Miljö- och transportkvalitetspolicy

Svenska Taxiförbundet arbetar för att taxinäringen skall anpassas till de förutsättningar som gäller för en uthållig utveckling inom miljöområdet samt att trafiksäkerhet och transportkvalitet i taxinäringen ska höjas.

Det innebär att miljöbelastningen från Förbundets och dess medlemmars verksamheter skall minska kontinuerligt, att taxitransporternas andel av trafikolyckorna ständigt skall minska, att taxinäringens trafikbeteende ständigt skall förbättras och att transportkvaliteten i övrigt ständigt skall öka.

Detta skall uppnås genom att Förbundet:

  • i taxinäringen och inom den egna verksamheten inför och upprätthåller ett miljö- och transportkvalitetsledningssystem som leder till kontinuerliga förbättringar inom områdena miljö, trafiksäkerhet och transportkvalitet i övrigt,
  • åtar sig att följa tillämplig miljö- och trafiklagstiftning, övriga föreskrifter och krav som Förbundet berörs av i dessa avseenden, samt verkar för att medlemmarna gör detsamma,
  • utbildar och informerar i de miljö-, trafiksäkerhets- och kvalitetsfrågor som är centrala för taxinäringen, så att samtliga berörda engageras för att agera kvalitetsmedvetet i sitt arbete,
  • verkar för att medlemmar och vid Förbundet anställd personal ägnar särskild uppmärksamhet åt förbättringar inom områdena hastighetsanpassning, nykterhet och bilbältesanvändning i trafiken.

Denna policy ligger till grund för fastställande och uppföljning av Förbundets och dess medlemmars mål inom ovan nämnda områden. Policyn kommuniceras till alla anställda och är tillgänglig för allmänheten.

Förbundets interna miljöarbete
Mycket av det som vi gör i vår dagliga verksamhet påverkar miljön och trafiksäkerheten, vilket förutsätter ett uttalat ansvar i vårt dagliga arbete. Vi som arbetar i Svenska Taxiförbundet instämmer i detta synsätt. Därför har vi också infört ett miljö- och trafiksäkerhetstänkande i vårt arbete.

Till exempel ser vi i så stor utsträckning som möjligt till att det avfall den egna kontorsverksamheten genererar tas omhand på ett miljöriktigt vis, att tjänstefordonens bränslekonsumtion hålls nere, att inventarier, papper och andra förbrukningsartiklar är miljömärkta när det är möjligt och att de köps från miljöbedömda leverantörer.

Vi arbetar i enlighet med miljöledningssystemet Grön Taxi, vilket innebär att en utomstående miljörevisor kontrollerar att vi sköter vårt miljöarbete metodiskt och med miljökvalitet samt med avsikten att kontinuerligt minska miljöbelastningen.

Vi arbetar även aktivt med vår egen säkerhet i trafiken. När vi företar tjänsteresor med bil ser vi till att färdas i trafiksäkra bilar. Vi anpassar hastigheten till rådande förhållanden, använder alltid bilbältet och kör naturligtvis aldrig påverkade av alkohol eller droger.