Nytt om regler och direktiv för branschen

Kontakt: Förbundets jurist och EU-ansvarige Tommy Pilarp på tommy.pilarp@taxiforbundet.se

Nytt EU-direktiv om rapportering om inkomster från digitala plattformar

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Finansdepartementets promemoria om ny lag i Sverige för att införliva EU-direktiv 2021/514 i svensk rätt. EU-direktivet innebär att plattformsoperatörer åläggs en skyldighet att rapportera in försäljningar av varor eller tjänster som sker via operatörens plattform. EU-direktivet ska vara infört i medlemsstaternas nationella lagstiftning senast den 1 januari 2023.

Svenska Taxiförbundet ser positivt på förslaget om att denna rapporteringsskyldighet införs och välkomnar förtydligandet i författningskommentarerna om att taxi-tjänster ska ses som en ’personlig tjänst’ (’berörd verksamhet’) och omfattas av rapporteringsskyldigheten.

Läs mer..

Nya EU-regler om plattformsarbetares ställning på väg

EU-kommissionen kom i december 2021 med ett förslag om ett nytt EU-direktiv för att stärka plattformsarbetares rättsliga och sociala ställning. EU-kommissionens förslag behandlas just nu i EU-parlamentet och bland medlemsstaterna. Förslaget går i korthet ut på att individer som utför arbete efter uppdrag från en plattformsoperatör ska ses som anställda av plattformsoperatören även om det inte finns något anställningsavtal. Det har länge setts som ett problem med s.k. ’falska egenföretagare’ som utnyttjas av plattformsoperatörer och för att råda bot på detta har dessa nya regler föreslagits.

Förbundet bevakar processen för att se hur reglerna kan komma att påverka taxibranschen i Sverige där taxitjänster förmedlas via plattformar.

Förbundets arbete med undantag för B-behörighet för tyngre miljöfordon

Förbundet har tidigare informerat om att specialfordon som t.ex. rullstolsbussar som idag går att köra med B-kort kommer att kräva C-kort när de utrustas med eldrift. I och med batteriernas vikt uppgår den totala fordonsvikten till över 3.5 ton vilket kräver C-kort. För att specialfordon ska kunna gå att köra med B-kort även när de utrustats med elbatterier har Förbundet varit i kontakt med Regeringskansliet, då det krävs en lagändring. Fokus är nu att införa denna möjlighet i EU:s körkortsdirektiv som just nu revideras i Bryssel. Förbundet har föreslagit att en ny lydelse ska införas i EU:s körkortsdirektiv som skulle göra det möjligt att köra specialfordon med en vikt om upp till 4.25 ton med B-kort under förutsättning att vikten över 3.5 ton enbart beror på elbatterierna eller annat miljödrivmedel. Förbundet kommer att fortlöpande rapportera om utvecklingen.

Taxi vill ha samma villkor som lastbil- och bussbranschen för körkort

Som Förbundet tidigare informerat om krävs det idag en två-årsfrist mellan att B-kort tas till att man kan ta taxiförarlegitimation, TFL, samt att det tidigast går att ta TFL när man fyllt 21 år. Förbundet har uppvaktat regeringen och begärt att taxibranschen ska få samma villkor som lastbils- och bussbranschen, det vill säga att det ska gå att köra taxi redan vid 18-årsålder. För att så ska ske krävs det en lagändring.

Krav på 100 procent miljöfordon vid offentliga upphandlingar

Enligt uppgifter kräver vissa upphandlande enheter att 100 procent av alla lätta personbilar vid en upphandling ska vara miljöfordon och menar att detta ska vara ett krav i EU:s Miljöbilsdirektiv (2019/1161) (Clean Vehicle Directive) Förbundet önskar därför förtydliga att det inte finns något krav på 100 procent rena lätta personbilar i varje enskild upphandling varken i den svenska förordningen eller i EU-direktivet. Däremot kan en upphandlande enhet fritt välja att upphandla av olika anledningar, t.ex. där det är mindre lämpligt med elbilar i områden med långa avstånd. På så sätt kan man öka andelen elbilar i upphandling i stadstrafik för att uppnå den totala kravnivån under referensperioden. Viktigt i sammanhanget är de krav som Förordningen ställer på upphandlingar som påbörjas 1 juni 2022. Kraven gäller varje upphandlande myndighet och enhet och delas in i två referensperioder 2022-2025 och 2026-2030 där 38,5% av upphandlade fordon (personbil) under referensperioden ska vara rena lätta bilar. Det går att ställa krav på 100% vid en enskild upphandling för att ’fylla totalkvoten’ men det går inte att kräva 100% i en enskild upphandling och mena att EU-direktivet kräver det.

Taxiförbundets arbete med lägre skattesats på kommersiell diesel

Förbundet tog redan i vintras kontakt med regeringen för att diskutera möjligheten att inför en lägre skattesats på kommersiell diesel, dvs diesel som används i yrkesmässiga transporter. EU:s Energiskattedirektiv medger att medlemsstaterna kan tillämpa en lägre skattesats på kommersiell diesel och det är möjligt att gå ner till 2003 års nationella nivå. Efter Förbundets insats påbörjade Finansdepartementet en utredning om detta. Förbundet för nu en dialog med Finansdepartementet för att se om denna möjlighet skulle kunna gå att införa i Sverige inom kort.

En lägre skattesats på kommersiell diesel hjälper inte alla åkerier då taxibilar även drivs med bensin och HVO, men det är en möjlighet. Förbundet försöker även få till en reducering av reduktionsplikten.