Våren 2019 har Transportstyrelsens förslag till föreskrifter för den nya lagen om en ny kategori av taxitrafik varit ute på remiss. Förbundet konstaterar i en skrivelse till Infrastrukturminister Tomas Eneroth att myndigheten har haft svåra utmaningar i arbetet med att utforma föreskrifter som säkrar en god regelefterlevnad och kontroll av densamma. Transportstyrelsens förslag till föreskrifter åskådliggör att lagen innehåller allvarliga svagheter som riskerar att öppna för en ny kategori av svarttaxi. Förbundet yrkar därför på att lagstiftningens ikraftträdande stoppas till dess att en omprövning av densamma genomförs.

Läs mer: