Enkla licensavgifter stoppar fusk och skapar jobb

DEBATT: Redan innan pandemin behövdes hundratusentals nya jobb. Utsikterna att skapa dessa såg bäst ut i olika branscher som utför personliga tjänster som nu har drabbats hårdast. Därför är punkten i det så kallade januariavtalet så viktig som avser ambitionen att ”genomföra en kraftig förenkling av beskattning och regelverk för mikroföretagande.” Än så länge har dock få initiativ tagits. I en ny rapport visar jag hur ambitionen kan förverkligas först för taxinäringen. Liknande förenklingar passar dock i fler branscher.

Taxinäringen borde blomstra eftersom en allt större andel av befolkningen avstår bil eller inte ens har körkort. Ändå registreras taxis andel av bilismen på stadigt låga 2 procent. En orsak är att seriösa taxiföretag drabbas av alltmer regelkrångel, samtidigt som svarttaxi utan tillstånd eller taxi med tillstånd men vars skatteinbetalningar är svårkontrollerade härjar opåverkade. Numera förmedlas svarta taxitransporter via sociala medier i en form av organiserad brottslighet. Skatteverket konstaterar att de inte förmår att följa de digitala spåren och att olaglig taxiverksamhet därför kommer att fortgå obehindrad.

En framgångsrik reform måste minska behovet av kontroll och regelbörda på ett sätt som gör det mer intressant att vara ärlig än att fuska. Med inspiration från reformer i andra länder analyserar den nya rapporten en schablonbeskattning kombinerat med en enkel men effektiv kontroll. Schablonbeskattning var tidigare en främmande fågel i det svenska skattesystemet, men är nu allt vanligare, t.ex. för ISK-konton.

För taxi skulle schablonskatten ta formen av en licensavgift som ersätter alla skatter samt bokföringsskyldigheten. Utformningen kan följa dessa punkter:

1. En fast licensavgift betalas per taxibil. Den kan digitalt stängas av dagar när bilen t.ex. är i verkstad eller används privat. Licensavgiften ersätter moms och bolagsskatt samt inkomstskatt och sociala avgifter för förarna. Ingen mer bokföring av kostnader och intäkter behövs.

2. Taxibilar som används deltid, till exempel på landsbygden eller s.k. enförarbilar, kan istället betala licensavgiften per kilometer som bilen rullar. Nackdelen för dessa är att de måste göra en kilometerkontroll hos bilbesiktningen eller polisen om bilen skall stängas av som taxi. Så småningom kan detta underlättas av en digital kilometerrapportering.

3. Licensavgiftens nivå justeras av Transportstyrelsen. Det är viktigt att den anpassas löpande, vilket inte minst coronakrisen illustrerar. Den kan vara samma för hela landet eller skilja sig regionalt. I räkneexemplen som redovisas i rapporten skulle licensavgiften ha legat runt 20 tusen kronor per månad innan Corona, eller 1,75 kronor per kilometer. Under hösten 2020 uppskattas intäkterna ha fallit med ungefär hälften, och licensavgifterna hade då justeras ner med hälften.

4. Arbetsgivaren, eller egenföretagaren, rapporterar till Skatteverket varje månad hur körningen skall fördelas på olika förare. Varje förares andel av schablonskatten ligger till grund för rätt till socialförsäkringsersättningar och kollektivavtalade förmåner. I förarens skattedeklaration behandlas dennes andel av schablonskatten som preliminärskatt på en beräknad schabloninkomst.

5. Den som ertappas med taxiverksamhet utan att bilen är registrerad för licensavgiften påläggs inte enbart licensavgift, utan även en straffavgift. Beivrandet av svarttaxi behöver inte ta Polisens eller Skatteverkets begränsade resurser i anspråk, utan kan utföras genom kontrollköp. Branschens egna vakter skulle kunna boka och genomföra resor i svarttaxi. Det räcker att taxivakten dokumenterar färden och bilens registreringsnummer. Om bilen då inte är registrerad för licensavgift, så påförs straffavgift på ägaren i efterhand utan att taxivakten ens behöver konfrontera föraren.

Konsekvensanalysen tyder på att licensavgifter av detta slag för med sig stora samhällsvinster. Offentliga finanser kan stärkas med någon miljard kronor eller mer per år. Branschen uppskattas kunna spara 130 miljoner kronor på förenklingen. Den positiva effekten på skattemoralen och mindre organiserad brottslighet kan inte siffersättas.

Taxi är ändå enbart en bransch av flera som är lämpliga för stora förenklingar. Exakt hur det kan se ut skiljer något från bransch till bransch. Dessa reformen borde vara politiskt helt okontroversiella. Och de kan leverera vad Sverige mest behöver – fler jobb och mindre brottslighet.

Stefan Fölster, Chef för Better Future Economics
Författare av rapporten ”Licensavgift för taxi” utgiven av Taxiförbundet

Läs mer
» Hela rapporten om licensavgift för taxi (PDF)
» Pressmeddelande om ny licensavgift för taxi
» Debattartikeln på SvD Debatt