive de anslutna åkeriernas verksamhet i BCs namn), som avviker mot denna kravlista, eller mot BCs miljöledningssystem, skall denna händelse dokumenteras skriftligt.

BC skall ha en rutin för att förhindra att liknande avvikelser inträffar igen. Denna rutin skall dokumenteras skriftligt.

13. Interna revisioner
BC skall regelbundet själv revidera miljöledningssystemet. En skriftlig beskrivning för hur revisionen går till skall upprättas.

Revisionerna skall:

 1. visa om miljöledningssystemet överrensstämmer med denna kravlista,
 2. visa om miljöledningssystemet överensstämmer med det arbete som utförs,
 3. ge ledningen information om hur väl miljöledningssystemet fungerar.

Revisionsinstruktionen skall innefatta uppgift om:

 1. hur omfattande revisionen skall vara,
 2. hur ofta revisionen skall genomföras,
 3. krav på revisorer,
 4. hur rapportering skall ske.

14. Ledningens genomgång
BCs högsta ledning skall, så ofta som den själv bestämmer (dock minst en gång per år), gå igenom ledningssystemet för att säkerställa det fungerar som avsett och att miljöpåverkan ständigt minskar. Nödvändig information skall samlas in för att ge ledningen förutsättningar för att genomföra denna utvärdering.

Efterlevnad av miljöpolicyn, måluppfyllelse och åtagandet om ständiga förbättringar skall utvärderas. Behovet av ändringar i policy, miljömål och andra delar av miljöledningssystemet skall utvärderas.

Ledningens genomgång skall dokumenteras skriftligt. För de beslut som fattas skall ansvarig utses, tidsplan upprättas och vid behov resurser tilldelas.

15. Certifiering och extern revision
Svenska Taxiförbundet certifierar beställningscentraler enligt denna kravlista. För att bli certifierad, skall BC låta sitt miljöledningssystem granskas och jämföras med denna kravlista av en extern oberoende revisor. Svenska Taxiförbundet skall anvisa en eller flera oberoende och godkända revisorer för BC. Revisorn skall skicka en revisionsrapport till Svenska Taxiförbundet som underlag för certifieringen.