Oseriösa taxiförare – polis och myndigheter har rättsliga verktyg som inte används

Taxibranschen har uppmärksammats för flera fall där oseriösa taxiförare begått sexuella övergrepp mot passagerare. Transportstyrelsen är den myndighet som kan återkalla en taxiförarlegitimation. Detta kan idag ske först efter att en förare dömts för ett brott och domen vunnit laga kraft eller föraren erkänt den brottsliga gärningen och fått ett strafföreläggande. Transportstyrelsen kan inte återkalla en taxiförarlegitimation enbart om föraren blir polisanmäld.

  • Det finns dock en möjlighet redan idag för polis och åklagare att omhänderta en taxiförarlegitimation, TFL, om föraren anses ha begått en brottslig handling, säger Bawer Coskun, VD för Svenska Taxiförbundet.

Svenska Taxiförbundet ser gärna att rättsväsendet använder taxitrafiklagens verktyg* och omhändertar taxiförarlegitimationen redan när förundersökningen inleds eller senast när åklagaren beslutar att väcka åtal. Även om själva återkallandet inte kan ske förrän dom vunnit laga kraft kan föraren hindras att köra taxi under tiden processen pågår.

Detta förutsätter att taxiföretaget är anslutet till verktyget Behörighetskontroll Yrkestrafik, BKY**, där åkerier dagligen kontrollerar om deras anställda har giltig förarbehörighet.

  • BKY har möjligheten att bygga in kontroller om taxiförarlegitimation har omhändertagits, såvida polis och åklagare nyttjar den lagliga möjligheten, säger Bawer Coskun.

Svenska Taxiförbundet vill också se att en anslutning till verktyget BKY blir ett funktionskrav vid offentliga upphandlingar.

* Lagrummen är Taxitrafiklagen (2012:211) 4 kap 6 § och 9 §. Enligt 9§ får polis och åklagare ta hand om TFL om det på sannolika skäl kan antas att den senare kommer att återkallas enligt 6§ vilket sker om föraren begått brottslig gärning.

**Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY är ett digitalt system för kontroll av förarbehörigheter och trafiktillstånd utvecklat av Svenska Taxiförbundet och Transportstyrelsen i samarbete med Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag.