Bristande kvalitet i färdtjänsten begränsar resenärernas liv. Det skriver Myndigheten för delaktighet, MFD, i ett pressmeddelande. Svenska Taxiförbundet ser en lösning på problemet: Omvandla den dyrbara färdtjänsten till ett RUT- avdrag för taxi. Myndigheternas kostnader för administration och beslutsprocesser för färdtjänsten kan användas bättre. Med billigare taxi kan fler få en enklare resa och taxi kan då fungera som kollektivtrafikens förlängda arm.

MFD, som gjort en kartläggning av kvaliteten i färdtjänsten, konstaterar att reglerna för färdtjänsten skiljer sig åt över landet. På många ställen leder oflexibla regelverk och brister kring punktlighet till svårigheter för resenärerna att klara vardagslivet.

I rapporten RATT Rut-avdrag för taxi – Vad skulle samhället och konsumenten kunna vinna, lyfts färdtjänstens omfattande administration fram som ett exempel, där ett Rut-avdrag skulle kunna bidra till en enklare vardag för såväl myndigheter som många resenärer.

Färdtjänsten i Sverige kostar det offentliga cirka tre miljarder kronor årligen, sedan intäkterna av de resandes egenavgifter på cirka en miljard kronor dragits ifrån. Att årligen hantera alla ansökningar om färdtjänst kräver mycket  administration och politiska beslut i flera led. Av de beviljade färdtjänstintygen i Stockholms län är det så många som 86 procent som bara gör upp till max tre resor i månaden och 27 procent gör inga resor alls. Många upplever att färdtjänsten är oflexibel och kräver mycket planering med krångliga förbokningssystem osv. Trots det ska deras ansökningar administreras. De flesta kommuner i länet och även de 14 olika stadsdelarna i Stockholms kommun har vardera minst en handläggare anställd som träffar den funktionshindrade eller äldre som ansöker om färdtjänst, ordnar med läkarintyg och i övrigt bereder ärendet. Ett färdtjänstärende behandlas således i flera led, såväl av stadsdelar som av kommuner som av landstingets förvaltningar och därefter i flera politiska organ.

Att lyfta ut de 86 procent som är lågutnyttjare från färdtjänstsystemet och istället låta dem använda ett Rut-avdrag för taxi vore sannolikt både billigare och mera resurseffektivt för landstingen och regionerna.

De äldre och funktionshindrade skulle dessutom få ett mycket mer tillgängligt och flexibelt resande på tider som passar dem. Det i sin tur bidrar till målet med jämlika möjligheter att resa, vilket skapar en ökad livskvalitet om något.