Verksamhet

Vår verksamhet

Svenska Taxiförbundet verkar för en sund och blomstrande taxinäring som bidrar till en hållbar utveckling. Som stöd i arbetet utgår Förbundet ifrån en vision och långsiktiga strategiska mål.

Power Point presentation av Svenska Taxiförbundet

Vision

I konkurrens på lika villkor ska taxi vara den mest säkra, effektiva och miljöanpassade delen av den kollektiva trafiken.

Långsiktiga strategiska mål

  • taxibranschen är en del av kollektivtrafiken
  • konkurrensen inom taxibranschen sker på lika villkor
  • varumärket Taxi har ett högt anseende i samhället
  • Förbundet har resurser och kompetens som ger handlingsutrymme för en positiv branschutveckling
  • medlemmarnas tjänster efterfrågas på villkor som skapar trygghet för taxiföretagen och dess anställda
  • medlemmarna har kunskap om och förståelse för vår gemensamma verksamhet

Finansiering

Förbundsverksamheten finansieras av medlemsavgifter och intäkter av utbildningsverksamhet.