Vi tar samhällsansvar – Vi står starka tillsammans

DEBATT: Covid-19-pandemin har försatt Sverige och stora delar av världen i en allvarlig situation och vi måste nu kraftsamla för att minska smittspridningen och dämpa de negativa effekterna i samhället. Utbildad personal och trygga transporter till och från vaccinationen är avgörande för ett effektivt och patientsäkert genomförande av den historiskt stora vaccinationsinsats som snart ska starta i Sverige.

Sveriges är ett stort land med stora avstånd och många glesbygder. Fungerande transporter är avgörande för både patienter och vår svenska sjukvård. Varje dag genomförs 100 000-tals transporter, mestadels av privata aktörer och av Sveriges taxiföretag.

Taxibranschens viktiga samhällstransporter är en förutsättning för att andra delar av samhället ska klara sitt samhällsuppdrag. Skolskjuts som fortsatt möjliggör studier för landets alla barn och ungdomar, en färdtjänst som dygnet runt står i beredskap för landets alla äldre och funktionsnedsatta och sjukresor som avlastar den svenska sjukvården och ambulanstransporterna. I en tid när sjukvården blir alltmer ansträngd är de samhällsviktiga sjukresorna som taxiföretagen utför en allt viktigare resurs och avlastning för vården – i  synnerhet inför arbetet med den historiskt stora covid-19-vaccinationen.

Sveriges regioner planerar att genomföra andra fasen i vaccinationen i början av år 2021. Under en kort och mycket intensiv period förväntas 1,5 miljoner personer i riskgruppen 70+ att erbjudas vaccination. Även om regionernas plan är att vaccinera många i riskgruppen på plats på särskilda boenden är de övriga i riskgruppen många till antalet. Vaccinets konstruktion, bristen på personal, det hårt ansträngda läget och Sveriges geografi innebär att det på många platser kommer att vara omöjligt att erbjuda vaccination i hemmen. Många i riskgruppen kommer därför att behöva transportera sig till och från platsen där vaccinering sker.

För att minimera risken för smittspridning råder svenska myndigheter att vi bör undvika att resa med kollektivtrafik och istället välja andra färdmedel. För alla dem som inte kan gå, cykla eller har tillgång till en egen bil är det kvarstående alternativet att be vården om en sjukresa.

En sjukresa är en resa mellan hemmet och en vårdgivare, till exempel en läkare. Det är den som ger vård som beslutar om sjukresa. Möjligheten till sjukresa är ett viktigt verktyg för  svensk sjukvård och möjliggör för oss alla att ta del av vården på jämlika villkor.

Beslut om sjukresa tas under normala förhållanden av sjukvården i varje enskilt fall. Det stora antalet vaccinationer väntas dock leda till att antalet sjukresor ökar kraftigt, vilket kommer att belasta den redan hårt prövade sjukvården ännu mer. Det är tid och resurser som inte finns idag.

Därtill påverkas förutsättningarna för vilken vård som erbjuds av var vi bor. Vi kan idag ha rätt till sjukresa med taxi i en region samtidigt som närliggande regioner hänvisar patienter till kollektivtrafiken.

Alla som är 70 år eller äldre eller är i en riskgrupp måste i ett principbeslut ges rätt till sjukresor med taxi i samband med vaccinationen mot covid-19, detta utan att den behandlande vården tvingas ägna sig åt tidsödande administrativa beslut i enskilda ärenden. Tillgängliga personalresurser behöver mobiliseras till viktigare uppgifter än administration. Alla har ett ansvar att vara följsamma till de riktlinjer som våra expertmyndigheter uppmanar oss till.

Vi lever i en tid av ovisshet med en pandemi som behöver mötas med insatser av många olika aktörer. Samhällets mål måste vara att minimera dödlighet och sjuklighet i befolkningen och övriga negativa konsekvenser för individen och samhället.

Taxibranschen står redo att med handlingskraft och samverkan göra allt vi kan för att bidra till samhället. Alla vi som verkar inom vården och i dess anslutning har ett stort ansvar att bidra till att en av vår tids svåraste utmaningar hanteras säkert och smidigt med omtanke om varandra.

Läs mer
» Debattartikeln i tidningen Dagens samhälle