Kravlista för Säker Taxi

Trafiksäkerhet är en del av taxitjänstens transportkvalitet. Kravlistan för ledningssystemet för transportkvalitet omfattar därför kvalitet och trafiksäkerhet.

1.Kvalitet och trafiksäkerhetskrav
Beställningscentralen (nedan kallat BC) skall specificera de krav på kvalitet och trafiksäkerhet som dess tjänster och produkter skall uppfylla.

2. Kvalitetspolicy
En kvalitetspolicy skall antas av BCs ledning. Kvalitetspolicyn skall omfatta:

 • åtaganden om ständig förbättring,
 • åtagande ur trafiksäkerhetssynpunkt,
 • åtagande om efterlevnad av tillämplig trafiklagstiftning,
 • åtagande att efterleva Svenska Taxiförbundets kvalitetsnormer om God Taxitradition.

Policyn skall kommuniceras till alla som arbetar vid BC och till anslutna åkerier. BCs kvalitetspolicy skall vara tillgänglig för allmänheten.

3. Lagar
BC skall identifiera och ha tillgång till de trafikrelaterade lagar och andra krav som den berörs av. Denna information skall hållas aktuell och BC skall säkerställa att de efterlevs.
BC skall skriftligt beskriva hur lagbevakningen går till.

4. Kvalitets- och trafiksäkerhetsmål
BC skall utifrån kvalitetspolicyn och de krav på kvalitet och trafiksäkerhet som identifierats upprätta tidssatta, mätbara kvalitets- och trafiksäkerhetsmål. Förändras verksamheten skall målen anpassas.
En dokumenterad rutin skall finnas som beskriver hur upprättande av kvalitets- och trafiksäkerhetsmål går till.

5. Handlingsplan
För att kvalitet- och trafiksäkerhetsmålen skall uppnås skall en handlingsplan upprättas. Handlingsplanerna skall vara tidssatta, innehålla uppgift om vilka resurser som finns för att verkställa planen och ha en ansvarig person för varje handlingsplan. Förändras verksamheten skall handlingsplanen anpassas.
En dokumenterad rutin skall finnas som beskriver hur upprättande av handlingsplan går till.

6. Organisation
BCs ledning skall utse en eller flera samordnare med ansvar och tillräckliga befogenheter för att införa och upprätthålla systemet för transportkvalitet. Ledningen skall se till att tillräckliga personella, tekniska och ekonomiska resurser tilldelas samordnaren.
Samordnarens ansvar och befogenheter skall vara skriftligt dokumenterade.
BC skall beskriva organisationen som omfattas av kvalitetssystemet, beskriva förhållandena mellan beställningscentral, åkerier och samordnaren. Det skall finnas ett skriftligt uppsägningsbart avtal mellan BC och åkerierna som är utformat så att åkerierna skall följa transportkvalitetssystemets krav.

7. Utbildning och kompetens
All personal vars arbete kan påverka kvaliteten eller trafiksäkerheten skall ha tillräckliga kunskaper, förvärvad genom antingen erfarenhet, information eller utbildning.

8. Kommunikation
Rutiner skall upprättas för BCs interna kommunikation (med detta avses även kommunikationen med anslutna åkerier) avseende BCs trafiksäkerhetsarbete och förändringar i systemet för transportkvalitet.

9. Märkning och arkivering av dokument
Alla dokument som krävs i denna kravlista, samt alla dokument som är ett resultat av transportkvalitetssystemet skall styras. Det innebär att:

 • de skall kunna lokaliseras,
 • giltiga dokument skall finnas tillgängliga för de som behöver dem,
 • inaktuella dokument skall avlägsnas och ej komma till användning.

Dokumenten skall vara daterade och arkiveras under så lång tid som BC bestämmer, dock minst till nästa externa revision.
BC skall beskriva hur dokumentstyrningen fungerar samt vem som får ändra och ta fram olika typer av dokument.

10. Styrning av verksamheten
De krav på kvalitet och trafiksäkerhet som definierats (se 1) på aktiviteter, tjänster och produkter skall planeras och styras i enlighet med kvalitetspolicy och trafiksäkerhetsmål.
Relevanta krav skall ställas på varor och tjänster som påverkar BCs eller anslutna åkeriers kvalitet och trafiksäkerhet.

11. Mätning
BC skall bevara dokumentation som visar att bilen eller andra kvalitetspåverkande produkter har kontrollerats eller provats. Används kontroll-, mät- och provutrustning skall dessa kalibreras vilket skall dokumenteras.

12. Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder
När något inträffar i BCs verksamhet (inklusive de anslutna åkeriernas verksamhet i BCs namn), som avviker mot denna kravlista, eller mot BCs transportkvalitetssystem, skall denna händelse dokumenteras skriftligt.
BC skall ha en rutin för att förhindra att liknande avvikelser inträffar igen. Denna rutin skall dokumenteras skriftligt.

13. Interna revisioner
BC skall regelbundet själv revidera systemet för transportkvalitet. En skriftlig instruktion för revisionen ska upprättas.

Revisionerna skall:

 • visa i vilken utsträckning transportkvalitetssystemet överrensstämmer med denna kravlista,
 • visa om transportkvalitetssystemet efterlevs i det dagliga arbetet,
 • ge VD och ledning information om hur väl transportkvalitetssystemet fungerar.

Revisionsinstruktionen skall innefatta uppgift om:

 • hur omfattande revisionen skall vara,
 • hur ofta revisionen skall genomföras,
 • krav på revisorer,
 • hur rapportering skall ske.

14. Ledningens genomgång
BCs högsta ledning skall, så ofta som den själv bestämmer (dock minst en gång per år), gå igenom ledningssystemet för att säkerställa att det fungerar som avsett. Nödvändig information skall samlas in för att ge ledningen förutsättningar för att genomföra denna utvärdering.
Efterlevnad av policyn, måluppfyllelse och åtagandet om ständiga förbättringar skall utvärderas. Behovet av ändringar i policy, mål och andra delar av transportkvalitetssystemet skall utvärderas.
Ledningens genomgång skall dokumenteras skriftligt. För de beslut som fattas skall ansvarig utses, tidsplan upprättas och vid behov resurser tilldelas.

15. Certifiering och extern revision
Svenska Taxiförbundet certifierar beställningscentraler enligt denna kravlista. För att bli certifierad, skall BC låta sitt system för transportkvalitet granskas och jämföras med denna kravlista av en extern oberoende revisor. Svenska Taxiförbundet skall anvisa en eller flera oberoende och godkända revisorer för BC. Revisorn skall skicka en revisionsrapport till Svenska Taxiförbundet som underlag för certifieringen.