Den 5 december arrangerade utredaren Gerhard Wennerström en hearing om nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. Utredningen ska lämna förslag till hur ett sådant biljettsystem bör utformas, byggas upp, drivas och finansieras. Det övergripande syftet är att förenkla kollektivt resande så att fler resenärer väljer kollektiva färdmedel med begränsad klimatpåverkan.

Ett flertal organisationer var inbjudna att bidra med inspel till utredningen. Taxinäringen representerades av Claudio Skubla, Förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

Den samlade bilden från mötet är att resenärernas invanda beteende är den svåra nöten att knäcka, inte minst när det gäller att välja kollektiva färdmedel framför att köra egen bil. Vidare kan det kommunala självstyret försvåra genomförandet av ett gemensamt regelsystem för hela landet.

För att taxi enklare ska kunna fungera som kollektivtrafikens förlängda arm, efterlystes från taxinäringen ett miljöavdrag för taxiresor i nivå med den skattereduktion som idag gäller för övrig kollektivtrafik.

På bilden: Claudio Skubla, Förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet och Gerhard Wennerström, regeringens särskilda utredare för ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i Sverige.

Läs mer på regeringens hemsida: