Styrdokument

Stadgar

Svenska Taxiförbundet har till ändamål att främja den svenska taxinäringens utveckling samt att tillvarata och stödja medlemmarnas intressen… läs mer

God taxitradition

Förbundets kvalitetsnormer om God Taxitradition utgår från hederskravet i Förbundets stadgar. Avsikten med normerna är främst att de ska ge uttryck för ett grundläggande kvalitetskoncept som tillämpas av alla medlemmar i Förbundet… läs mer

Etikpolicy

Svenska Taxiförbundet, anställda och förtroendevalda, ska ha ett gott etiskt och moraliskt uppträdande. Genom att ansluta sig till Svenska Taxiförbundet har taxiföretagen åtagit sig att följa de grundläggande branschetiska reglerna… läs mer

Miljö- och transportkvalitetspolicy

Svenska Taxiförbundet arbetar för att taxinäringen skall anpassas till de förutsättningar som gäller för en uthållig utveckling inom miljöområdet samt att trafiksäkerheten och transportkvaliteten inom taxinäringen skall höjas… läs mer