Integritetspolicy BKY

Information om hur vi behandlar personuppgifter om dig som använder vår informationsförmedlingstjänst för behörighetskontroll (BKY)

 1. Inledning

Svenska Taxiförbundets Service Aktiebolag, org. nr. 556176-4357 (”SvTF ”vi” eller ”oss”), med adress Karlavägen 83, 114 59 Stockholm, behandlar personuppgifter om dig som använder vår informationsförmedlingstjänst för Behörighetskontroll Yrkestrafik (”BKY”). Behandlingen sker inom ramen för vår verksamhet och då i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EU (”GDPR”) och kompletterande nationell lagstiftning, lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-förordning, samt annan vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning.

SvTF ansvarar för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna Integritetspolicy i egenskap av personuppgiftsansvarig. Integritetspolicyn avser dig som använder BKY och avser således inte uppgifter som våra användare begär information om och får via BKY i Transportstyrelsens vägtrafikregister. Dessa uppgifter behandlas inte av oss.  En förmedling av dessa uppgifter sker via BKY vilket betyder att vi i förhållande till Transportstyrelsen och behandlingen av uppgifter i vägtrafikregistret enbart agerar som informationsförmedlare och personuppgiftsbiträde åt Transportstyrelsen.

Om du vill veta mer om behandlingen är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post: [kundansvarig@bky.se] eller telefon på numret: [0768 59 47 98].

Vi är måna om att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina person-uppgifter och vi ber dig därför att läsa igenom denna Integritetspolicy, som vi kan komma att uppdatera från tid till annan. Om vi ändrar Integritets-policyn gäller den nya versionen från publicering på vår webbplats. Du kan se när vi senast gjorde uppdateringar högst upp i denna Integritetspolicy.

 1. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

2.1 Uppgifter som du tillhandahåller oss

SvTF behandlar personuppgifter som du eller den användare du representerar tillhandahåller oss i samband med registrering av anslutning till informationsbehandlingstjänsten BKY. Dessa personuppgifter redogörs närmare för under 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 och 3.6 nedan.

Uppgifter samlas även in när du besöker vår webbplats bky.se, till exempel i form av din IP-adress och genom vår användning av cookies (för mer information om hur vi använder cookies, se vår cookie policy).

2.2 Uppgifter från andra parter

Vi kan i förekommande fall hämta in uppgifter om dig från tredje part, vilket bland annat kan ske i syfte att komplettera eller uppdatera befintliga uppgifter, så att de uppgifter vi har om dig är korrekta och relevanta för till exempel fakturering.

 

 1. Ändamål och laglig grund för vår person-uppgiftsbehandling samt de kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig

3.1 Allmänt

SvTF behandlar personuppgifter om dig i den mån det är relevant för oss att tillhandahålla informationsförmedlingstjänsten BKY.

Vår personuppgiftsbehandling sker bara om vi har stöd för ändamålen med behandlingen i form av laglig grund, vilket för vår del innebär någon av följande grunder:

Intresseavvägning – behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intressen, dock förutsatt att inte dina intressen av eller grundläggande rättigheter eller friheter väger tyngre (i sådana fall får behandlingen inte ske).

Fullgörande av avtal – behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan sådant avtal ingås (gäller dig som i egenskap av enskild näringsidkare ingått avtal om BKY med oss).

Nedan beskriver vi de ändamål och lagliga grunder som vi behandlar dina personuppgifter för i anslutning till BKY. Vi beskriver även vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar för de olika ändamålen.

3.2 Administration av användarkonto (om du använder BKY webbKlient)

Ändamål med behandlingen
Administration av användarkonto för användning av BKY.
Kategorier av personuppgifter
Följande personuppgifter kan komma att behandlas:

 • För- och efternamn
 • Inloggningsuppgifter till BKY
 • Användaruppgifter såsom e-postadress, telefonnummer

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna administrera användarkonton för att tillhandahålla BKY.

För dig som ingått avtal med oss om BKY under företagsformen enskild näringsidkare, sker behandlingen med hänvisning till vårt fullgörande av avtalet med dig. Vi ber dig att notera att det är nödvändigt att tillhandahålla oss aktuella personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra avtalet.

3.3 Administration och uppföljning relaterad till användningen av BKY

Ändamål med behandlingen
Administration och uppföljning av frågor som rör användningen av BKY, till exempel hantering av supportärenden.

Kategorier av personuppgifter
Följande personuppgifter kan komma att behandlas:

 • E-postadress
 • För- och efternamn
 • Organisationstillhörighet och yrkesroll/funktion

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att administrera, dokumentera och följa upp frågor som rör användningen av BKY.

För dig som ingått avtal med oss om BKY under företagsformen enskild näringsidkare, sker behandlingen med hänvisning till vårt fullgörande av avtalet med dig. Vi ber dig att notera att det är nödvändigt att tillhandahålla oss aktuella personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra avtalet.

3.4 Fakturering

Ändamål med behandlingen
Fakturering för anslutning till och löpande användning av BKY.
Kategorier av personuppgifter
Följande personuppgifter kan komma att behandlas:

 • Adress
 • E-postadress
 • För- och efternamn
 • Personnummer (om du faktureras i egenskap av privatperson eller enskild näringsidkare)
 • Status hos inkasso
 • Andra uppgifter som du eller den användare du representerar lämnar till oss i samband med fakturering.

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att möjliggöra korrekt fakturering för användning av BKY samt att följa upp vår fakturering i förhållande till dig eller den användare du representerar.

För dig som ingått avtal med oss om BKY under företagsformen enskild näringsidkare, sker behandlingen med hänvisning till vårt fullgörande av avtalet med dig. Vi ber dig att notera att det är nödvändigt att tillhandahålla oss aktuella personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra avtalet

Personnummer behandlas endast för att säkert kunna identifiera och fakturera dig i egenskap av enskild näringsidkare.

3.5 Statistisk analys av besökstrafik på vår webbplats

Ändamål med behandlingen
Analysera besökstrafiken på vår webbplats (bky.se) i syfte att se besöksfrekvensen, samt att skapa underlag för förbättring av funktionaliteten på vår webbplats.

Våra analyser sker i aggregerad form och resultatet av våra analyser sker antingen med stöd av pseudonymiserad eller anonymiserad data.
Kategorier av personuppgifter
Följande personuppgifter kan komma att behandlas:

 • IP-adress
 • Cookies

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att analysera besökstrafiken och förbättra funktionaliteten på vår webbplats.

För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookie policy.

3.6 Samarbetspartners

Ändamål med behandlingen
Samarbete och upprätthållande av våra affärsmässiga relationer med våra samarbetspartners för tillhandahållande av BKY.

Kategorier av personuppgifter
Följande personuppgifter kan komma att behandlas:

 • Adress
 • E-postadress
 • Namn på kontaktperson

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är samarbeta med och upprätthålla affärsmässiga relationer med våra samarbetspartners i anslutning till BKY.

 

 1. Vilka kan vi komma att dela dina person-uppgifter med?

SvTF är måna om att dina personuppgifter endast delas med tredje part när det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla informations-förmedlingstjänsten BKY. Inom ramen för vår detta kan vi komma att dela dina personuppgifter med relevanta leverantörer och samarbetspartners.

Vi anlitar olika IT-leverantörer, t.ex. avseende hosting- och drift av våra servrar, tjänster relaterade till vår webbplats såsom för analys av besökstrafik, stödsystem för administration av användare samt för vår ekonomifunktion. Våra IT-leverantörer behandlar dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner (personuppgiftsbiträden).

Våra samarbetspartners utgör branschorganisationer inom transport-sektorn. Dessa samarbetspartners ansvarar själva för respektive behandling av personuppgifter och behandlar således inte personuppgifter för vår räkning.

 

 1. Överföring utom EU/EES

SvTF bedriver sin verksamhet uteslutande i Sverige varför ingen överföring av persondatauppgifter i dagsläget sker till andra länder, varken inom eller utanför EU/EES. För det fall någon av våra leverantörer skulle inleda, starta eller förlägga sin verksamhet, delvis eller helt utanför EU/EES och detta eventuellt skulle kunna medföra att dina personuppgifter överförs utanför EU/EES, kommer du att informeras om detta. Om du vill veta mer om hur vi samarbetar med våra leverantörer i detta avseende är du välkommen att kontakta oss via e-post: [kundansvarig@bky.se] eller telefon på numret: [0768 59 47 98].

 

 1. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar relevanta personuppgifter om dig i den mån och under den tid vi kan behöva interagera med dig eller den användare du representerar i anledning BKY.  Vi gallrar och raderar löpande sådan information som inte längre behövs inom vår verksamhet och för de ändamål som beskrivits i avsnitt 3 i denna Integritetspolicy.

Om du vill få tillgång till dina personuppgifter eller begära rättelse av dessa, har du möjlighet att vända dig till oss med din fråga. I avsnitt 7 nedan finns mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter.

 

 1. Dina rättigheter som registrerad

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss och vår behandling av dina personuppgifter. Om du begär utövande av dina rättigheter kommer vi att skyndsamt behandla ditt ärende. Vi ber dig dock observera att vår samverkan med dig eller den användare du representerar förutsätter relevant behandling av dina personuppgifter, samt att vi i vissa fall kan ha rätt att fortsatt behandla dina personuppgifter trots att du motsatt dig detta. Här finner du information om vilka dina rättigheter är samt hur du går till väga för att få mer information om rättigheterna och utöva dessa.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig. Om så är fallet har du också rätt att få tillgång till dessa person-uppgifter genom ett s.k. registerutdrag samt även viss annan information kring uppgifterna i fråga och vår behandling av dessa.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas för det fall uppgifterna är felaktiga. Du kan även begära att få komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter om dig, med hänsyn till ändamålet med vår behandling.

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter för det fall

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in eller annars behandlats
 • Du återkallar ditt samtycke till behandlingen i fråga (vi behandlar dock som utgångspunkt inte dina personuppgifter med stöd av samtycke)
 • Du invänder mot behandling som vi genomför med stöd av intresseavvägning och vi saknar berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen trots din invändning
 • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse

Rätt till begränsning av vår behandling

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Detta kan till exempel ske om du bestrider personuppgifternas korrekthet, då du kan kräva att vi begränsar behandlingen av berörda personuppgifter under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta eller inte.

Rätt till dataportabilitet

Om och i den mån vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller avtal med dig kan du begära att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Rätt att invända mot behandlingen

Du har rätt att invända vår behandling om den sker med stöd av vårt berättigade intresse efter intresseavvägning. I sådana fall måste vi upphöra med behandlingen i fråga, såtillvida vi inte kan påvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen av att behandlingen upphör eller behandlingen sker för tillvaratagande av rättsliga intressen.

Rätt att återkalla ditt samtycke (vi behandlar dock som utgångspunkt inte dina personuppgifter med stöd av samtycke)

I de fall vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen som skett utifrån ditt samtycke, innan detta återkallades.

Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla de personuppgifter som grundas på samtycket, såvida vi inte av legala skäl är förpliktade att fortsatt behandla dem. Skulle det vara så att våra legala skyldigheter hindrar oss från att radera dina uppgifter kommer vi i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i våra system.

För få veta mer om eller utöva dina rättigheter ber vi dig att kontakta oss, vilket enklast sker via e-post: [kundansvarig@bky.se] eller telefon på numret: [0768 59 47 98]. Vi ber dig observera att dina rättigheter gäller i den omfattning som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, samt att vi kan behöva mer information av dig i syfte att bekräfta din identitet innan vi går vidare med handläggningen av din begäran.

 

 1. Klagomål till tillsynsmyndigheten

Vi hoppas att du känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter och du är alltid välkommen att kontakta oss på ovan angivna kontaktuppgifter vid frågor.

Du har även rätt att vända dig med formella klagomål till tillsynsmyndigheten, för närvarande benämnd Datainspektionen.