Chris Heister, ordförande Svenska Taxiförbundet och Tommy Wreeth, ordförande Transportarbetareförbundet har i en skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth den 19 november uttryckt farhågor för konsekvenserna av den nya taxilagen som träder i kraft den 1 januari 2021.

– Vi ser med stor oro på vad lagen kommer innebära för en redan utsatt bransch. Den kommer att öppna upp för storskaligt organiserad svart taxiverksamhet. Samtidigt som arbetstider och vilotider kommer att bli svårare att kontrollera. Vi anser att Sveriges riksdag och regering måste ta ett omtag i frågan om behovet av en ny kategori taxi och därtill skärpa befintligt regelverk för taxi och föreslår därför att:

 • Förslaget ses över i sin helhet med utgångspunkten att införa en enda taxikategori där:
  • samtliga taxifordon ska vara skyldiga att använda taxameter, eller att;
  • regelverket för den nya kategorin av taxitrafik ändras så att särskild utrustning för taxifordon, SUFT, sparar samma uppgifter som taxametern och att;
  • all data ur SUFT skickas, i likhet med taxameter, till redovisningscentraler så att all information kommer till samma mottagare.
 • Ansvariga myndigheter uppdras att föreskriva att taxametern/SUFTs kopplas ihop med appar som används för bokning, betalning och för att skapa och förmedla kvitton.
 • Samtliga taxifordon har en tydlig särprägel så det tydligt framgår att de är taxifordon. Myndigheterna måste kunna kontrollera branschens regelefterlevnad på ett enkelt sätt.
 • Möjliggör för bättre kontroll av förarnas vilotider, genom digitalisering av den personliga tidboken.
 • Regeringen ställer krav på att tillsynsmyndigheterna utför kontroller av taxi i tillräcklig utsträckning för att uppnå rätt effekt, och att myndigheterna kommunicerar resultaten från denna kontroll.
 • Regeringen ska ställa krav på ökad samverkan mellan de myndigheter som ansvarar för kontroller av taxi.

Taxameterkrav
Den nya kategorin taxi ska, till skillnad mot nuvarande taxilagstiftning, vara befriad från krav på kassaregister (taxameter) och att redovisa data till en redovisningscentral. I gengäld ska taxiföretagen vara skyldiga att förse fordonen med en särskild utrustning (SUFT) för taxifordon och skyldiga att ansluta fordonen till en tillståndspliktig beställningscentral, där data som är mer begränsad än den från taxametern, kommer lagras.

När den nya kategorin införs, utan en taxameter i fordonet som överför uppgifter till en redovisningscentral och utan att kunden erhåller ett kvitto från taxiföraren på resans pris, blir det närmast omöjligt för Skatteverket att kontrollera köruppdragens omfattning. Detta då förarna/taxiföretagen genom den nya lagen kan vara anslutna till en tillståndspliktig beställningscentral och samtidigt genomföra merparten av köruppdragen för flera andra plattformsföretag som saknar tillstånd, utan att data från dessa körningar lagras. Något som öppnar upp för storskaligt organiserad svart taxiverksamhet. Även arbetstider och vilotider blir svårare för myndigheterna att kontrollera.

Anonyma bilar
Det krävs inte heller någon särskiljande identitet som anger att de är taxi, utan fordonen kommer att vara helt anonyma och se ut som privatbilar. Det kommer att försvåra myndigheternas tillsyn, försvåra för kunden när de ska välja ett seriöst taxiföretag eller att ens se att det verkligen är en taxibil som kommer vid beställningen. Med helt anonyma taxifordon äventyras såväl kundens säkerhet som upplevda trygghet. Dessutom ökar möjligheterna för taxiföretagen att fuska med skatt, arbetsgivaravgifter och moms.

Teknisk utveckling är positiv
Vi ser inget hinder för teknisk utveckling med den taxikategori som finns idag. Ur ett internationellt perspektiv ligger svenska taxiföretags digitala utveckling mycket långt framme. Det enklaste, både för taxiföretagen och tillsynsmyndigheterna, är att det enbart finns en kategori av taxi. En kategori, där samma regelverk gäller oavsett vilken boknings- eller betalningsmodell som används och där genomtänkta krav på taxametern säkrar uppgifternas tillförlitlighet. Det är den enda hållbara vägen framåt.

Läs skrivelsen här