Etikpolicy

God Taxitradition

Svenska Taxiförbundet, anställda och förtroendevalda, ska ha ett gott etiskt och moraliskt uppträdande. Genom att ansluta sig till Svenska Taxiförbundet har taxiföretagen åtagit sig att följa God Taxitradition, som innehåller grundläggande branschetiska regler.

Därutöver ska Svenska Taxiförbundet:

– Eftersträva en god hushållning med de resurser som utgör grunden för verksamheten; ekonomiska resurser, naturresurser och mänskliga resurser.

– Upprätthålla en öppen och ärlig dialog med omvärlden.

– Fullgöra sina åtaganden, såväl internt som externt.

– Verka för att förhållandet till taxinäringens kunder och de som arbetar i branschen inte påverkas av hudfärg, kön, religion, livsåskådning, etniskt ursprung, sexuell läggning, handikapp, fysisk eller psykisk sjukdom.

– Engagera och motivera medarbetarna genom kompetensutvecklande och tydliga arbetsuppgifter.

– Se till att förvärvsarbetet kan förenas med föräldraansvar.

– Se till att ingen anställd utsätts för sexuella trakasserier.

– Umgås korrekt med affärskontakter och myndigheter och inte medverka i någon form av konkurrenssnedvridande samverkan,
kartellbildning eller missbruk av marknadsdominans.

– Inte acceptera eller erbjuda gåvor, representation eller andra personliga fördelar som på ett lagstridigt sätt påverkar andras förhållningssätt.

Denna policy ligger till grund för fastställande och uppföljning av Svenska
Taxiförbundets agerande inom ovan nämnda områden.

Policyn kommuniceras till alla anställda och hålls tillgänglig för allmänheten.