Remisser

Som företrädare för den svenska taxibranschen får Svenska Taxiförbundet ofta yttra sig om förslag och rapporter från regering, Sveriges Riksdag, myndigheter och organisationer. Här kan du läsa en del av Förbundets svar.

Ett land att besöka – SOU 2017:95

Svenska Taxiförbundet är positiv till utredningens betänkande och väljer i sitt svar att avgränsa sig till avsnittet ”Trafikutbud och transporter”. Inom detta område har utredningen identifierat ett antal frågor för att förbättra tillgängligheten för...

läs mer

Cykelregler, N2017/03102/TIF

Svenska Taxiförbundet avstyrker förslaget om att cyklande ska få använda bilkörbana och välkomnar förslaget om att en väg- eller vägsträcka kan bestämmas vara cykelgata, under förutsättning att framkomligheten för taxi säkras. Promemorians förslag I...

läs mer

Delningsekonomi på användarnas villkor

Svenska Taxiförbundet välkomnar utredningens förslag om att ge Konsumentverket i uppdrag att informera om delningsekonomin, följa utvecklingen och överväga insatser. Utredningens förslag Utredningen föreslår att Konsumentverket, i samråd med berörda...

läs mer

Swedac ackreditering

Svenska Taxiförbundet har inget att erinra mot Swedacs förslag till ändringar i rubricerade föreskrifter. Swedacs förslag omfattar förpliktelser för certifieringsorgan att informera sina kunder vid återkallelse av ackreditering, reglering av...

läs mer

Landsbygdskommitténs betänkande SOU 2017:1

Svenska Taxiförbundet välkomnar landsbygdskommitténs förslag att regeringen ska arbeta vidare med frågor för ökad tillgänglighet på landsbygderna. Svenska Taxiförbundet föreslår att regeringen snarast tar fram en mobilitetsstrategi för...

läs mer

Lokalkännedom

Svenska Taxiförbundet förordar att alla som ska köra taxi i Stockholm, Göteborg och Malmö, som inte har ett godkänt lokalkännedomsprov registrerat i vägtrafikregistret, med godkänt resultat ska avlägga ett lokalkännedomsprov för att få fortsätta att köra...

läs mer

Bonus-malus-system för lätta fordon

Klimatmässigt finns mycket att vinna om vi kan styra över resandet med privat bil till kollektivtrafiken. Bonus-malus-systemet bör klart och tydligt gynna fordon inom kollektivtrafiken gentemot privata bilar. Vi föreslår därför att bonusdelen i...

läs mer

Remissvar: Stockholms stads parkeringsstrategi

Om taxi ska kunna bidra till att fler väljer att resa kollektivt, krävs åtgärder som stärker incitamenten för att välja bort privatbilen. Svenska Taxiförbundet anser att Stockholms stads rubricerade förslag kommer att inverka negativt på...

läs mer

Erkännande av yrkeskvalifikationer (TSFS 2016:17)

På grund av begränsningar i vägtrafikregistret kommer, enligt uppgift från Transportstyrelsen, de som utövar taxiföraryrket tillfälligt över huvud taget inte att kunna omfattas av taxibranschens uppföljningssystem, den s.k....

läs mer

Remissvar- Trafikförsörjningsprogram för Blekinge

I kollektivtrafiklagen står det att ”Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet”. I dokumentet ”Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016 – 2019” finns ingen antydan till att verka för...

läs mer

Remissvar- Transportstyrelsens förslag om avgifter

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter, TSF 2014-45 Transportstyrelsens förslag innebär en väsentlig höjning av avgifter som rör tillträdet till taxinäringen medan andra löpande avgifter sänks. Enligt myndighetens egna uppgifter ska...

läs mer

Remissvar – Redovisningscentraler för taxi

Svenska Taxiförbundet ställer sig mycket positivt till promemorians förslag om redovisningscentraler för taxi, Ds 2013:66. Ett införande kommer att skapa tydliga, transparenta och likvärdiga förutsättningar för samtliga företag som vill verka inom taxinäringen. Bakom...

läs mer

Remissvar – Regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg

Det ska inte finnas förutsättningar för företag med oseriösa arbetsmetoder att verka i Taxinäringen. Det förutsätter att taxi prioriteras i myndigheternas, främst polisens och Transportstyrelsens, uppdrag. Svenska Taxiförbundet arbetar för att det inte ska finnas...

läs mer

Remissvar: Bosättningskravet vid biluthyrning, N2012/2765/RS

Förbundet har inte något att invända i sak mot förslaget. Dock ställer vi oss frågande till några av uppgifterna. Svenska Taxiförbundet (Förbundet) är branschorganisationen för Sveriges taxiföretagare och har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade PM....

läs mer