Taxiförbundets stadgar

Svenska taxiförbundets stadgar:

Reviderade vid kongressen i Stockholm 2018. Ladda ner PDF-version.

1 § Ändamål

Svenska Taxiförbundet har till ändamål att främja den svenska taxinäringens utveckling samt att tillvarata och stödja medlemmarnas intressen.

Förbundet ska därvid

 • driva och bevaka medlemmarnas näringspolitiska intressen
 • driva och bevaka medlemmarnas trafikpolitiska intressen
 • driva och bevaka taxinäringens marknadspolitiska intressen
 • sprida kännedom om taxinäringens betydelse i samhället
 • verka för tillbörliga affärsmetoder och God Taxitradition inom
  taxinäringen
 • verka för god utbildning inom taxinäringen
 • hålla medlemmarna informerade i yrkesangelägenheter
 • slå vakt om taxinäringen som privat företagsamhet.

Förbundet ska i detta arbete verka för god trafiksäkerhet och en långsiktigt hållbar utveckling för miljön inom de områden där Förbundet företräder taxinäringen.

2 § Hederskrav, branschetiska regler

Medlem i Förbundet ska tillämpa de branschetiska regler om vilka Förbundet tecknar överenskommelser med myndigheter och organisationer.

Medlem ska, i medvetande om sitt ansvar, bedriva sin verksamhet med tillbörliga affärsmetoder under iakttagande av God Taxitradition, så att det egna företaget och branschen i dess helhet vinner aktning och förtroende.

3 § Organisation och verksamhet

1 mom.

Förbundets organ är:

a/       kongressen

b/      förbundsstyrelsen

c/       revisionen

d/      valberedningen

2 mom.

Förbundet ska bedriva kontakt- och mötesverksamhet för medlemmar och därtill anslutna företag.

4 § Medlemskap och inträde

1 mom.

Medlemskap i Förbundet kan beviljas taxiföretag.

2 mom.

Medlemskap i Förbundet erhålls genom inträdesbeslut efter skriftlig ansökan.

3 mom.

Ansökan om medlemskap ska avgöras inom tre månader. Beviljat medlemskap är giltigt från den dag den sökande har betalt fastställd avgift.

4 mom.

Associerat medlemskap kan beviljas bolag med anknytning till taxibranschen.

5 § Medlemskaps upphörande

1 mom.

Medlem som önskar utträda ur Förbundet ska skriftligt anmäla detta till förbundskansliet. Medlemskap upphör först med det årsskifte som infaller näst efter fyra månader efter ingiven anmälan. Skyldighet att fullgöra förpliktelser mot Förbundet kvarstår till utträdesdagen.

2 mom.

Medlem som

 1. bryter mot Förbundets stadgar
 2. inte följer av kongressen eller förbundsstyrelsen behörigen fattade beslut
 3. motarbetar Förbundets intressen

kan uteslutas ur Förbundet.

3 mom.

Medlem som inom tre månader inte har betalt upplupna avgifter förlorar sina rättigheter som medlem i Förbundet intill dess avgifterna är betalda.

4 mom.

Medlem som inom sex månader inte har betalt upplupna avgifter kan uteslutas ur Förbundet.

5 mom.

Fråga om medlems uteslutning ur Förbundet avgörs av förbundsstyrelsen. I beslut om uteslutning ska skälen för beslutet anges.

6 mom.

Beslut om uteslutning gäller omedelbart och ska skyndsamt delges den uteslutne.

Skyldighet att betala de vid uteslutningen befintliga skulderna, kvarstår tills betalning sker.

7 mom.

Medlem som utträder eller utesluts ur Förbundet, har inte rätt att få tillbaka inbetalade avgifter.

6 § Avgifter

1 mom.

Medlem ska betala avgift till Förbundet. Avgiftens storlek bestäms av kongress.

2 mom.

Avgiftsplikt inträder samtidigt med att medlemskap beviljas. Avgift beräknas för helt år och betalas terminsvis i enlighet med särskilt beslut. Avgiften under inträdesåret beräknas proportionellt efter tidpunkten för inträdet.

7 § Kongress

1 mom.

Kongressen är Förbundets högsta beslutande organ.

2 mom.

Ordinarie kongress hålls vart tredje år på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen.

3 mom.

Extra kongress ska hållas när

 1. förbundsstyrelsen så bestämmer
 2. medlemmar representerande minst 1/5 av det totala röstetalet inom Förbundet, med hänvisning till visst ärende skriftligt begär att förbundsstyrelsen kallar till extra kongress (röstetalet beräknas enligt 8 § 2 mom. per den 1 januari det år då begäran inkommer till förbundsstyrelsen)
 3. revisor skriftligt begär att förbundsstyrelsen kallar till extra kongress.

Extra kongress ska hållas snarast möjligt, med iakttagande av föreskriven kallelsetid.

På extra kongress behandlas enbart de ärenden för vilka den extra kongressen har kallats.

4 mom.

Kallelse till kongress sker med post eller e-post till medlem. Kallelse ska ske minst tjugo veckor före ordinarie kongress och minst sju veckor före extra kongress.

5 mom.

Motionsrätt tillkommer medlem.

6 mom.

Motion ska ha inkommit till förbundsstyrelsen senast femton veckor före ordinarie kongress.

Motion till extra kongress kan väckas i fråga för vilken den extra kongressen hålls. Motionstid till extra kongress fastställs av förbundsstyrelsen och anges i kallelsen.

7 mom.

Motioner, förbundsstyrelsens yttrande över motioner, förbundsstyrelsens propositioner och årsredovisningar, revisorernas berättelser jämte förslag, valberedningens förslag och övriga kongresshandlingar hålls tillgängliga för medlemmarna senast fyra veckor före ordinarie kongress och två veckor före extra kongress. På begäran har medlem rätt att få handlingarna utsända.

8 mom.

Vid ordinarie kongress ska följande ärenden tas upp till behandling i angiven ordning:

 1. Kongressens öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om kongressens stadgeenliga kallande
 4. Val av ordförande jämte vice ordförande att leda kongressens förhandlingar
 5. Val av övriga funktionärer för kongressen
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Förbundsstyrelsens rapport rörande åtgärder av beslut fattade vid tidigare kongress
 8. Behandling av förbundsstyrelsens årsredovisningar
 9. Framläggande av revisorernas berättelser
 10. Fastställande av resultat- och balansräkningar
 11. Beslut med anledning av förbundsstyrelsens förslag till disposition av resultaten
 12. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och förbundsdirektören
 13. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner
 14. Behandling av inkomna motioner
 15. Beslut om arvoden
 16. Beslut om avgifter
 17. Val av förbundsordförande
 18. Bestämmande av antalet övriga ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen
 19. Val av ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen
 20. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 21. Val av ledamöter och suppleanter i valberedningen

Vid extra kongress ska förutom punkterna a-f endast tas upp de punkter som den extra kongressen har kallats för.

9 mom.

Vid kongress ska föras protokoll som senast två månader efter kongressen ska hållas tillgängligt för medlemmarna.

10 mom.

Förbundsstyrelsen ska före juni månads utgång hålla årsredovisningen för föregående verksamhetsår tillgänglig.

8 § Representationsrätt och rösträtt vid kongress

1 mom.

Rösträtt vid kongress tillkommer medlem. Röstberättigad som samtidigt är ledamot i förbundsstyrelsen har inte rösträtt i frågor som rör förvaltningen under den gångna kongressperioden.

2 mom.

Medlems röstetal motsvaras av den årsavgift som ligger till grund för medlemmens senaste debitering före kongressen. För nytillkommen medlem beräknas röstetalet på den årsavgift som fastställts för medlemmen.

Antalet röster beräknas genom att avgiften divideras med beloppet för individuellt medlemskap och avrundas till närmaste heltal.

3 mom.

Medlem får företrädas med fullmakt. Röstberättigad får rösta för högst 15 procent av på kongressen företrädda röster.

4 mom.

Hedersmedlem har närvarorätt vid kongress. Förtroendevalda och förbundsfunktionärer har närvaro- och yttranderätt.

Annan person än dessa kan efter förbundsstyrelsens medgivande beviljas närvarorätt. Kongressen kan också bevilja yttranderätt för sådan person.

5 mom.

Associerad medlem har närvarorätt samt yttranderätt vid kongress men ej rösträtt.

9 § Beslutsfattande vid kongress

1 mom.

Omröstningar vid personval avgörs med valsedlar. All annan omröstning verkställs öppet.

2 mom.

Beslut fattas med enkel majoritet, utom i de fall då dessa stadgar föreskriver annat.

3 mom.

Vid lika röstetal avgörs utslaget genom lottning.

10 § Förbundsstyrelse

1 mom.

Förbundsstyrelsen ansvarar för Förbundets angelägenheter i enlighet med gällande lag och dessa stadgar samt kongressens behörigen fattade beslut.

Förbundsstyrelsen anställer och entledigar förbundsdirektör.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att Förbundets egendom förvaltas på betryggande sätt.

2 mom.

Styrelseledamöter och suppleanter väljs på ordinarie kongress för tiden fram till och med nästa ordinarie kongress. Suppleant som inträtt i förbundsstyrelsen efter avgången ledamot kvarstår i förbundsstyrelsen till och med nästa ordinarie kongress, eller till och med extrakongress som hålls för att fyllnadsval ska ske.

Avgående förbundsstyrelseledamot och suppleant kan omväljas.

3 mom.

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande samt lägst sex och högst åtta ledamöter jämte högst lika många suppleanter. Suppleanterna inträder i den ordning de valts på kongressen.

4 mom.

För valbarhet till förbundsstyrelsen krävs att vederbörande är verksam inom medlemsföretag som inte förlorat sina rättigheter enligt 5 § 3 mom., som taxitillståndshavare eller i ledande ställning.

Högst två av förbundsstyrelsens ledamöter kan väljas som externa ledamöter.

Kraven i första stycket ska inte gälla vid val av förbundsordförande eller externa ledamöter.

5 mom.

Associerad medlem är ej valbar till förbundsstyrelsen, valberedning eller revisor.

6 mom.

Den som inte längre uppfyller kriterierna för valbarhet enligt 10 § 4 mom. ska omedelbart avgå från uppdraget som förbundsstyrelseledamot eller suppleant.

7 mom.

Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande. Om förbundsordföranden lämnar sin post under pågående mandatperiod inträder vice ordföranden som förbundsordförande under tiden fram till och med nästa kongress, eller till och med extra kongress som hålls för att fyllnadsval ska ske.

8 mom.

Förbundsstyrelsen har sitt säte i Storstockholm där förbundskansliet ska vara inrättat.

9 mom.

Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller förbundsdirektören. Förbundsstyrelsen ska sammankallas så snart minst tre av dess ledamöter begär det.

10 mom.

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Är förbundsstyrelsen inte fulltalig, ska de som röstar för beslutet utgöra mer än en tredjedel av hela antalet förbundsstyrelseledamöter.

11 mom.

Förbundsdirektören har närvaroskyldighet vid förbundsstyrelsens sammanträden och har då yttranderätt, samt rätt att på begäran få sin särskilda mening antecknad till protokollet.

12 mom.

Vid förbundsstyrelsens sammanträden ska föras protokoll.

11 § Arbetsutskott

1 mom.

Förbundsstyrelsen kan utse ett arbetsutskott, som enligt förbundsstyrelsens bemyndigande utför de arbetsuppgifter, som annars åligger förbundsstyrelsen.

Arbetsutskottet ska bestå av förbundsordförande, tillika ordförande i utskottet, två av förbundsstyrelsens övriga ledamöter samt förbundsdirektören.

2 mom.

Vid arbetsutskottets sammanträden ska föras protokoll.

12 § Firmateckning

Förbundets firma tecknas, förutom av förbundsstyrelsen i dess helhet, av den eller dem, som förbundsstyrelsen utser.

13 § Förbundskansli

Förbundskansliet handlägger på förbundsstyrelsens uppdrag Förbundets administrativa göromål. Förbundskansliets verksamhet leds av förbundsdirektören.

14 § Ekonomisk förvaltning och revision

1 mom.

Förbundets räkenskaper sammanförs varje kalenderår i bokslut och avlämnas till förbundsrevisorerna. Räkenskaperna ska det år, som ordinarie kongress ska hållas, åtföljas av förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för verksamheten under de senaste tre räkenskapsåren.

2 mom.

Två revisorer och två suppleanter väljs vid ordinarie kongress för tiden fram till och med nästa kongress. Suppleanterna inträder i den ordning de valts på kongressen.

Suppleant som inträtt i stället för avgången revisor kvarstår till och med nästa ordinarie kongress, eller till och med extrakongress som hålls för att fyllnadsval ska ske.

Revisorerna ska gemensamt utse en auktoriserad revisor.

3 mom.

För valbarhet och upprätthållande av uppdrag gäller vad som i 10 § 4‑5 mom. stadgas om förbundsstyrelsen.

4 mom.

Förbundsrevisorerna ska granska förvaltningen och räkenskaperna.

5 mom.

Förbundsrevisorernas berättelser jämte förslag beträffande ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och förbundsdirektören, ska hanteras i enlighet med 7 § 7 mom.

15 § Valberedning

1 mom.

Valberedningen ska upprätta namnförslag på de funktionärer, som kongressen ska välja.

Valberedningens förslag ska hanteras i enlighet med 7 § 7 mom.

2 mom.

Valberedningen består av fem ledamöter jämte fem personliga suppleanter. De väljs på ordinarie kongress för tiden fram till och med nästa ordinarie kongress. Suppleant som inträtt i valberedningen efter avgången ledamot kvarstår till och med nästa ordinarie kongress eller till och med extra kongress som hålls för att fyllnadsval ska ske.

3 mom.

För valbarhet och upprätthållande av uppdrag gäller vad som i 10 § 4‑5 mom. stadgas om förbundsstyrelsen.

4 mom.

Vid val av ledamöter till valberedningen ska en god geografisk och näringsmässig representation eftersträvas.

5 mom.

Valberedningen ska påbörja sitt arbete ett år före ordinarie kongress. Dock kan valberedningen även arbeta under annan tid om detta är föranlett av en extra kongress där nyval ska äga rum.

16 § Tvisters lösande

Tvist mellan Förbundet och medlem får hänskjutas till allmän domstol, om tvisten inte kan lösas på annat sätt.

17 § Stadgeändring

Förslag om ändring av dessa stadgar ska ske skriftligt och vara förbundsstyrelsen tillhanda senast femton veckor före den kongress, vid vilken ärendet ska behandlas.

Beslut om ändring av stadgarna ska fattas med tre fjärdedels majoritet enligt fastställd röstlängd.

18 § Upplösning

1 mom.

Förslag om Förbundets upplösning ska ske skriftligt och vara förbundsstyrelsen tillhanda senast två månader före kongress. Beslut om upplösning av Förbundet ska fattas med tre fjärdedels majoritet enligt fastställd röstlängd vid två på varandra följande kongresser. Kongresserna ska äga rum med minst sex månaders mellanrum.

2 mom.

Vid Förbundets upplösning ska dess tillgångar disponeras i enlighet med kongressens beslut.